2/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

2η/16.01.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   Α’ θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
 

2/2023

  Πρόταση επανακαθορισμού αντικειμενικών αξιών του Δήμου Σικυωνίων, για την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 420/11.1.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη  Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο                     -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Ζάρκος Δημήτριος -Μυττάς Ιωάννης
    -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δημ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για τη συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγον *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εξέθεσε ότι, επειδή έχουν σημειώσει αύξηση οι αντικειμενικές  αξίες του Δήμου μας,   η οποία σε πολλά σημεία αγγίζει την τάξη του 50%, γεγονός που έχει γεννήσει ζητήματα στην τοπική οικονομία, στους πολίτες αλλά και σε πολλούς κλάδους επαγγελματιών με αποτέλεσμα την αύξηση φόρων,  την αδυναμία λήψης επιδομάτων και την δυσκολία μεταβίβασης ακινήτων. Κατόπιν τούτου, δύναται ο Δήμος Σικυωνίων, αφού αξιολογήσει τα ως άνω, να υποβάλλει γνώμη προς το Υπουργείο Οικονομικών  κατ’ άρθρο 51 Ν. 5000/2022 και σας υποβάλλω την από 11-01-2023 γνωμοδότηση  της Δικηγόρου Κωνσταντίνας Γεωργούλια σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα που έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Δυνάμει απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ορίσθηκα να γνωμοδοτήσω περί των αφορούντων το Δήμο Σικυωνίων αντικειμενικών αξιών. Κατόπιν τούτου, σε πρώτο επίπεδο, σημειώθηκε συνεργασία με συμβολαιογράφο της περιοχής εκ της οποίας σημειώθηκαν τα κατωτέρω σχετικά με το ζητούμενο του Δήμου, συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν οι παρακάτω τρέχουσες αξίες:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Οδός Μπουμπολίνας (97 Ο.Τ.) 1.050,00 ευρώ

Οδός Μπουμπολίνας (98,99 Ο.Τ.) 1.150,00 ευρώ

Οδός Μπουμπουλίνας (100,101 Ο.Τ.) 1.200,00 ευρώ

Οδός Παπαβασιλείου (137 Ο.Τ.) 1.050,00 ευρώ

Οδός Παπαβασιλείου (138 Ο.Τ.) 1.150,00 ευρώ

Οδός Παπαβασιλείου (139 Ο.Τ.) 1.200,00 ευρώ

Π.Ε. Νεαπόλεως (άνω της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης) 950,00 ευρώ

Π.Ε. Νεαπόλεως (παραλιακή ζώνη) 1.200,00 ευρώ

Οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου (4,5,8,9,10 Ο.Τ.) 1.100,00 ευρώ

Οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου (11,12,13 Ο.Τ.) 1.200,00 ευρώ

Πελήνης (Ζώνη Στ) 1.000,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου 850,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Σουλίου 850,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Τιτάνης 550,00 ευρώ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Δημοτική Κοινότητα Ασπροκάμπου 650,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Στυμφαλίας 600,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Καλλιάνων 700,00 ευρώ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Μοσιάς 700,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Γκούρας 750,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Φενεού 800,00 ευρώ

Προ διετίας, ήτοι την 11.01.2021, οι τιμές στα ίδια ως άνω σημεία σημειώνονταν ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Οδός Μπουμπολίνας (97 Ο.Τ.) 700,00 ευρώ

Οδός Μπουμπολίνας (98,99 Ο.Τ.) 800,00 ευρώ

Οδός Μπουμπουλίνας (100,101 Ο.Τ.) 850,00 ευρώ

Οδός Παπαβασιλείου (137 Ο.Τ.) 700,00 ευρώ

Οδός Παπαβασιλείου (138 Ο.Τ.) 700,00 ευρώ

Οδός Παπαβασιλείου (139 Ο.Τ.) 800,00 ευρώ

Π.Ε. Νεαπόλεως (άνω της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης) 700,00 ευρώ

Π.Ε. Νεαπόλεως (παραλιακή ζώνη) 1.000,00 ευρώ

Οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου (4,5,8,9,10 Ο.Τ.) 700,00 ευρώ

Οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου (11,12,13 Ο.Τ.) 800,00 ευρώ

Πελήνης (Ζώνη Στ) 650,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου 650,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Σουλίου 700,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Τιτάνης Δεν υφίστατο αντικειμενικό σύστημα αξιών για την περιοχή αυτή

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Δημοτική Κοινότητα Ασπροκάμπου Δεν υφίστατο αντικειμενικό σύστημα αξιών για την περιοχή αυτή

Δημοτική Κοινότητα Στυμφαλίας Δεν υφίστατο αντικειμενικό σύστημα αξιών για την περιοχή αυτή

Δημοτική Κοινότητα Καλλιάνων Δεν υφίστατο αντικειμενικό σύστημα αξιών για την περιοχή αυτή

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Μοσιάς Δεν υφίστατο αντικειμενικό σύστημα αξιών για την περιοχή αυτή

Δημοτική Κοινότητα Γκούρας Δεν υφίστατο αντικειμενικό σύστημα αξιών για την περιοχή αυτή

Δημοτική Κοινότητα Φενεού Δεν υφίστατο αντικειμενικό σύστημα αξιών για την περιοχή αυτή

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω δεδομένα, συνάγεται το συμπέρασμα πως οι αντικειμενικές αξίες του Δήμου Σικυωνίων έχουν σημειώσει αύξηση η οποία σε πολλά σημεία αγγίζει την τάξη του 50%, γεγονός που έχει γεννήσει ζητήματα στην τοπική οικονομία, στους πολίτες αλλά και σε πολλούς κλάδους επαγγελματιών. Κατόπιν τούτου, δύναται ο Δήμος Σικυωνίων, αφού αξιολογήσει τα ως άνω, να υποβάλλει γνώμη προς το Υπουργείο Οικονομικών  κατ’ άρθρο 51 Ν. 5000/2022 περί «Ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας  και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου  Κρατικών Ενισχύσεων Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» γι αναθεώρηση των τιμών ζώνης εντός των ορίων του μέχρι την 20η.01.2023.

Κιάτο, 11.01.2023

Η Γνωμοδοτούσα Δικηγόρος

Κωνσταντίνα Γεωργούλια Δικηγόρος, ΑΜ ΔΣΚ 516

Υψηλάντη 16, Κιάτο, ΑΦΜ 124248297

Konstantina_georgoulia@yahoo.gr

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • το άρθρο 51 του Ν. 5000/2022,
  • την 467/2022 (ΨΝ29Ω1Θ-127) απόφαση ΟΕ
  • την από 11-1-2023 γνωμοδότηση δικηγόρου,
  • όλα τα ανωτέρω,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Αξιολογεί πως οι αντικειμενικές αξίες κατά την τελευταία διετία στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό γεγονός που έχει προκαλέσει προβλήματα στην τοπική οικονομία, όπως η καταβολή υψηλών φόρων (ΕΝΦΙΑ κλπ) από τους πολίτες η δυσκολία μεταβιβάσεων ακινήτων καθώς και η μείωση  της δραστηριότητας συμβολαιογράφων, πολιτικών μηχανικών κλπ.

 

Γ. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο της λήψη απόφασης περί υποβολής γνώμης προς το Υπουργείο Οικονομικών κατ’ άρθρο 51 ν. 5000/2022 για αναθεώρηση των τιμών ζώνης εντός των ορίων του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.01.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email