2/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                 ΑΔΑ:64Κ8ΟΚ3Ξ-ΧΩΠ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 1/27-1-2020   έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης  02/2020

 

Περίληψη:  «Ορισμός Οικονομικού διαχειριστή της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων και αναπληρωτή του».

                 

      Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 Ιανουαρίου  του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 14:00  συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.12/27-1-2020 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8 ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                            Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Γκούμας Σταμάτιος                                     Δομετίου Βασίλειος
 3. Μπόκιας Βασίλειος   Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Πάτσιου Ιωάννα      Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης   Τσαμαντά Ελένη
 6. Καλφαντή Βασιλική                                  Αθανασούλη Ελένη
 7. Ρουμελιώτη Βασιλική
 8. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.  Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: «Ορισμός Οικονομικού διαχειριστή της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων και αναπληρωτή του» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών ότι με την παρ.7 του άρθρου 3 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ318/25.02.2011 τεύχος Β’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β’), την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 5293/23.02.2018 (ΦΕΚ 816/08.03.2018 τεύχος Β’) και την παρ.β’ του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’) ορίζονται τα εξής:

«7. α. Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται από τη σχολική επιτροπή κατατίθεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την είσπραξή του σε λογαριασμό τραπέζης. Η κατάθεση ενεργείται στο όνομα της σχολικής επιτροπής και τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής ορίζεται ο οικονομικός διαχειριστής του νομικού προσώπου και ο αναπληρωτής του, σε περίπτωση νομίμου κωλύματος.

β. Κάθε πράξη επί των τραπεζικών λογαριασμών της σχολικής επιτροπής ενεργείται από τον οικονομικό διαχειριστή του νομικού προσώπου ή τον αναπληρωτή του σε περίπτωση νομίμου κωλύματος, οι οποίοι καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι.
γ. Στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, ύστερα από Απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής, χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών γίνονται ηλεκτρονικά.»

.

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και:

 • Την παρ.7 του άρθρου 3 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β’), την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 5293/23.02.2018 (ΦΕΚ 816/08.03.2018 τεύχος Β’) και την παρ.β’ του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’)
 • Την ανάγκη ορισμού ενός οικονομικού διαχειριστή με τον αναπληρωτή του.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Ορίζει ως οικονομικό διαχειριστή  του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων»  τον Σωτηρόπουλο Ιωάννη Πρόεδρο με αναπληρωτή διαχειριστή, σε περίπτωση νομίμου κωλύματος, την Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική  Αντιπρόεδρο.
 3. Ο οικονομικός διαχειριστής και ο αναπληρωτής διαχειριστής, σε περίπτωση νομίμου κωλύματος, είναι υπεύθυνοι για την κατάθεση των χρηματικών ποσών που εισπράττονται από την σχολική επιτροπή εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξή τους και για τις αναλήψεις από τις καταθέσεις της σχολικής επιτροπής.
 4. Οι καταθέσεις θα γίνονται στο όνομα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων.
 5. Κάθε πράξη επί του υπ’ αριθ. 0026.0324.01.0200657651 τραπεζικού λογαριασμού της σχολικής επιτροπής που τηρείται στην Τράπεζα Eurobank. ενεργείται από τον οικονομικό διαχειριστή του νομικού προσώπου ή τον αναπληρωτή του σε περίπτωση νομίμου κωλύματος, οι οποίοι καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι.
 6. Για την παρακολούθηση των καταθέσεων και αναλήψεων θα τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων, ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού.
 7. Οι ανωτέρω υπογράφουν εξουσιοδοτήσεις για μεμονωμένες κινήσεις του τραπεζικού λογαριασμού της Σχολικής Επιτροπής από τον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς και τους νόμιμους αναπληρωτές τους, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των μονάδων τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
 8. Τη χορήγηση κωδικών, στον οικονομικό διαχειριστή και στον αναπληρωτή του, για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από την Τράπεζα Eurobank στην οποία τηρείται ο λογαριασμός της σχολικής μονάδας.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Γκούμας Σταμάτιος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Μπόκιας Βασίλειος
 2. Πάτσιου Ιωάννα
 3. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 4.    Καλφαντή Βασιλική
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28-1-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

                                                                Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email