2/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                     Αριθ. Αποφ. 2/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 02/12-6-2020  τακτικής   συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Θέμα: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  Δήμου Σικυωνίων».

 

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 4498/09-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω έξι μέλη, ήτοι:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)               1.  Παναγιώτης Φιακάς   (Αντ/ρχος)
  2. Ιωάννης Μυττάς (Αντ/ρχος)                                  2.    Τσιόγκας Νικόλαος  (Αντ/ρχος)
  3. Γεώργιος Τσολάκος (Αντ/ρχος)
  4. Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική(Αντ/ρχος
  5. Σώκος Δημήτριος (Αντ/ρχος)
  6. Δομετίου Βασίλειος (Αντ/ρχος)

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, κήρυξε την συνεδρίαση και  εισηγούμενος το 1ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  Δήμου Σικυωνίων»  πρότεινε την αναβολή του θέματος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση του Προέδρου σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την αναβολή του θέματος.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αύξοντα αριθμό 2/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο19-6-2020

Ο  Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

Print Friendly, PDF & Email