2/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 1ης /9-1-2022   Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 2/2022

Περίληψη : Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την

 2ην θητεία ήτοι: (Από 9-1-2022 έως 31-12-2023).

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η Ιανουαρίου  του έτους 2022 ημέρα Κυριακή   και ώρα 10:30 π.μ.  συνήλθε σε  Ε  ι  δ  ι  κ  ή   Συνεδρίαση  το Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου  Σικυωνίων,  υπό την  Προεδρία  του κ. Ιωάννη Μυττά, (Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού του Δημάρχου,  που έχει εκλέγει  με της  περισσότερες ψήφους)  η οποία συγκλήθηκε μετά την αριθμ. πρωτ. 97/4-1-2022   έγγραφη πρόσκληση του προεδρεύων  συμβούλου, επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 , 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου  74 του Ν.4555/2018,   σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

 

Ακολούθως ο Προεδρεύων  Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μυττάς ανέθεσε καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα στην Δημοτική Υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

   
1. Μυττάς Ιωάννης    2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων  4 . Σκαρμούτσος Νικόλαος  
5.  Τσολάκος  Γεώργιος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης  11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Σώκος Δημήτριος  
13. Τσιόγκας Νικόλαος 14.Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος  19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24.Μπακόλιας Παναγιώτης                   
25.Παπαβασιλείου Νικόλαος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος      
 

  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

 

     
 

1. Νανόπουλος Βασίλειος

       
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Χουσελάς  Ευάγγελος  αποχώρησε κατά την διαδικασία  του 2ου θέματος (ψηφοφορία Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

 

Θέμα 2ο 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην δημοτική υπάλληλο κα Ειρήνη Πρόβου, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3852/2010,όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την 2η  θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 9-1-2022 έως 31-12-2023.

 

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά τέσσερα (4)  τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.

 

Από τα (4) εκλεγόμενα μέλη της (7μελούς) Οικονομικής Επιτροπής, (2) μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην Οικονομική Επιτροπή:

η παράταξη «Συμμαχία νέων Σικυωνίων» δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη

η παράταξη «Συνδημότες»    δικαιούται (1) εκλεγόμενο μέλος

η παράταξη «Δύναμη Αλλαγής»  δικαιούται (1) εκλεγόμενο μέλος

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Οικονομική Επιτροπή και κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας καλώντας τους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

 

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Συμμαχία νέων Σικυωνίων» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.:

 1. Ζάρκος Δημήτριος, 2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης,  3. Σκαρμούτσος Νικόλαος,  4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.

 

Από την παράταξη του συνδυασμού «Συνδημότες» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.: 1. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος, 2. Λέγγας Μάρκος .

 

Από την παράταξη του συνδυασμού «Δύναμη Αλλαγής»  έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.: 1. Ρουμπέκας Γεώργιος, 2. Μαστοράκης Δημήτριος.

 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των (4) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκαν από το Προεδρείο τα ακόλουθα:

 

Από την Παράταξη «Συμμαχία νέων Σικυωνίων»

ο υποψήφιος Ζάρκος Δημήτριος             έλαβε (7) ψήφους,

ο υποψήφιος Σωτηρόπουλος Ιωάννης  έλαβε (7) ψήφους,

ο υποψήφιος Σκαρμούτσος Νικόλαος   έλαβε (5) ψήφους,

η υποψήφια  Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.   έλαβε (4) ψήφους,

 

Συνεπώς τις (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:

 1. Ζάρκος Δημήτριος (Τακτικό μέλος)
 2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι (2) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως:

 1. Σκαρμούτσος Νικόλαος (1ο Αναπληρωματικό μέλος)
 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική (2ο Αναπληρωματικό μέλος)

 

Από την Παράταξη «Συνδημότες»

ο υποψήφιος Ζαχαρόπουλος Νικόλαος   έλαβε (1) ψήφο,

ο υποψήφιος Λέγγας Μάρκος                     έλαβε (0) ψήφους,

 

Συνεπώς την (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής καταλαμβάνει, κατά σειρά και βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι δύο υποψήφιοι:

 1. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (τακτικό μέλος)
 2. Λέγγας Μάρκος           (αναπληρωματικό  μέλος)

 

Από την Παράταξη «Δύναμη Αλλαγής» 

ο υποψήφιος Ρουμπέκα Γεώργιος       έλαβε (8) ψήφους,

ο υποψήφιος Μαστοράκης Δημήτριος  έλαβε (10) ψήφους,

 

Συνεπώς την (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής καταλαμβάνει, κατά σειρά και βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι δύο υποψήφιοι:

 1. Μαστοράκης Δημήτριος     (τακτικό μέλος)             
 2. Ρουμπέκα Γεώργιος  (αναπληρωματικό  μέλος)

 

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά τέσσερα (4)  τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.

Από τα (4) εκλεγόμενα μέλη της (7μελούς) Επιτροπής, (2) μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη  ο Δήμαρχος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής :

η παράταξη «Συμμαχία νέων Σικυωνίων» δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη

η παράταξη «Συνδημότες»           δικαιούται (1) εκλεγόμενο μέλος

η παράταξη «Δύναμη Αλλαγής»  δικαιούται (1) εκλεγόμενο μέλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

 

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Συμμαχία νέων Σικυωνίων» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.:

 1. Σκαρμούτσος Νικόλαος, 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική, 3. Ζάρκος Δημήτριος, 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης.

 

Από την παράταξη του συνδυασμού «Συνδημότες» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. :

1.Γκούμας Σταμάτιος,  2. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

 

Από την παράταξη του συνδυασμού «Δύναμη Αλλαγής»  έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. :

1.Κατσιμπούλας Αντώνιος,  2. Μαστοράκης Δημήτριος .

 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των (4) τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκαν από το Προεδρείο τα ακόλουθα:

 

Από την Παράταξη «Συμμαχία νέων Σικυωνίων»

ο υποψήφιος Σκαρμούτσος Νικόλαος   έλαβε (14) ψήφους,

η υποψήφια  Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική  έλαβε (13) ψήφους,

ο υποψήφιος  Ζάρκος Δημήτριος    έλαβε (11) ψήφους,

ο υποψήφιος Σωτηρόπουλος Ιωάννης   έλαβε (12) ψήφους,

 

Συνεπώς τις (2) έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:

 1.    Σκαρμούτσος Νικόλαος (Τακτικό μέλος)                   
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική (Τακτικό μέλος)                

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι (2) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι:

 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Αναπληρωματικό μέλος)
 2. Ζάρκος Δημήτριος (Αναπληρωματικό μέλος)

 

Από την Παράταξη «Συνδημότες»

ο υποψήφιος Γκούμας Σταμάτιος  έλαβε (6) ψήφους,

ο υποψήφιος Ζαχαρόπουλος Νικόλαος   έλαβε (5) ψήφους,

 

Συνεπώς την (1) έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καταλαμβάνει, κατά σειρά και βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι δύο υποψήφιοι:

 1. Γκούμας Σταμάτιος  (τακτικό μέλος)
 2. 2.   Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  (αναπληρωματικό  μέλος)

 

 

 

Από την Παράταξη «Δύναμη Αλλαγής» ,

ο υποψήφιος Κατσιμπούλας Αντώνιος   έλαβε (4) ψήφους,

ο υποψήφιος Μαστοράκης Δημήτριος έλαβε (0) ψήφους,

 

Συνεπώς την (1) έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καταλαμβάνει, κατά σειρά και βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι δύο υποψήφιοι:

 1. Κατσιμπούλας Αντώνιος (τακτικό μέλος)
 2. Μαστοράκης Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)

 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών,

της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για την 2η θητεία από 9-1-2022

 έως 31-12-2023, ως εξής:

 

 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η    Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1. Ζάρκος Δημήτριος

 

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική
3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

 

3. Λέγγας Μάρκος
4. Μαστοράκης Δημήτριος

 

4. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

 

 

 

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η     Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ   Ζ Ω Η Σ

 

 

                                                ΤΑΚΤΙΚΑ                                             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ.

 

2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Γκούμας Σταμάτης

 

3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
4. Κατσιμπούλας Αντώνιος 4. Μαστοράκης  Δημήτριος

 

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 2/2022

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-01-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ  

 

Print Friendly, PDF & Email