2/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 02/2022

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13-5-2022 πρακτικό  τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Θέμα:. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 .

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 13 Μαΐου  2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 6589/10-5-2022  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα  μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, και αναλυτικά:

 

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

9.    Μπουζιάνη   Τσαντίλα Βασιλική

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος     κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022 έθεσε υπόψη των μελών, την από                  11-5-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας η οποία έχει ως ακολούθως:

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο   11-5-2022

 

ΠΡΟΣ:

 1. Την Εκτελεστική Επιτροπή
 2. Tην Οικονομική Υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2022, ως ακολούθως:

Δημιουργία νέου έργου με  τίτλο: «Επισκευή σχολείου Κοινότητας Λαύκας» προϋπολογισμού 19.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)  (αριθ. μελ. 7/2022).

Η εκτέλεση του έργου κρίνεται άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου να επισκευαστεί η στέγη του Δημοτικού σχολείου της Κοινότητας Λαύκας επειδή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

 

Ο  Διευθυντής ΤΥ & Πολ/μίας

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Συν/να: Προϋπ/σμός  έργου

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Εγκρίνει την παρακάτω τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους ως ακολούθως:

Δημιουργία νέου έργου με  τίτλο: «Επισκευή σχολείου Κοινότητας Λαύκας» προϋπολογισμού 19.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)  (αριθ. μελ. 7/2022).

Η εκτέλεση του έργου κρίνεται άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου να επισκευαστεί η στέγη του Δημοτικού σχολείου της Κοινότητας Λαύκας επειδή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

 

 1. Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του  ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 16-5-2022

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email