20/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

2/12.02.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 20/2019   Θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2019 Απόφασης Δημάρχου και ορισμός δικηγόρου Κωνσταντίνου Ζαρρή για σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων ενώπιων του Πταισματοδίκη Σικυώνος του Αντιδημάρχου ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1449/08.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 θέμα 13ο

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2019 Απόφασης Δημάρχου και ορισμός δικηγόρου Κωνσταντίνου Ζαρρή για σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων ενώπιων του Πταισματοδίκη Σικυώνος του Αντιδημάρχου ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την ανωτέρω Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 735/22.01.2019, με την οποία ορίστηκε ο Δικηγόρος Ζαρρής Κων/νος προκειμένου να συντάξει στο όνομα και για λογαριασμό του Αντιδημάρχου Σικυωνίων Πανάγου Αθανάσιου έγγραφες εξηγήσεις ενώπιον του Πταισματοδίκη Σικυώνος.

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 & 58 §2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 16/2019 (ΩΤ2ΣΩ1Θ-ΒΜΑ) απόφαση Δημάρχου,
  • την 5/2019 (7ΝΔ5Ω1Θ-ΑΡ6) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Α. Εγκρίνει ως έχει την 16/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του δικηγόρου                                    κ. Κωνσταντίνου Ζαρρή προκειμένου να συντάξει στο όνομα και για λογαριασμό του Αντιδημάρχου Σικυωνίων Πανάγου Αθανάσιου έγγραφες εξηγήσεις ενώπιον του Πταισματοδίκη Σικυώνος.

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 148,80€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».                        (ΑΑΥ 5/2019)

 Ε. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.02.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email