20/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 2ης/24.01.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 20/2019

Περίληψη : Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής προϋπολογισμού δαπανών 2019.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 24 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 622/18.01.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4.  Μυττάς Ιωάννης
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12.  Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Κελλάρης Βασίλειος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.  Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Σκαρμούτσος Νικόλαος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.  11. Ζάρκος Δημήτριος  
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίο
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 2.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 

Ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Σαρχάνης Κων/νος προσήλθε  κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Ρουμπέκας και Π. Μπακόλιας αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 16ο  θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 20ο  

Στο 20ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής προϋπολογισμού δαπανών 2019», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 24-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου προτείνεται να καθορισθούν οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί του προϋπολογισμού δαπανών 2019 «ως κωδικοί δεκτικοί προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή απαιτείται από διάταξη νόμου,    όπου για να είναι  απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Κ.Α. 02.00.6221.002

Ταχυδρομικά τέλη (Αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος

& με εκτύπωση του λογοτύπου του Δήμου για την διακίνηση

της αλληλογραφίας του Δήμου)                                                            €     5.000,00

 

  • Κ.Α. 02.10.6331.001

Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ                                      €        600,00

 

Κ.Α. 02.20.6331.001

Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ                                       €    1.300,00

 

Κ.Α. 02.20.7325.001

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων

ηλεκτροφωτισμού                                                                                     €   30.000,00

(KAΠ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019)

 

Κ.Α. 02.25.7325.0021

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση

αντλιοστασίων ΑΡΔΕΥΣΗΣ                                                                    €   75.249,50

(KAΠ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018)

 

 

Κ.Α. 02.30.6331.001

Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ                                        €       300,00

 

Κ.Α. 02.30.7325.004

Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του

έργου {Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης}

(Χρηματοδοτικό     Πρόγραμμα    του     Πράσινου   Ταμείου

{Αστική Αναζωογόνηση 2018)                                                               €   86.552,00

 

Κ.Α. 02.70.6331.001

Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ                                      €         300,00   

 

                                                                     

Οι παραπάνω Κωδικοί Αριθμοί θα διατίθενται με ξεχωριστές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπου θα ορίζεται ο υπόλογος, η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού,  η δε διαχείριση των ποσών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 .-

Κιάτο  24                Ιανουαρίου 2019 

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

             Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών                                   Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

          Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                          Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 24-1-2019 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου –και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

  1. Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι , τους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς του προϋπολογισμού δαπανών 2019 «ως κωδικοί δεκτικοί προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή απαιτείται από διάταξη νόμου, όπου για να είναι  απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κ.Α. 02.00.6221.002

Ταχυδρομικά τέλη (Αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος

& με εκτύπωση του λογοτύπου του Δήμου για την διακίνηση

της αλληλογραφίας του Δήμου)                                                            €     5.000,00

 

  • Κ.Α. 02.10.6331.001

Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ                                      €        600,00

 

Κ.Α. 02.20.6331.001

Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ                                       €    1.300,00

 

Κ.Α. 02.20.7325.001

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων

ηλεκτροφωτισμού                                                                                     €   30.000,00

(KAΠ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019)

 

Κ.Α. 02.25.7325.0021

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση

αντλιοστασίων ΑΡΔΕΥΣΗΣ                                                                    €   75.249,50

(KAΠ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018)

 

 

Κ.Α. 02.30.6331.001

Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ                                        €       300,00

 

Κ.Α. 02.30.7325.004

Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του

έργου {Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης}

(Χρηματοδοτικό     Πρόγραμμα    του     Πράσινου   Ταμείου

{Αστική Αναζωογόνηση 2018)                                                               €   86.552,00

 

Κ.Α. 02.70.6331.001

Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ                                      €         300,00   

 

 

  1. Οι προαναφερόμενοι Κωδικοί Αριθμοί θα διατίθενται με ξεχωριστές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπου θα ορίζεται ο υπόλογος, η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού,  η δε διαχείριση των ποσών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 .-

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  20/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24.01.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Print Friendly, PDF & Email