29/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7    /  27-11 – 2019

 

Αριθμός  Απόφασης:    29  /  2019

 

 

ΘΕΜΑ:  1ΟΝ   «Εκλογή   Αντιπροέδρου της Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  1η θητεία

                        (01.09.2019  –  06.11.2021) της δημοτικής περιόδου 2019-2023».

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την   27ην  Νοεμβρίου έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη   και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ. Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  14268/22-11-2019 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων       Σταματόπουλος  (Πρόεδρος)                        1.-  Νικόλαος     Σκαρμούτσος  (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς              (Μέλος)                            2.-  Δημήτριος   Σώκος            (Μέλος)

3 .-Βασιλική Μπουζιάνη-Τσαντίλα    (Μέλος)                            3.-  Σταμάτιος   Γκούμας          (Μέλος)

4.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας      (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής, (Δήμαρχος) Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Εκλογή   Αντιπροέδρου της Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/07-06-2010, όπως αντικαταστάθηκε με την §  11 του άρθρου 76 του ν. 4555/2018 και από την § 1 του άρθρου 2 του ν. 4623/2019….«Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής»….

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί  η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής.

Κατόπιν τούτου καλείται η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο.

Ακολούθως ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:

1.- Aφού ρωτήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, ψηφίζει

ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Σώκο    Δημήτριο.

2.- Aφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Μυττάς   Ιωάννης , ψηφίζει

ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Σώκο    Δημήτριο.

3.- Aφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Μπουζιάνη  – Τσαντίλα  Βασιλική, ψηφίζει

ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Σώκο    Δημήτριο.

4.- Aφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Κατσιμπούλας  Αντώνιος, ψηφίζει

ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Σώκο    Δημήτριο.

 

Συνεπώς Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, από 01-09-2019 έως 06-11-2021 εκλέγεται ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος  καθώς και  μέλος της Επιτροπής της πλειοψηφίας κ. Σώκος    Δημήτριος αφού  έλαβε τέσσερις (4)  ψήφους που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133),
  • τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A’ 134),
  • την 238/2019 (Ψ9Γ9Ω1Θ-ΟΡ3) απόφαση Δημάρχου,
  • την 245/2019 (ΩΤΜΡΩ1Θ-7ΨΦ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
  • το αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

 

 

          Α.-  Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την 1η θητεία (01.09.2019  –   06.11.2021) της δημοτικής περιόδου 2019-2023, τον Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο καθώς  και  μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προερχόμενο από το συνδυασμό της πλειοψηφίας κ. Σώκο   Δημήτριο, ο οποίος συγκέντρωσε τέσσερις  (4) ψήφους που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     29   / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  27  –   11 –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ     ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email