2/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   2  /  01 –  04  –  2022

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     2 /  2022

 

Περίληψη: «Συμπληρωματική  κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022, των Σχολείων

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  ποσού  32.030,00  € »

 

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    1ην    Απριλίου   έτους  2022,  ημέρα της εβδομάδας   Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 3/28-03-2022  έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα  ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»  σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη  ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Πρόεδρος)     1.- Παναγιώτης       Κατσούλας              Μέλος                                  2.- Παλαιολόγος      Δούρος                     Μέλος         2.- Κων/νος             Κελλάρης                Μέλος

3.- Αικατερίνη         Λούτα                          «                3.- Ιωάννης             Σωτηρόπουλος       Μέλος                                                                                                    4.- Βασίλειος           Μπόκιας                     «                4.- Σοφία                  Παπαχρίστου          Μέλος

  1. Αριστείδης Βαφειαδάκης               «

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

     

    

Θέμα     1ο

 

Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα  Βασιλική, εισηγούμενη  το  1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Συμπληρωματική  κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022, των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  ποσού  32.030,00  €»   έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17676/17-032022  ΑΔΑ: Ψ4ΩΡ46ΜΤΛ6-4Χ8 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική  Διεύθυνση Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης  και  Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Δ/νση Οικον. & Αναπτυξιακής  Πολιτικής Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α.,  κατανεμήθηκε  το ποσό των 14.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της χώρας,  για  την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των  σχολείων  πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων  τριάντα  ευρώ (32.030,00) και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ακολούθως η Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

 

 

 

1.-  Σχολική Επιτροπή Α/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.-  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

 

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε  ως   (Συμπληρωματική  κατανομή για  το έτος  2022).

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Α.-    Κατανέμει το ποσό των   τριάντα δύο χιλιάδων  τριάντα  ευρώ (32.030,00) , το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ,  ως   (Συμπληρωματική κατανομή   έτους  2022),   για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των  Σχολείων της  Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

 

 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ  ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης  50% 16.015,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης  50% 16.015,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 32.030,00

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 2022 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

 

 

Η    Πρόεδρος                                                                                                           Τα Μέλη

 

1.-  Δ.     Παλαιολόγος

2.-  Β.    Μπόκιας

3.-  Α.    Βαφειαδάκης

4.-  Αικ.  Λούτα

Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική

 

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  01-04-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

Print Friendly, PDF & Email