2/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  10  –  02  –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    2  /  2020

 

 

 ΘΕΜΑ: 1ΟΝ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.  15/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων για την δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στο Δήμο μας»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    10ην  Φεβρουαρίου   του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  1051/6-2-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος        (Πρόεδρος)                  1.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα            (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος                 (Αντιπρόεδρος)               2.- Ιωάννης          Μυττάς                            (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος           (Μέλος)                      3.- Σταμάτιος        Γκούμας                          (Μέλος)

4.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας          (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΕΚΤΟΣ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  προ των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι,  έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης  στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για την «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.  15/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων για την δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στο Δήμο μας.»

 

Ακολούθως  η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ομόφωνα αποδέχθηκε  την συζήτηση του παραπάνω θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων  της παρ. 7  του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

 

Στη   συνέχεια ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα  της εκτός ημερήσιας διάταξης, για την  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.  15/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων για την δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στο Δήμο μας ανέφερε τα εξής:

 

Με την υπ’ αριθ. 15/2018 απόφασή μας είχαμε αποφασίσει τα κάτωθι:

 Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  και   εγκρίνει     την αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων για τη δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στο Δήμο Σικυωνίων, που να βρίσκονται στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού, διότι  είναι εκτός οικισμού και δεν θα δημιουργείται όχληση από τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου. Επίσης βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο του αστικού ιστού, αλλά παράλληλα δεν απέχουν πολύ από την περιοχή στη θέση «Λιτσάρδα» (πρώην ΧΥΤΑ Κιάτου) της Τ.Κ. Σουλίου όπου σχεδιάζεται το έργο για τη δημιουργία ΚΔΑΥ, με αποτέλεσμα να μην έχουμε δραματική αύξηση του κόστους μεταφοράς.

 

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την υπ’ αριθ. 15/2018  θετική  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 3.-    Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2735/2020

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

2.- Επικαιροποιεί την υπ’ αριθ. 15/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως εξής:

  Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  και   εγκρίνει     την αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων για τη δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στο Δήμο Σικυωνίων, που να βρίσκονται στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού, διότι  είναι εκτός οικισμού και δεν θα δημιουργείται όχληση από τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου. Επίσης βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο του αστικού ιστού, αλλά παράλληλα δεν απέχουν πολύ από την περιοχή στη θέση «Λιτσάρδα» (πρώην ΧΥΤΑ Κιάτου) της Τ.Κ. Σουλίου όπου σχεδιάζεται το έργο για τη δημιουργία ΚΔΑΥ, με αποτέλεσμα να μην έχουμε δραματική αύξηση του κόστους μεταφοράς.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     2  / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  10-02-2020

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email