2/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  2 /  24-1-2020   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   2 / 2020

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση και διάθεση πιστώσεων  για την Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  

                    Εκπαίδευσης   καθώς  εξουσιοδότηση του Προέδρου για τις περεταίρω  ενέργειες»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  24ην  Ιανουαρίου  του έτους  2020   ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 11  / 20-1-2020   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                            (Πρόεδρος)                  1.- Ν.  Παπαβασιλείου    Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)             2.- Π.  Πανάγου                   «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                           Μέλος                       3.-  Β.  Νανόπουλος             «

4.-  Αικ.  Λούτα                               «                             4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Γ. Κουκουμέλης                         «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

 

ΘΕΜΑ  1ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση και διάθεση πιστώσεων  για την Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   καθώς  εξουσιοδότηση του Προέδρου για τις περεταίρω  ενέργειες»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

Κατά την διάρκεια λειτουργίας των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής

Επιτροπής αντίστοιχα, προκύπτουν ανάγκες, αλλά και προβλήματα  για διάφορες  προμήθειες,

υπηρεσίες και εργασίες,  που πρέπει να αντιμετωπισθούν  άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία  των σχολείων όπου    με απόφασή μας,  πρέπει   να  διαθέσουμε διάφορες πιστώσεις, που   θα μπορούμε να προβούμε σε  προμήθεια διάφορων υλικών για λειτουργικές δαπάνες καθώς  για υπηρεσίες και εργασίες,

 

 

 

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών υπηρεσιών  και εργασιών.
  6. Tην Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011  όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  1940/2018 και την τροποποίηση με την αριθ. 5293/23-2-2018  καθώς και την τροποποίηση με αριθ. 63967/13-9-2019.
  7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Εγκρίνει  τη  διάθεση  των  παρακάτω  πιστώσεων  για   προμήθειες  υλικών,  υπηρεσίες

και εργασίες  που θα εξυπηρετούν  τις  λειτουργικές   ανάγκες  των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης  και της Σχολικής Επιτροπής αντίστοιχα ως  κάτωθι.

 

Α/Α Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η      Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν  –     Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν          ΚΑΙ           Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

 

ΠΟΣΟ  ΣΕ  ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ   24%
1 Συντήρηση του  συστήματος  θέρμανσης  στο 1ο  Γυμνάσιο Κιάτου. 1.240,00
2 Συντήρηση  στα  καζανάκια  των τουαλετών  όλων των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

600,00

3 Συντήρηση  δαπέδου στην τουαλέτα του Γυμνασίου Κρυονερίου. 1.000,00
4 Κάλυψη ήχου και φωτισμού  για την διοργάνωση  εκδήλωσης του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου την 1-2-2020 700,00

 

2.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την ανάθεση  των   εν λόγω  εργασιών υπηρεσιών  και προμηθειών  καθώς  και  την   πληρωμή  των    αναδόχων  με την εξόφληση των  τιμολογίων,   χωρίς την  καταβολή  γενικών εξόδων και  εργολαβικού οφέλους.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   2 / 2020  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  24-1-2020

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email