20η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 14.Ιουλίου.2022

20η/2022

έκτακτη συνεδρίαση

 

Πέμπτη  14η Ιουλίου 2022

 
Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Β. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Ν. 6)Μαστοράκη Δ.
v  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Πέμπτη 14η Ιουλίου 2021 και ώρα 15.00’μμ σε  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ -ΠΛΑΚΑ- ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»                   

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email