70/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/13.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 Αρ. Απόφασης

70/2020

Θέμα: Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη δικάσιμο αίτησης ΜΠΙΘΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 13η Μαρτίου 2020 και ώρα 9:30’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2271/09.03.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων ουδείς
2. Τσολάκος Γεώργιος
3.     Ζάρκος Δημήτριος
4.     Μυττάς Ιωάννης
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης
6.     Λέγγας Μάρκος
7.     Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

17ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Ειρηνοδικείου Σικυώνος

κατά τη δικάσιμο αίτησης ΜΠΙΘΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών, την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δήμου Σικυωνίων, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (διαδικασία υπερχρεωμένων νοικοκυριών) στις 22.05.2020 κατά τη συζήτηση της αρ. 175/2018 ασκηθείσας αίτησης  του ΜΠΙΘΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατά του Δήμου Σικυωνίων κλπ.

 

Για τους ανωτέρω λόγους προτάθηκε ο ορισμός της δικηγόρου Χατζοπούλου Ασπασίας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την αρ. 175/2018 ασκηθείσας αίτηση ,
  • την 169/2297/09.03.2020 (9ΝΩΒΩ1Θ-ΚΜΘ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη δικηγόρο  Χατζοπούλου Ασπασία, ως συνήγορο υπεράσπισης του Δήμου Σικυωνίων, για παράσταση, προτάσεις & παρατηρήσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (διαδικασία υπερχρεωμένων νοικοκυριών), την  Παρασκευή 22 Μαΐου 2020  και ώρα 9.00’πμ κατά τη συζήτηση της 175/2018 ασκηθείσας αίτησης  του ΜΠΙΘΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατά του Δήμου Σικυωνίων κλπ.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 231,88 και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.03.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email