20/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9   /  25   –    8    –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    20  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 1 ΟΝ   « Έγκριση  νέου κανονισμού  άρδευσης του αρδευτικού δικτύου Λαύκας – Καστανιάς-Δροσοπηγής»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    25ην  Αυγούστου   του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα   (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  7645/21-8-2020  έγγραφη  πρόσκληση του, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα

– 6 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος (Πρόεδρος)                          1.- Ιωάννης          Μυττάς          (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος          (Αντιπρόεδρος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος  (Μέλος)

4.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας (Μέλος)

5.- Σταμάτιος   Γκούμας          (Μέλος)

6.- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος (Μέλος) Αναπληρωματικό της κ. Μπουζιάνη-Τσαντίλας Βασιλικής.

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και  οι Πρόεδροι  των Κοινοτήτων Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής  και δεν παραβρέθηκαν.

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα  1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

            Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Έγκριση  νέου κανονισμού  άρδευσης του αρδευτικού δικτύου Λαύκας – Καστανιάς-Δροσοπηγής» έθεσε στα μέλη της επιτροπής τα υπ’ αριθ. 4334/2-6-2020 και 4970/18-6-2020 έγγραφα που εκδόθηκαν  από το Γραφείο του  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, σχετικά  με τις  απόψεις-προτάσεις  για τον εν λόγω κανονισμό, όπου κανένας από τους  Προέδρους  των  Κοινοτήτων  δεν απάντησε.

Ακολούθως,  ο Πρόεδρος της Επιτροπής  έθεσε το σχέδιο του κανονισμού άρδευσης στα μέλη της Επιτροπής, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης,   αφού διαβάστηκε σε όλα τα μέλη  αναλυτικά και συμφώνησαν με την εισήγηση του Προέδρου, οι εκ των μελών της Επιτροπής.

1.- Νικόλαος  Σκαρμούτσος, 2.- Δημήτριος Σώκος και 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος, έναντι των μελών της Επιτροπής 1.- Σταματίου Γκούμα ο οποίος λέγει ότι η χρέωση να γίνει ξεκάθαρα ανά ποσότητα νερού και το κόστος να είναι αναλογικό που χρησιμοποιείται και όχι με βάση  την έκταση του αγροτεμαχίου. Επίσης να δοθεί μικρότερο χρονικό διάστημα  για την τοποθέτηση υδρομετρητών, μετά το πέρας  του οποίου να επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Και 2.- Αντωνίου Κατσιμπούλα ο οποίος λέγει ότι καταψηφίζω στο σύνολό του, το πρόχειρο αυτό  χαρτί που το ονομάζουν κανονισμό και επισυνάπτω φωτοαντίγραφο κατοίκων της Κοινότητας Λαύκας με ημερομηνία 22-5-2017 σχετικά με την αναπροσαρμογή τελών άρδευσης  του αρδευτικού  έργου (Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής) καθώς και την από 25-8-2020 εισήγησή μου, όπου αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.  Ο εν λόγο κανονισμός έρχεται μόνο και μόνο επειδή υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης του υπάρχοντος, που έχει σαν αποτέλεσμα την μη είσπραξη της χρήσης κατά τα έτη 2018-2019-2020 και επιφυλάσσομαι επί παντός δικαιώματός μου.

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το υπ’ αριθ. 4334/2-6-2020 έγγραφό μας.

3.-   Το υπ’ αριθ. 4970/18-6-2020 έγγραφό μας .

4.-    Την υπ’ αριθ. 427/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

5.-   Το  υπ’ αριθ.  124053/16-7-2018 σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου  .

 6.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

7.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Κ  α  τ  ά     Π  λ  ε  ι  ο  ψ  η  φ  ί  α

 

(Μειοψηφούντων  των κ.κ. Σ. Γκούμα και Α. Κατσιμπούλα)

 

1.-  Εγκρίνει τον Κανονισμό άρδευσης  έργου των Κοινοτήτων Λαύκας –  Καστανιάς – Δροσοπηγής  της  Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων ως εξής:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Έργου των Κοινοτήτων Λαύκας –Καστανιάς –Δροσοπηγής

Δ. Ε. Στυμφαλίας

Δήμου Σικυωνίων

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων  και συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη της περιοχής του.

 

 1. Με την έκδοση του παρόντος Κανονισμού προσδιορίζεται η σχέση του Δήμου και των αγροτών ως προς την χρήση του αρδευτικού δικτύου των Κοινοτήτων Λαύκας- Καστασιάς –Δροσοπηγής , που ανήκει στον Δήμο Σικυωνίων, για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών με στόχο :
 • Την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού δικτύου άρδευσης.
 • Την ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων που διατίθενται για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών.
 • Την αειφόρο διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από υπερκείμενα πλαίσια σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο.

 

 

 

 

 1. Στον Κανονισμό Άρδευσης περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες προσδιορίζονται:
 • Η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.
 • Οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση των καταναλωτών με το δημοτικό δίκτυο άρδευσης.
 • Οι κανόνες χρήσης του δικτύου και του νερού άρδευσης.

 

 • Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών του δικτύου.
 • Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των υδρονομέων άρδευσης.
 • Τα αρμόδια δημοτικά όργανα στα θέματα άρδευσης.
 • Το γενικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την επιβολή των τελών άρδευσης.
 • Οι απαγορεύσεις ,οι παραβάσεις και τα αναλογούντα για κάθε παράβαση πρόστιμα, καθώς και τα αρμόδια δημοτικά όργανα για την επιβολή βεβαίωση και είσπραξη προστίμων .

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΟΡΙΣΜΟΣ:

 

Νερό Άρδευσης θα λέγεται το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση των αγροτεμαχίων.

Δίκτυο άρδευσης το δίκτυο διανομής του νερού.

Δικαίωμα Άρδευσης έχουν τα αγροτεμάχια τα οποία καλλιεργούνται από αγρότες ή μη.

 

ΑΡΘΡΟ2

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

 

 1. Ο παρών Κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υδροδότηση των καταναλωτών από το δίκτυο άρδευσης του αρδευτικού έργου των Κοινοτήτων Λαύκας –Καστανιάς- Δροσοπηγής ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων . Καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων που ανήκουν στον Δήμο.

 

 1. Ο παρών Κανονισμός αφορά στην άρδευση των αγροκτημάτων που βρίσκονται στα όρια των Κοινοτήτων Λαύκας –Καστανιάς- Δροσοπηγής ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων που έχουν δικαιώματα άρδευσης ,θα γίνεται χρήση των νερών : α/των πηγών Κεφαλόβρυσου Καστανιάς, β/ της λίμνης Στυμφαλίας, γ/της γεώτρησης στη θέση Κακαβούλα Κοινότητας Καστανιάς (από την γεώτρηση Κακαβούλα Καστανιάς θα αρδεύονται και οι εκτάσεις των περιοχών Σταμάτας και Αγίου Νικολάου κοινότητας Καστανιάς τις ημέρες που θα αντιστοιχούν στην Κοινότητα ), δ/ της γεώτρησης στην θέση Κόκκισι Κοινότητας Λαύκας , ε/ για την άρδευση της κτηματικής παραλίμνιας περιοχής Κοινότητας Δροσοπηγής, θα γίνεται χρήση των νερών της λίμνης Στυμφαλίας.

 

 1. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί :
 • Στη δίκαιη κατανομή των τοπικών υδάτινων πόρων που διατίθενται στη γεωργία, στον περιορισμό των αυθαιρεσιών και στην αποφυγή της σπατάλης στην κατανάλωση των υδάτων που προορίζονται για άρδευση.
 • Στη ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του Δήμου και των αγροτών σχετικά με το αντικείμενο της άρδευσης.
 • Στην ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού συστήματος και την αξιοποίηση του διαθέσιμου υδάτινου δυναμικού της περιοχής.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

 

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ ΑΊ14) και αποτελεί κανονιστική πράξη με ισχύ ουσιαστικού Νόμου εντός των ορίων του Δήμου.

Γ ια την κατάρτιση του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν κυρίως υπόψη οι διατάξεις:

 1. Του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ ΑΊ14) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και του άρθρου 167 του Ν. 3463/2006
 2. Του Ν.481/1943 ( ΦΕΚ Α’ 266 ) και του ΝΑ 608/1948 ( ΦΕΚ Α’ 97) «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των δι’ άρδευσης χρησιμοποιουμένων υδάτων»
 3. Του Ν.Δ. 3881/1958 ( ΦΕΚ Α’ 181 ) «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων »
 4. Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958(ΦΕΚ Α’171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»
 5. Του Β.Δ. 13-9/7-11-1959 (ΦΕΚ Α’243) «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων»
 6. Του Β.Δ. 17-5/15-6-1959(ΦΕΚ Α’114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
 7. Του Ν.Δ. 318/1969(ΦΕΚ Α’212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»
 8. Του Π.Δ. 499/1975(ΦΕΚ Α’163) «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων, των διοικούμενων υπό των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β)»
 9. Του Ν.Δ. 344/1968(ΦΕΚ Α’71) «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»
 10. Του Π.Δ. 923/1977(ΦΕΚ Α’ 315) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17.5/15.6.1952 Β.Δ./ τος “περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων”»
 11. Του Ν.3585/2007(ΦΕΚ Α’148) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
 12. Του Ν.3938(ΦΕΚ Α’61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
 13. Του Ν.1080/1980(ΦΕΚ Α’246) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»
 14. Της αριθ.4913/470/146/1960 Απόφασης Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ ΒΊ49) «Περί εκδόσεων κανονισμών Αρδεύσεως υπό των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεως (Τ.Ε.Α.) του Ν.Δ. 608/1948»
 15. Της αριθ.φ16/6631/1989 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’428) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση», και
 16. Της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων (2000/60/ΕΚ).

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ:

 

 1. Ως «Δημοτικό Δίκτυο Άρδευσης» ορίζεται το αρδευτικό δίκτυο που περιλαμβάνει όλα τα επί μέρους αυτόνομα, υπόγεια ή επί του εδάφους, συστήματα και εγκαταστάσεις άρδευσης που λειτουργούν με οποιονδήποτε τρόπο στις Κοινότητες Λαύκας –Καστανιάς- Δροσοπηγής ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων .
 2. Η επισκευή και συντήρηση του δικτύου, των αντλιοστασίων, των αρδευτικών γεωτρήσεων και των συνοδών εγκαταστάσεων άρδευσης γίνεται με ευθύνη του Δήμου Σικυωνίων ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες, την επάρκεια του αρδευτικού νερού και τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

 

 1. Η αρδευτική περίοδος λειτουργίας του δημοτικού δικτύου άρδευσης ξεκινά την 1η Απριλίου και λήγει την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Οι ως άνω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιούνται ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τα διαθέσιμα αποθέματα υδάτων, την επάρκεια αυτών για άρδευση, τις εκάστοτε καλλιεργητικές ανάγκες, το είδος και τις εκτάσεις των καλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις που τυχόν τίθενται από σχετικές διατάξεις νόμων ή αποφάσεις αρμοδίων υπερκείμενων οργάνων και υπηρεσιών. Η αρδευτική περίοδο καθορίζεται κάθε φορά στην αρχή του χρόνου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Με απόφαση του Δημάρχου που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης μπορεί να τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης η ημερομηνία έναρξης ή λήξης της αρδευτικής περιόδου. Η απόφαση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα καταστήματα των οικείων Κοινοτήτων, με έκδοση σχετικού αποδεικτικού ανάρτησης. Επιπλέον η απόφαση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

 

 1. Η λειτουργία του δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι εικοσιτετράωρη με εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια, απρόβλεπτων δυσμενών συνθηκών (π.χ. ανομβρίας) εκτός αν κριθεί αναγκαίο ,λόγω άλλης ανωτέρας βίας να λαμβάνεται απόφαση των οικείων Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης.

 

 1. Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού ( βλάβες σε υδροληψία αντλιοστάσια – ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς ) τη διανομή του νερού θα κάνουν τα υδρονομικά όργανα σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια. Τυχόν σοβαρότερα προβλήματα θα αντιμετωπίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ:

 

 1. Δικαίωμα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης έχουν όσοι κατέχουν και καλλιεργούν με οποιοδήποτε καθεστώς, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, χωράφια εντός της περιοχής του έργου που καλύπτεται από το δίκτυο και με αίτηση – υπεύθυνη δήλωση τους ζητούν να κάνουν χρήση αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες αρδευτικές οφειλές στο Δήμο Σικυωνίων ή ότι έχουν προβεί σε ρύθμιση αυτών. Τα τέλη άρδευσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Η άρδευση των κτημάτων της περιοχής Λαύκας –Καστανιάς- Δροσοπηγής ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων θα γίνεται καταρχήν με ελεύθερη ζήτηση από το δίκτυο . Κατά την περίοδο αιχμής η άρδευση θα γίνεται εναλλάξ ανά δύο (2) μέρες σε κάθε Κοινότητα και για την εφαρμογή της θα υπάρχει ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο, τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν με απόφαση της Τοπικής Επιτροπής άρδευσης . Σε έκτακτες περιπτώσεις λειψυδρίας θα καθορίζεται με απόφαση της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης η  σειρά άρδευσης των κτημάτων , το εύρος και το είδος των διαφόρων καλλιεργειών , καθώς και ο τρόπος κατανομής και η ρύθμιση του νερού . Η άρδευση των κτημάτων της περιοχής Δροσοπηγής θα γίνεται μέσω αντλιοστασίου και θα τροφοδοτείται από τα νερά της Λίμνης  Στυμφαλίας.

 

 1. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

 

 • Τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο, κλπ.)
 • Την έκταση του αγρού που επιθυμούν να αρδεύσουν.
 • Την τοποθεσία που βρίσκεται ο αγρός.
 • Τον 13ψήφιο κωδικό ΟΣΔΕ του αγροτεμαχίου και την έκταση που αναφέρεται στη
 • δήλωση ΟΣΔΕ (όπου αυτή υπάρχει).
 • Τον αριθμό του αγροτεμαχίου ή το χαρτογραφικό.
 • Το είδος της καλλιέργειας.
 • Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο)

 

Οι αιτήσεις – δηλώσεις θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων και από εκεί θα διανέμονται στις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης για έλεγχο και έγκριση, ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα άρδευσης ανά Κοινότητα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠIΤΡΟΠΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ:

 

 1. Στις Κοινότητες Λαύκας –Καστανιάς –Δροσοπηγής, όπου λειτουργεί το εν λόγω δίκτυο άρδευσης, συστήνεται με το παρόν άρθρο Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία, την αποδοτική διαχείριση και την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης που βρίσκεται στην περιοχή των Κοινοτήτων .

 

 1. Οι Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης είναι τριμελείς ,αποτελούμενες από:
 • Τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας , ως Πρόεδρο.
 • Τον Πρόεδρο της οικείας Κοινότητας , ως Μέλος.
 • Τον τοπικό υδρονομέα άρδευσης του Δήμου, ως Μέλος.

Μετά την απόφαση πρόσληψης των υδρονομέων άρδευσης εκδίδεται απόφαση Δημάρχου που καθορίζονται τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης και γίνεται η συγκρότηση των Επιτροπών αυτών.

 

 1. Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης ασκεί, στα όρια των Κοινοτήτων όπου είναι και η περιοχή ευθύνης της, τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
 • Εποπτεύει τη λειτουργία και διαχείριση του οικείου δικτύου άρδευσης.

 

 

 

 • Παραλαμβάνει, εξετάζει και εγκρίνει τις υποβληθείσες αιτήσεις άρδευσης.

 

 • Καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα αρδεύσεως στην περιοχή ευθύνη της και το αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων του τοπικού διαμερίσματος.
 • Με απόφαση της καθορίζει στην περιοχή ευθύνης, το ανώτατο επιτρεπτό όριο χρήσης αρδευτικού νερού σε κυβικά μέτρα ανά στρέμμα και κατά κατηγορία καλλιεργειών, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων.
 • Εισηγείται στον Δήμαρχο την τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης ή λήξης της αρδευτικής περιόδου, εφόσον συντρέχει λόγος.
 • Βεβαιώνει με πράξη της, τις αρδευτικές παραβάσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και εισηγείται στον Δήμαρχο την επιβολή του αναλογούντος προστίμου.
 • Βεβαιώνει βλάβες που προξένησαν στο αρδευτικό δίκτυο αγρότες ή τρίτοι, ηθελημένα ή όχι, και επιβάλλει την άμεση αποκατάσταση τους. Σε περίπτωση που κρίνει ότι η βλάβη επήλθε εσκεμμένα από τον ιδιοκτήτη ή νομέα του αγρού εισηγείται την επιβολή και του ανάλογου προστίμου σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
 • Αποφασίζει την διακοπή και επαναλειτουργία του αρδευτικού δικτύου ή τμήματος αυτού, εάν εντοπιστούν βλάβες που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τις συμβατικές υποχρεώσεις των υδρονομέων άρδευσης.
 • Δέχεται καταγγελίες αγροτών για τυχόν παράβαση καθήκοντος υδρονομέων και τις διαβιβάζει στο Δήμαρχο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εφόσον συντρέχει λόγος.
 • Δέχεται και εξετάζει καταγγελίες/ενστάσεις και αιτήματα αγροτών/καταναλωτών σε σχέση με τη λειτουργία των συγκροτημάτων ( επεκτάσεις δικτύου, εγκατάσταση παροχών, βλάβες, κλπ).
 1. Οι διατάξεις των άρθρων 88 παρ.1, 2 και 3 και 89 του Ν. 3852/2010 περί σύγκλησης του συμβουλίου, τόπου συνεδρίασης, απαρτίας και λήψης αποφάσεων Κοινότητας εφαρμόζονται αναλόγως και στις Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης.

 

 

 1. Την γραμματειακή υποστήριξη της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης εκτελεί ο δημοτικός υπάλληλος που έχει οριστεί με απόφαση Δημάρχου για την γραμματειακή υποστήριξη της Κοινότητας .

 

ΑΡΘΡΟ 8

Οι παραβάτες της παρούσης αποφάσεως θα διώκονται από τα υδρονομικά όργανα και θα τιμωρούνται κατά τις ποινικές διατάξεις του αρθ.109 του Ν.Δ. 3030/54 “περί αγροφυλακής ” όπως ισχύει και μετά την τροποποίηση του από τον Ν.3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος , αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις».

 

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ:

 

Όσοι κάνουν χρήση του δικτύου αρδευτικού έργου Λαύκας –Κασατανιάς- Δροσοπηγής ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων  υποχρεωμένοι:

 

 1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Άρδευσης , με τις οδηγίες και συστάσεις των υδρονομικών οργάνων και τις σχετικές αποφάσεις των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης και του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Δήμου για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του δικτύου προς όφελος όλων.

 

 1. Να προβαίνουν σε δήλωση των καλλιεργειών εντός της οριζόμενης από το Δήμο χρονικής προθεσμίας προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση.

 

 1. Να δηλώνουν έγκαιρα στον αρμόδιο υδρονομέα την πρόθεση τους να ποτίσουν και να τηρούν το πρόγραμμα άρδευσης που θέτει ο υδρονομέας.

 

 1. Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υδρονομέων που αφορούν τις ώρες χρήσης του δικτύου και την αρτιότητα των αρδευτικών εξαρτημάτων.

 

 1. Να εξοφλούν τις βεβαιωθείσες οφειλές παρελθόντων ετών από τέλη άρδευσης πριν από την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου. Εάν έχει γίνει ρύθμιση των οφειλών αυτών, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί κανονικά οι ληξιπρόθεσμες δόσεις. Όπου προβλέπεται προκαταβολή/ τμηματική καταβολή τελών άρδευσης , αυτές πρέπει να εξοφλούνται εντός των οριζόμενων προθεσμιών.

 

 1. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπο τους κατά τη διάρκεια της άρδευσης των κτημάτων τους και μέχρι το τέλος αυτής.

 

 1. Να δηλώνουν άμεσα στον υδρονομέα ή στην Τοπική Επιτροπή Άρδευσης οποιαδήποτε ζημία που προκλήθηκε στο δίκτυο είτε από δική τους υπαιτιότητα είτε όχι.

 

 1. Όπου γίνεται χρήση υδρομέτρων να φροντίζουν για την έγκαιρη προμήθεια και παράδοση τους αμέσως μετά τη χρήση τους στις ώρες που έχουν καθοριστεί.

 

 

 1. Να μεριμνούν και να φροντίζουν για την καθαριότητα και την προσβασιμότητα των σημείων υδροληψίας.

 

 1. Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζημιών από διήθηση, πλημμύρες από τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα, υπερχείλιση και διαφυγή του νερού σε παρακείμενα με τα δικά τους κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις.

 

 1. Να προσέχουν και να προστατεύουν τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου ώστε να μην προκαλούν φθορές και ζημίες με τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων τους.

 

 1. Στη διάρκεια του ποτίσματος ο χρήστης του δικτύου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των ιδιωτικών μέσων άρδευσης και ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας στο αρδευτικό ή οδικό δίκτυο των παρακείμενων καλλιεργειών από κακή λειτουργία των ιδιωτικών συστημάτων άρδευσης.

 

 1. Να επιτρέπουν την διέλευση, την παραμονή και την εκσκαφή των χωραφιών τους από μηχανήματα του Δήμου όταν πρόκειται για περιπτώσεις επιδιόρθωσης βλαβών του δικτύου που μπορεί να συμβούν, ανεξάρτητα από τον χρόνο, την μορφή και την ηλικία της καλλιέργειας τους.

 

 

 1. Να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση τεχνητής βροχής κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα. Ειδικότερα τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις άρδευσης κατά τη μεταφορά τους να μην πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρματα γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επιπλέον κατά τη χρήση της τεχνητής βροχής το εκτοξευμένο νερό να μην πλησιάζει και ακόμη χειρότερα να μην έρχεται σε επαφή με ηλεκτροφόρα σύρματα. Οι εκτοξευτήρες να τοποθετούνται μακριά από ηλεκτρικές γραμμές και δίκτυα της ΔΕΗ και να έχουν τέτοια κλίση, ώστε οι εκτοξευόμενες σταγόνες νερού να μην πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρματα σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10) μέτρων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:

 

Ο Δήμος έναντι των καταναλωτών- χρηστών του εν λόγω αρδευτικού δικτύου έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

 

1.Μεριμνά για την καλή λειτουργία και τακτή συντήρηση του δημοτικού δικτύου άρδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα το πότισμα των αρδευόμενων καλλιεργειών.

 

2.Υποχρεούται σε αποζημίωση των καλλιεργητών – χρηστών του αρδευτικού δικτύου στις εξής περιπτώσεις :

 

 • Όταν προκληθεί ζημία στην καλλιέργεια που οφείλεται σε βλάβη ή δυσλειτουργία του δικτύου άρδευσης (π.χ. υπερχείλιση, πλημμύρα), χωρίς υπαιτιότητα του χρήστη.
 • Όταν προκληθεί ζημία στην καλλιέργεια από μηχανήματα του Δήμου κατά την διάρκεια αποκατάστασης βλαβών του δικτύου (π.χ. εκσκαφή, διέλευση μηχανημάτων από τον αγρό).

Στις παραπάνω περιπτώσεις και για την διαπίστωση και εκτίμηση της προκληθείσης ζημίας, η οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, μετά από σχετική επιτόπια γνωμάτευση γεωπόνου ή τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου, συντάσσει έκθεση την οποία διαβιβάζει άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες και στο Δήμαρχο, με παράλληλη κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο. Στην έκθεση αναφέρονται οπωσδήποτε η περιγραφή και η έκταση της ζημίας, το ζημιογόνο αίτιο, καθώς και η εκτίμηση για την απώλεια παραγωγής και το πιθανό ύψος απολεσθέντων εσόδων του παραγωγού λόγω της ζημίας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αξία του καλλιεργούμενου προϊόντος και τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφαλιστικής Κάλυψης Φυτικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. Γ ια την καταβολή ή μη της αποζημίωσης καθώς και για το ύψος αυτής αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

3.Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών – χρηστών του αρδευτικού δικτύου και δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημιώσεων όταν προκληθούν ζημίες στις καλλιέργειες που οφείλονται στις εξής περιπτώσεις:

 

Όταν το νερό του αρδευτικού δικτύου του Δήμου δεν επαρκεί για το πότισμα των αγροτεμαχίων εξαιτίας ελλιπούς τροφοδοσίας του με νερό από την κύρια πηγή

υδροληψίας ή όταν η αρμόδια αρχή διαχείρισης των υδάτων (Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Κορινθίας ) προβεί με απόφαση της σε περιοριστικά ή απαγορευτικά μέτρα χρήσης των υπογείων ή επιφανειακών νερών. Ο κανονισμός άρδευσης ισχύει έως την έκδοση των Σχεδίων Διαχείρισης.

 • Όταν οι αρδευτικές γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το δημοτικό δίκτυο άρδευσης δεν μπορούν να καλύψουν την ζήτηση (ποσότητες αρδευτικού νερού), λόγω πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα και μείωσης των υπογείων υδατικών αποθεμάτων που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και κλιματολογικά αίτια.
 • Όταν προκληθούν φθορές , κλοπές κ.λ.π. εξαρτημάτων του δικτύου (βάνες, Ηλεκτ. Πίνακες καλώδια,) ή των μετασχηματιστών της ΔΕΗ. Μέριμνα για την άμεση αποκατάσταση τους και την όσο το δυνατόν συντομότερη απόδοση του δικτύου στους καταναλωτές.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ:

 

 1. Σε όσους χρησιμοποιούν τις υποδομές και εγκαταστάσεις του δημοτικού δικτύου άρδευσης και κάνουν χρήση του παρεχόμενου αρδευτικού νερού επιβάλλονται τέλη άρδευσης που είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται να καλύπτουν κάθε συναφές έξοδο της υπηρεσίας άρδευση , ιδίως δε τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων, των ηλεκτρικών παροχών, των αρδευτικών καναλιών, των δικτύων άρδευσης, τα έξοδα μισθοδοσίας του υδρονομέα καθώς επίσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων.

 

 1. Επιβολή παγίου τέλους σε όλα τα κτήματα που βρίσκονται εντός της περιοχής του αρδευτικού έργου Λαύκας -Καστανιάς –Δροσοπηγής (σύμφωνα με κατάσταση αναδασμών).

 

 

 1. Η καταμέτρηση της κατανάλωσης του νερού άρδευσης θα γίνεται με τη μέθοδο της ογκομέτρησης σε κυβικά μέτρα, βάσει των ενδείξεων των υδρομετρητών .

 

 • Το κόστος αγοράς, τοποθέτησης, και σύνδεσης των υδρομετρητών, θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων .
 • Η εποπτεία της εγκατάστασης των υδρομετρητών θα γίνεται από τον υδρονομέα και τους Προέδρους των Κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης τους .
 • Ειδικά για το τρέχον έτος (2020)καθώς και για τα επόμενα δύο έτη (2021 και 2022) και όχι πέραν της τριετίας (2020-2022), έως ότου ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και σύνδεση των υδρομετρητών από όλους τους καλλιεργητές, θα ισχύει εναλλακτικά η επιβολή τελών άρδευσης ανά στρέμμα και ανά καλλιέργεια ( ο καθορισμός επιβολής των τελών θα γίνει με επόμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ) και αφού ληφθεί υπόψη η 1η αναθεώρηση σχεδίου διαχείρισης αριθμ. οικ. 391 ΦΕΚ 1004/β/24-4-2013, όπως τροποποιήθηκε με την ΕΓ οικ. 894 ΦΕΚ 4665/β/29-12-2017 έγκριση της 1ης αναθεώρησης του σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και της αντίστοιχης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

 • Η μη συμμόρφωση των χρηστών με την υπόδειξη των υπευθύνων, θα καταγράφεται αμέσως και θα ενημερώνεται η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης και εν συνεχεία η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου .

 

 1. Τα τέλη άρδευσης καθώς και τα πρόστιμα ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο.

 

 1. Το ύψος των εκάστοτε τελών άρδευσης υπολογίζεται με βάση τον κανόνα της ανταποδοτικότητας και μπορεί να διαφοροποιείται ανά Κοινότητα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή (τρόπος άρδευσης, πηγή προέλευσης αρδευτικού νερού, είδος καλλιεργειών, κόστος λειτουργίας δικτύου. κλπ).

 

 1. Τα τέλη άρδευσης ισχύουν για την επόμενη, μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αρδευτική περίοδο. Στην περίπτωση που δεν ληφθεί νέα απόφαση ισχύουν τα τέλη της προηγούμενης περιόδου.

 

 1. Τα τέλη άρδευσης βεβαιώνονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με τη σύνταξη σχετικού βεβαιωτικού καταλόγου και εισπράττονται από τον δημοτικό ταμία ή τους εισπράκτορες του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-06-1959 (ΦΕΚ Α’114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση ο βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης, που συμπληρώνεται βάσει των αποδείξεων άρδευσης , βεβαιώνεται κάθε Οκτώβριο και η οφειλή θα εξοφλείται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

 

 1. Κατόπιν αιτήματος στην Τοπική Επιτροπή Άρδευσης και σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας μπορεί να δοθεί παράταση εξόφλησης που να δικαιολογείται από ιδιαίτερες συνθήκες ανωτέρας βίας. Μετά την πάροδο αυτής της ημερομηνίας οι υπόχρεοι θα επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

 

 1. Οι Τοπικές Επιτροπές Αρδεύσεις αποστέλλουν στον Δήμο Σικυωνίων απόφαση της εκάστοτε Κοινότητας που να αναφέρονται το ύψος των προστίμων για τα εξής:
 • Ζημία σε υπόγειο δίκτυο η υδροληψία.
 • Για αυθαίρετη παρέμβαση σε υδροληψία ή βάνα.
 • Για ζημίες σε αγροτικούς δρόμους.
 • Για ρίψη αντικειμένων σε φρεάτια ,αγωγούς, τσιμενταύλακες, σωλήνες και δεξαμενές του αρδευτικού δικτύου.
 • Για παράνομη λήψη νερού.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ:

 

Για την καλή λειτουργία δικτύων κάθε χρόνο ο Δήμος Σικυωνίων προσλαμβάνει τον απαιτούμενο αριθμό υδρονομέων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αρδευτική περίοδος . Ο υδρονομεας άρδευσης είναι υπεύθυνος για την πιστή εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, την διανομή του νερού άρδευσης στους καταναλωτές σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης και την καλή λειτουργία του δικτύου.

 

Ο Υδρονομέας άρδευσης έχει τις εξής  υποχρεώσεις:

 

 1. Να μην επιτρέπει το πότισμα των χωραφιών όσων παραγωγών δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού και τις οδηγίες των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης.
 2. Να φροντίζει για τη συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων και δικτύων κατά τακτά χρονικά διαστήματα ,την αποκατάσταση των μικρών βλαβών και να ειδοποιεί τα αρμόδια όργανα για μεγαλύτερες βλάβες.
 3. Να χορηγεί νερό σε κάθε παραγωγό, εφόσον το δικαιούται.
 4. Να ειδοποιεί μία (1) ημέρα νωρίτερα τους παραγωγούς που πρόκειται να αρδεύσουν.
 5. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήματος να καταγράφει την καθυστέρηση, ώστε να προσαρμόζεται το πρόγραμμα άρδευσης σε αυτήν την καθυστέρηση.
 6. Να ασκεί τα καθήκοντα του με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια, να τηρεί κανονικά τη σειρά προτεραιότητας χωρίς καμία εξαίρεση και γενικά να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται παράπονα και αντεγκλήσεις. Παράβαση του καθήκοντος από τον υδρονομέα ελέγχεται πειθαρχικά από το αρμόδιο όργανο του Δήμου.
 7. Να συμπληρώνει διπλότυπη έντυπη απόδειξη που θα υπογράφει αυτός, καθώς και ο παραγωγός που χρησιμοποίησε το δίκτυο. Αν αρνείται να υπογράψει ο παραγωγός την απόδειξη υπογράφει μόνον ο υδρονομέας και επισημειώνει στην απόδειξη, τους λόγους για τους οποίους ο παραγωγός αρνήθηκε να υπογράψει. Στο έντυπο της απόδειξης ο υδρονομέας συμπληρώνει το όνομα του παραγωγού που θα κάνει χρήση του δικτύου, τις ώρες άρδευσης, την έκταση του αγρού και την κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα εφόσον γίνεται χρήση υδρομετρητή. Στον παραγωγό παραδίδεται το πρώτο φύλλο και το στέλεχος παραδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που τηρεί τις ατομικές καρτέλες των καταναλωτών – χρηστών προκειμένου να γίνει συμπλήρωση του βεβαιωτικού καταλόγου.
 8. Να μην αποδέχεται φιλοδωρήματα από οποιονδήποτε καλλιεργητή και για οποιονδήποτε λόγο. Σε διαφορετική περίπτωση ελέγχεται από το αρμόδιο όργανο άσκησης πειθαρχικού ελέγχου ( Δήμαρχος ) και εφόσον αποδειχθεί η παράβαση απομακρύνεται άμεσα από τα καθήκοντα του, λύεται η σύμβαση πρόσληψης του και γίνεται αντικατάσταση του.
 9. Να μην απασχολείται, από τους καλλιεργητές ,σε άλλες εκτός των καθηκόντων του εργασίες.

 

 1. Να μην επιτρέπει την άρδευση των αγροκτημάτων σε όσους δεν έχουν καταγραφεί στους σχετικούς πίνακες και σε όσους δεν συμμορφώνονται με τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
 2. Να μην χορηγεί αρδευτικό νερό σε όσους οφείλουν τέλη άρδευσης στον Δήμο από προηγούμενες χρήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο (500€) ευρώ, άμεση απομάκρυνση από τα καθήκοντα του και αντικατάσταση του.
 3. Κατά την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, (συνήθως ο μήνας Μάιος ,αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη άρδευσης) οι καταναλωτές προσέρχονται στον χώρο που υποδεικνύεται για κατάθεση αιτήσεων άρδευσης, οι οποίες συμπληρώνονται από τον υδρονομέα. Στο τέλος της αρδευτικής περιόδου, πραγματοποιεί έλεγχο των δηλώσεων που έκαναν οι παραγωγοί και των εκτάσεων που τελικά άρδευσαν και παραδίδει στο  Δήμο.
 4. Σε περίπτωση που αντιληφθεί παράνομη χρήση νερού, εφαρμόζει οποιαδήποτε τακτική για την άμεση διακοπή της παράνομης άρδευσης (κλείσιμο παροχής, παρακράτηση αρδευτικών μέσων…) και καταγράφει το συμβάν σε αντίστοιχο έντυπο, όπου αναγράφεται λεπτομερώς το συμβάν και την ποινή που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό ή από άλλες αποφάσεις του Δήμου. Αντίγραφο του συμβάντος παραδίδεται στον παραγωγό και στο Γ ραφείο Άρδευσης του Δήμου. Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι υπότροπος, εφαρμόζονται ο πίνακας ποινών που μπορεί ακόμη και να τον αποκλείσει από το δίκτυο άρδευσης.
 5. Για κάθε παράπονο κατά των υδρονομέων άρδευσης σε ότι αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στην οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης της Κοινότητας.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ:

 

α/ Παράπονα καταναλωτών που υποβάλλονται με γραπτή αίτηση ή αναφορά, εξετάζονται από τις οικείες Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων και ανάλογα των περιπτώσεων οδηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

β/ Ενστάσεις καταναλωτών επί βεβαιωθέντων τελών άρδευσης θα εξετάζονται από την Οικονομική Επιτροπή ή άλλο αρμόδιο όργανο του Δήμου και θα επικυρώνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ:

 

 1. Απαγορεύεται αυστηρά το άνοιγμα ή κλείσιμο βαλβίδων του αρδευτικού δικτύου πέραν από αυτές που είναι απαραίτητες για την άρδευση του αγροτεμαχίου και πάντα με την υπόδειξη του υδρονομέα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€).
 2. Απαγορεύεται αυστηρά η λαθραία λήψη νερού. Λαθραία λήψη θεωρείται η χρήση του δικτύου χωρίς εντολή του υδρονομέα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό τουλάχιστον πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300€).
 3. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η είσοδος σε αντλιοστάσιο εκτός από τον υδρονομέα που είναι εντεταλμένος για τη συγκεκριμένη γεώτρηση, τους τεχνικούς συντήρησης ή άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα που ενεργούν για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων. Οι παραβάτες των προηγουμένων παραγράφων πέραν του χρηματικού προστίμου που θα τους επιβάλλεται είναι υποχρεωμένοι να αποκαθιστούν και κάθε βλάβη ή ζημία προκύψει από αυτές τις ενέργειες τους.
 4. Απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτηση ή αλλαγή υδρομέτρου άρδευσης. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200 €). Τυχόν συναλλαγή μεταξύ καταναλωτών δεν αφορά τον Δήμο.
 5. Κάθε αυθαίρετη επέμβαση στους υδρομετρητές με σκοπό την παρεμπόδιση της σωστής καταγραφής του νερού άρδευσης, αποτελεί πράξη και συνεπάγεται την άμεση διακοπή της υδροδότησης αλλά και την επιβολή χρηματικού προστίμου τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€) από το αρμόδιο όργανο του. Σε αυτή την περίπτωση καταλογίζονται σε βάρος του υπαιτίου επιπλέον η αξία της άρδευσης καθώς και κάθε άλλη οικονομική απώλεια που τυχόν υπέστη ο Δήμος.
 6. Σε περίπτωση βλάβης του υδρομέτρου ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει αμέσως τον υδρονομέα. Αν χρειαστεί επισκευή ή αντικατάσταση του μετρητή αυτό θα το κρίνουν τα αρμόδια όργανα του Δήμου και θα δώσουν οδηγίες στον καταναλωτή – χρήστη του δικτύου.
 7. Απαγορεύεται η ρίψη εντός των καναλιών και γενικότερα εντός του δικτύου αντικειμένων, όπως πλαστικά δοχεία, ξύλα, πέτρες, χώματα και κάθε φύσεως αντικείμενα που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€).

 

 1. Απαγορεύεται η φθορά και πρόκληση ζημιών και βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα από την μη προσεκτική χρήση των γεωργικών μηχανημάτων. Σε περίπτωση που οι βλάβες προκληθούν με δόλο των γεωργών – παραβατών εκτός του κόστους αποκατάστασης υλικών υπηρεσιών κ.λ.π που υποχρεούνται οι υπαίτιοι επιβάλλεται και χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€).Σε περίπτωση που οι βλάβες προκληθούν από αμέλεια των γεωργών τότε η οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης , μετά από έκθεση αυτοψίας που διενεργεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου στην οποία προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης αποκατάστασης ( υλικά, υπηρεσίες, κλπ), εισηγείται στα αρμόδια δημοτικά όργανα την πληρωμή αυτής της δαπάνης στον Δήμο από τον υπαίτιο της ζημίας.

 

 1. Κατά την διάρκεια των αρδεύσεων απαγορεύεται η διαβροχή των αγροτικών δρόμων, οι αυθαίρετες τομές, και η εναπόθεση χωμάτων σε αυτούς κατά το όργωμα του χωραφιού. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€).

 

 1. Αρμόδια όργανα ελέγχου καθίστανται οι υδρονομείς και η οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

 1. Κατά την διάρκεια των αρδεύσεων απαγορεύεται οι χρήστες του δικτύου να ρίχνουν νερό στα αποστραγγιστικά κανάλια, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση του κόστους λειτουργίας των γεωτρήσεων και την σπατάλη του νερού άρδευσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον πεντακόσιων ευρώ (500€).

 

 

 1. Απαγορεύεται η διακοπή ή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στους αγροτικούς δρόμους από την τοποθέτηση αγροτικών μηχανημάτων (αρδευτικά συγκροτήματα, τρακτέρ, κλπ). Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον πεντακοσίων ευρώ (500€).

 

 1. Απαγορεύεται στους καλλιεργητές να καταλαμβάνουν και να καλλιεργούν τους, εντός του αρδευτικού δικτύου, αγροτικούς δρόμους ή να τους οργώσουν κατά τα γυρίσματα και να τους χαλούν, να συσσωρεύουν χώματα, χόρτα, υδροαδρευτικό υλικό, αγροτικά εργαλεία, μηχανήματα, κλπ. πάνω στους αγροτικούς δρόμους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον τριακοσίων ευρώ (300€).

 

 1. Απαγορεύεται αυστηρά η ανεξέλεγκτη απόρριψη κενών συσκευασιών των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον. Οι κενές συσκευασίες απορρίπτονται υποχρεωτικά στον πλησιέστερο ειδικό κάδο ή καταστρέφονται με ευθύνη του παραγωγού σύμφωνα με τις οδηγίες τις ετικέτας και την ισχύουσα νομοθεσία. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€).

 

 1. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην διαρροή υδάτων πάνω στους δρόμους, που στη συνέχεια δημιουργούν τη διάβρωση τους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€).
 2. Οι αγροτικοί δρόμοι δεν πρέπει να κλείνουν ή να μειώνεται το πλάτος τους από κλαδιά και βραχίονες δέντρων που λόγω κακού κλαδέματος (ή χρήση όλης της επιφάνειας του χωραφιού φυτεύοντας πάνω στα σύνορα) μειώνουν την επιφάνεια του δρόμου και εμποδίζουν τα οχήματα του Δήμου να κινούνται άνετα και με ασφάλεια. Σε περίπτωση που κληθεί ο ιδιοκτήτης και δεν προβεί σε ασφαλή διέλευση των οχημάτων λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα.
 3. Τα χρηματικά πρόστιμα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο κωδικοποιούνται συνοπτικά στο Παράρτημα του Κανονισμού Άρδευσης και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Κάθε αυθαίρετη παρέμβαση στο αρδευτικό δίκτυο με σκοπό την μεταφορά νερού χωρίς υποβολή αίτησης και έγκριση αυτής από την αρμόδια υπηρεσία συνεπάγεται με άμεση διακοπή της υδροδότησης αλλά και την επιβολή χρηματικού προστίμου τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€) .
 5. Απαγορεύεται χωρίς την έγκριση από την αρμόδια επιτροπή οποιανδήποτε εκτέλεση εργασίας, προσθήκης κ.λ.π. επί του έργου . Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€).

 

 1. Απαγορεύεται η άρδευση με την μέθοδο της κατάκλισης. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον χιλίων ευρώ (1000€).

 

 1. Απαγορεύεται η εκτός περιοχής του έργου μεταφορά νερού με οποιονδήποτε τρόπο. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€).

 

 1. Τα χρηματικά πρόστιμα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων .

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΕΠΙΒΟΛΗ – ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ:

 

 1. Κατά των καταλαμβανόμενων επ’ αυτοφώρω ως υπαιτίων παραβάσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό, επιβάλλονται τα κατά περίπτωση οριζόμενα πρόστιμα.
 2. Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης μετά τη διενέργεια αυτοψίας και εφόσον διαπιστώσει παραβίαση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, συντάσσει εις τριπλούν «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» στην οποία αναγράφονται: Τα προς εξατομίκευση του παραβάτη απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας. Ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης. Συνοπτική αναφορά της τελεσθείσας παράβασης και μνεία της διάταξης ή των διατάξεων του Κανονισμού που παραβιάζονται. Το ύψος του χρηματικού προστίμου που προτείνεται να επιβληθεί.
 3. Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπογράφεται από όλα τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης και τον παραβάτη εφόσον την αποδέχεται. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να υπογράψει, αναφέρεται ο λόγος της άρνησης στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.
 4. Από το τριπλότυπο της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, το πρώτο φύλλο επιδίδεται στον παραβάτη με αποδεικτικό το δεύτερο διαβιβάζεται στην Δ/νση Οικονομικών – Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας με εισήγηση για την έκδοση, απόφασης του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου επιβολής του κατά περίπτωση προτεινόμενου προστίμου και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος.
 5. Οι αποφάσεις επιβολής των προστίμων που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό εκδίδονται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α’212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων». Σε περιπτώσεις συνεχιζόμενων παραβάσεων από τον ίδιο υπαίτιο, η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης προβαίνει σε έγγραφη σύσταση προς αυτόν ορίζοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης. Μετά το πέραν του οριζόμενου χρόνου και εφόσον δεν συμμορφωθεί ο υπαίτιος, με απόφαση του Δημάρχου μετά από εισήγηση της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης μπορεί να επιβάλλεται σε βάρος του και νέο πρόστιμο επαυξημένο έως το διπλάσιο του ανώτερου προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου που ισχύει κατά περίπτωση.
 6. Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καταλαμβανόμενοι επ’ αυτοφώρω παραβάτες στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο, εφόσον αμφισβητούν την αποδιδόμενη παράβαση και το επιβληθέν πρόστιμο , μπορούν να αποταθούν με αίτηση τους στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και εφόσον αυτή δεν ικανοποιηθεί μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

 

Ζητήματα που δεν καλύπτονται από το παρόντα κανονισμό διαβιβάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:

 

Ο παρών Κανονισμός, αποτελούμενος από δεκαεπτά (17) άρθρα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που κριθεί νόμιμη με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Κορινθίας  η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων .

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ του έργου των Κοινοτήτων Λαύκας –Καστανιάς –Δροσοπηγής , ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων

 

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΣΕΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ
(για τους υδρονομείς άρδευσης:) χορήγηση αρδευτικού νερού σε όσους οφείλουν τέλη άρδευσης στον Δήμο από προηγούμενες χρήσεις 500€ Άρθρο 12, παρ.11
Άνοιγμα ή κλείσιμο βαλβίδων αρδευτικού δικτύου πλέον των απαραίτητων για την άρδευση αγροτεμαχίου, χωρίς υπόδειξη υδρονομέα 200€ Άρθρο 14, παρ.1
Λαθραία λήψη νερού για άρδευση (χωρίς εντολή υδρονομέα) 300€ Άρθρο 14, παρ.2
Αυθαίρετη τοποθέτηση ή αλλαγή υδρομέτρου άρδευσης 200€ Άρθρο 14, παρ.4
Αυθαίρετη επέμβαση σε υδρομετρητή 200€ Άρθρο 14, παρ.5
Ρίψη εντός των καναλιών και του δικτύου αντικειμένων (πλαστικά,δοχεία, ξύλα, πέτρες, χώματα ,κλπ.) που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού 200€ Άρθρο 14, παρ.7
Πρόκληση φθορών και ζημιών ή βλαβών με δόλο στο αρδευτικό δίκτυο από γεωργικά μηχανήματα 200€ Άρθρο 14, παρ.8
Διαβροχή αγροτικών δρόμων, αυθαίρετες τομές και αναπόθεση χωμάτων στους αγροτικούς δρόμους 200€ Άρθρο 14, παρ. 9
Απόρριψη νερού άρδευσης σε αποστραγγιστικά κανάλια 500€ Άρθρο 14, παρ.11
Διακοπή ή παρεμπόδιση κυκλοφορίας σε αγροτικούς δρόμους από τοποθέτηση μηχανημάτων (αρδευτικά συγκροτήματα, τρακτέρ, κλπ) 500€ Άρθρο 14, παρ.12
Κατάληψη ή καλλιέργεια ή όργωμα αγροτικού δρόμου. Συσσώρευση χωμάτων, χόρτων, υδροαρδευτικού υλικού, καθώς και εγκατάλειψη αγροτικών εργαλείων, μηχανημάτων, κλπ. πάνω στους αγροτικούς δρόμους 300€ Άρθρο 14, παρ.13
Απόρριψη κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον 200€ Άρθρο 14, παρ.14
Διάβρωση δρόμων από διαρροή υδάτων

 

 

200€ Άρθρο 14, παρ.15

 

 

Αυθαίρετη επέμβαση στο αρδευτικό δίκτυο. 200€ Άρθρο 14, παρ. 18
Εργασίες χωρίς έγκριση επί του έργου 200€ Άρθρο 14, παρ. 19
Άρδευση με την μέθοδο της κατάκλισης 1000€ Άρθρο 14, παρ. 20
Μεταφορά νερού εκτός περιοχής του έργου 200€ Άρθρο 14, παρ. 21

 

Ο Συντάξας                                                       Ο Αντιδήμαρχος

ΔΕ Στυμφαλίας

 

 

Σπηλιώτη Φωτεινή                                        Φιακάς Παναγιώτης

 

 

 

ou2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     20  / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  25-8-2020

                                                  Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής          

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ    

                                                                   (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email