20/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3 / 12-06-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   20 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 5Ο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση για την κάλυψη εορταστικών εκδηλώσεων ηχητικά μικροφωνικά της

                   Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης..»

       Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12ην Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 52/06-06-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ο.   Πανδής

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Ν.   Σκαρμούτσος

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλη            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Β. Kελλάρης                   «                                                               

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 5ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση για την κάλυψη εορταστικών εκδηλώσεων ηχητικά

μικροφωνικά της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

  

     Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να καλύψει τις εορταστικές εκδηλώσεις του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου στο κτίριο του Δημαρχείου κατά τον μήνα Ιούνιο 2017 και αφού ζητήθηκε από την Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, κ. Βυτινιώτη Δήμητρα, προτείνω όπως καλύψουμε οικονομικά την εν λόγω εκδήλωση με το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00)€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%

     Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγήθηκε  την απ’ ευθείας ανάθεση   στον κ. Κίκιρα Φώτιο, που διατηρεί κατάστημα με

έδρα το Κιάτο οδός Κανελλοπούλου αριθ. 63  και   Α.Φ.Μ.800600449 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, έναντι ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00)€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη κάλυψης των εορταστικών εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την κάλυψη των εορταστικών εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Κιάτου με ηχητικά μικροφωνικά, έναντι

ποσού   πεντακοσίων ευρώ (500,00 ) € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

2.- Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της κάλυψης για ηχητικά και μικροφωνικά για τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα

γίνουν στο κτίριο του Δημαρχείο κατά το μήνα Ιούνιο 2017, με το πέρας του Σχολικού έτους 2016-2017στον κ. Κίκιρα

Φώτιο, που διατηρεί κατάστημα με έδρα το Κιάτο οδός Κανελλοπούλου αριθ. 63   και   Α.Φ.Μ.800600449 Δ.Ο.Υ.

Κορίνθου, έναντι ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00)€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%,

3. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω κάλυψης.

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

       Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.

       Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω κάλυψη και την υπογραφή της σύμβασης.

5. Η πληρωμή του θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με

      την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

6.– Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω παροχής υπηρεσιών αποτελούμενη ως εξής:

α. Τακτικό Μέλος τον κ.   Πανδή Οδυσσέα,                 Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Κελλάρη Γεώργιο

       β. Τακτικό Μέλος την κ.   Λεονάρδου Αναστάσιο   και   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Ασβεστόπουλο   Δημήτριο

       γ. Τακτικό Μέλος τον κ.   Βυτινιώτη Αλέξιο ,                   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο.

                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    20 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13-06-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email