2/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

1/20.01.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

2/2020

  Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του Δημάρχου, μετά το αριθμ. Β18/158/30.10.2019 Κλητήριο Θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου (07/02/2020).

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 20η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 341/16.01.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.   1 Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 2. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
3.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη

συνηγόρου υπεράσπισης του Δημάρχου, μετά το αριθμ. Β18/158/30.10.2019

Κλητήριο Θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου (07/02/2020).

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 3/02.01.2020 αίτηση του Δημάρχου με την οποία ζητά τον ορισμό συνηγόρου υπεράσπισης κατόπιν του αριθ. Β18/158/30.10.2019 Κλητηρίου Θεσπίσματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 3/02.01.2020 αίτηση του ενδιαφερομένου,
  • το Β18/158/30.10.2019 Κλητήριο Θέσπισμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Α. Ορίζει τη δικηγόρο Γεωργούλια Κωνσταντίνα προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, μετά το Β18/158/30.10.2019 Κλητήριο Θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου για την Παρασκευή                 7 Φεβρουαρίου 2020.

 Β. Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.01.2020

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email