2/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 02/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό  της  02/03-3-2023 έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2023.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις  03   Μαρτίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:3618/02-3-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα (10) μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω δέκα (10) μέλη, και  αναλυτικά:

                 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

9.    Μπουζιάνη   Τσαντίλα Βασιλική

10 .  Αλεξόπουλος  Βασίλειος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει.

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από  28-2-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης     Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου που  έχει ως ακολούθως:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

 

Πληροφορίες: Φίλη Κων/να

Κιάτο   28/02/2023

 

ΠΡΟΣ:

 

 1. Την Εκτελεστική Επιτροπή

 

 1. Tην Οικονομική Υπηρεσία

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.

 

Κατόπιν προφορικής εντολής του Δημάρχου και σε συνέχεια των κάτωθι:

 

 • Της με Αριθ. Πρωτ.: οικ. 8189/13.07.2017 (ΑΔΑ: ΩΒΑΥ465ΧΙ8-Φ24) Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», με κωδικό ΟΠΣ: 5001387,
 • Της με Αριθ. Πρωτ.:1309/07-02-2018 Σύμβασης κατασκευής του ανωτέρω έργου,
 • Της με Αριθ. Πρωτ.: 8945/16-06-2022 Απόφασης της Δ/σας Υπηρεσίας περί διάλυσης της ανωτέρω σύμβασης, η οποία επέχει θέση Βεβαίωσης Περαίωσης του έργου,
 • Της Αριθ. 239/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου,
 • Της αριθ. 08/2022 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μιας του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», προϋπολογισμού:414.000,00€ με ΦΠΑ 24%,
 • Της Α.Π.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1594/14-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΖΝ846ΜΤΛΡ-8ΡΟ) Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», με κωδικό ΟΠΣ: 5001387,

περί μείωσης του Προϋπολογισμού του Υποέργου Α/Α 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» και προσθήκης νέου Υποέργου Α/Α 2: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», συνολικής δημόσια δαπάνης 1.414.000,00€ με ΦΠΑ 24% και

 • Της Α.Π.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 2057/24-02-2023, Έγκρισης Διακήρυξης για το Υποέργο:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», ΑΑ 2 της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», με κωδικό ΟΠΣ: 5001387,παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2023, ως ακολούθως:

Εντάσσουμε νέο έργο με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», προϋπολογισμού 1.414.000,00€ με ΦΠΑ 24%αριθμός μελέτης 08/2022.

Η πίστωση των 1.414.000,00€  προέρχεται από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020», σύμφωνα με το (6) ανωτέρω σχετικό έγγραφο.

Η εκτέλεση του έργου κρίνεται άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των διατηρητέων κτηρίων του συγκροτήματος των αποθηκών ΑΣΟ,  Α’ Ε.Π.

 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμημ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιων

 

Κατσιμπούλας Βασίλειος

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Συν/να: Προϋπ/σμός  έργου

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με διαλογική συζήτηση

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Εγκρίνει ως έχει την τροποποίηση  του Τεχνικού  Προγράμματος  του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την από 28-2-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
 3. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται  στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του ενέργειες.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως  ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο  03-3-2023 

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email