20/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  11   –  06 –   2019

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    20  /  2019

 

 

ΘΕΜΑ: 5ΟΝ   « Χορήγηση άδειας παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε.  της κας  Γαλιάτσου Μαρίας

στην Τ. Κ. Βασιλικού»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την   11ην  Ιουνίου του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  6740/7-6-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας              (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Παύλος          Χρυσικός             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)                           3 .-Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

4.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   5ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 5ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Χορήγηση άδειας παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε.  της κας  Γαλιάτσου Μαρίας                        στην Τ. Κ. Βασιλικού» ανέφερε τα  εξής:

 

 

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  υπ’ αριθ. 6670/7-6-2019  εισήγησή της, σχετικά με  αίτημα  της   κας  Γαλιάτσου Μαρίας,  για παράταση άδειας χρήσης μουσικής  στην Τ. Κ. Βασιλικού,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  υπ’ αριθ. 6670/7-6-2019  εισήγησή του Τμ. Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

 

 

 Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά     και      εγκρίνει    το αίτημα της κας  Γαλιάτσου Μαρίας,  για παράταση άδειας χρήσης μουσικής  στην Τ. Κ. Βασιλικού,   όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     20   / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  11 -06 –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email