2/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 2/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/21-5-2021 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023  (B΄ Φάση).

Στο Κιάτο σήμερα, στις 21  Μαΐου 2021, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  και ώρα 10:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:4764/17-5-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω επτά (7) μέλη, ήτοι:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος                           1. Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική
  2.  Θελερίτης Γεώργιος
  3. Τσιόγκας Νικόλαος
  4. Τσολάκος Γεώργιος
  5. Σώκος Δημήτριος
  6. Δομετίου Βασίλειος
  7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος   εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023 (Β΄ Φάση)»έθεσε υπόψη των μελών το εν λόγω Σχέδιο όπως αυτό συντάχθηκε από την Ομάδα Εργασίας που ορίστηκε με την αριθ. 30/2020 Απόφαση Δημάρχου(ΑΔΑ:ΨΡΤΞΩ1Θ-ΤΚΟ) και το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.kiato.gov.gr.)

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε:

 

 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

  1. Εγκρίνει ως έχει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023 (Β΄ φάση),όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της ομάδας  εργασίας που ορίστηκε με την αριθμ.30/2020 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΡΤΞΩ1Θ-ΤΚΟ) και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. (www.kiato.gov.gr.)
  2. Κοινοποιεί  την  παρούσα απόφαση στο  Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως  ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 21 -5-2021

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email