2/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1 / 10 – 02 – 2020

Αριθμός Απόφασης: 2 / 2020

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου στο εργοστάσιο εμφιάλωσης πόσιμου νερού της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση «Τρανή Γκόρτσα» στους Καλλιάνους Κορινθίας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1051/6-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »} (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπολος (Πρόεδρος) 1.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα (Μέλος)

2.- Δημήτριος Σώκος (Αντιπρόεδρος) 2.- Ιωάννης Μυττάς (Μέλος)

3 .-Νικόλαος Σκαρμούτσος (Μέλος) 3.- Σταμάτιος Γκούμας (Μέλος)

4.- Αντώνιος Κατσιμπούλας (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα 2ον ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου στο εργοστάσιο εμφιάλωσης πόσιμου νερού της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση «Τρανή Γκόρτσα» στους Καλλιάνους Κορινθίας ανέφερε τα εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, μας υπέβαλε την από 27-12-2019 εισήγησή της, σχετικά με την έγκριση εισόδου-εξόδου στο εργοστάσιο εμφιάλωσης πόσιμου νερού της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση «Τρανή Γκόρτσα» στους Καλλιάνους Κορινθίας, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.- Την από 27-12-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι O μ ό φ ω ν α

1.- Γνωμοδοτεί – συναινεί θετικά και εγκρίνει την είσοδο – έξοδο οχημάτων στο εργοστάσιο εμφιάλωσης πόσιμου νερού της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση «Τρανή Γκόρτσα» στους Καλλιάνους Κορινθίας,

και

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 2020 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10-02-2020

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email