2/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                ΑΔΑ:9ΠΠΔΟΚ3Ξ-ΝΨΘ

    ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της αριθμ.1/21-1-2022 τακτικής δια περιφοράς  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης  02/2022

 

Περίληψη: «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2022».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21Ιανουαρίου του έτους  2022 ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 03/17-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

           

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                               Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2022» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής:

 1. Τις διατάξεις  του  Ν. 3852/2010 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
 2. Τις διατάξεις  του άρθρου 221&11 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147),
 3. Το αριθμ. πρωτ: 116/03-11-2021 έγγραφό μας περί διάθεσης υπαλλήλων προκειμένου να συγκροτηθεί η εν λόγω επιτροπή καθώς το Ν.Π.Δ.Δ. στερείται προσωπικού   και
 4. Την αριθμ.214/2021(ΑΔΑ:6ΗΚ8Ω1Θ-2ΓΞ)Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

Ακολούθως  ο Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό τακτικών και  αναπληρωματικών μελών της εν λόγω  επιτροπής σύμφωνα  με τα ανωτέρω και κάλεσε τα μέλη ν’ αποφασίσουν σχετικά.

 

Η   Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Συγκροτεί  την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 §11β του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)   για το έτος 2022 από τους παρακάτω υπαλλήλους.

 

   
                Τακτικά μέλη             Αναπληρωματικά μέλη
  1. Μαθιόπουλος Μιχάλης 1. Παπαδά Ελένη  
  2. Μαστοράκος Λεωνίδας 2. Λαλιώτης Γεώργιος  
  3. Ευαγγελοπούλου Μαρία 3. Χήτα Αμαλία  
  Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των αναφερομένων τακτικών μελών, αναπληρούμενος από τον πρώτο αναπληρωματικό.  

 

Έργο και αρμοδιότητα της επιτροπής:

 • Εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής τμηματικού ή συνολικού αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους, του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο.
 • Συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων

των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.

 • Εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων, λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2022 και υπογράφεται όπως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24-1-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email