2/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

1ης/26.01.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 2/2021   θέμα 4ο

Έγκριση πρακτικού  για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου  ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ συνολικού π/υ 100.000,00€.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 592/22.01.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σώκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 19/01/2021 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 19/01/2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 13104/15.12.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

20PROC007849090 2020-12-15

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

Σχετ:  α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 13104/15.12.2020 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 373/2020 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

 

Σήμερα, την 8η/01/2021, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», προκειμένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά οι οικονομικοί φορείς.

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, εμφανίστηκαν σήμερα στο Δημαρχείο Σικυωνίων το αναπληρωματικό  μέλος κ. Παντελέων Ιωάννης  (Πρόεδρος), και τα τακτικά  μέλη κ. Σπανού Παναγιώτα (μέλος) και κ. Κόλλια Γεωργία (μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες:

 

Ακολούθως, η Ε.Δ. κοινοποίησε τον ακόλουθο πίνακα προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Παράλληλα τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Ακολούθως, έγινε έλεγχος, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Εν συνεχεία, η Ε.Δ. προέβη σε έλεγχο των εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν ως προς τα στοιχεία που αναγράφονταν σε αυτές και επικοινώνησε με τους εκδότες των  υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών των οικονομικών φορέων, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν. Η Ε.Δ. έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

 

Κατά τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι:

 1. Οι οικονομικοί φορείς «ΚΕΤΕΜ Α.Ε» και «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ» δεν είχαν συμπληρώσει στο Τμήμα Γ: Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα του Μέρους IV:Κριτήρια Επιλογής του ΤΕΥΔ τα πεδία 1α,2,3 & 6, όπως ορίζεται στο άρθ. 22.Δ της διακήρυξης. Με έγγραφό της, η Ε.Δ. ζήτησε από την Αναθέτουσα να έρθει σε επικοινωνία με τους οικονομικούς φορείς, προκειμένου αυτοί να συμπληρώσουν και επανυποβάλουν το ΤΕΥΔ τους. Οι φορείς «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ» και «ΚΕΤΕΜ Α.Ε» επανυπέβαλαν τα ΤΕΥΔ στις 14/01/2021 και στις 18/01/2021 αντίστοιχα, ελέγχθηκαν και βρέθηκαν καλώς.
 2. Τα υποβαλλόμενα έγγραφα δικαιολογητικά των «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» , «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ» και «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» φέρουν ψηφιακή υπογραφή αλλά ο χρόνος υπογραφής τους προέρχεται από τον υπολογιστή του υπογράφοντος και όχι από ασφαλή χρονοσήμανση, ενώ λείπει και το επιβαλλόμενο να προκύπτει εκ του πεδίου «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ», πιστοποιητικό ασφαλούς χρονοσήμανσης (αριθ. απόφασης ΑΕΠΠ: 311/2020).

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κατάλογος μειοδοσίας με τις αποδεκτές προσφορές διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 177756 ΚΕΤΕΜ Α.Ε 43,05 %

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΚΕΤΕΜ Α.Ε», με μέση έκπτωση 43,05 %.

 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Παντελέων Ιωάννης

ΠΕ Γεωπονίας

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

1. Σπανού Παναγιώτα 2. Κόλλια Γεωργία
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως σήμερα,
 • την 4/2020 μελέτη του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» (CPV:45233120-6) συνολικού π/υ 100.000,00€.
 • τον Κ.Α. 02.64.7323.004 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού 100.000,00€  προερχόμενο από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.
 • το 20REQ007777205 2020-12-04 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 424/12651/04.12.2020 (9ΚΚ1Ω1Θ-ΚΞΗ)(20REQ007780027 2020-12-04) ΑΑΥ
 • την 300/2019 (656ΧΩ1Θ-ΖΤ1) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020».
 • το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • την 373/2020 (6Μ34Ω1Θ-3ΑΟ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 13104/15.12.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007849090 2020-12-15,
 • την 13105/15.12.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007849266 2020-12-15,
 • την 13106/15.12.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΨΞΦΟΩ1Θ-ΒΜΒ,
 • τo 1ο/19.01.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 1ο/19.01.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» με αρ. μελέτης 4/2020 (CPV:45233120-6)  της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ 100.000,00€.

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία  «ΚΕΤΕΜ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 43,05%.

 

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 1η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία, περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.01.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email