2/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN  IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  2 /  19-2-2019     τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   2  / 2019

 

Περίληψη:  «Αποδοχή  πίστωσης  ποσού 23.000,00€  προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για

το έτος 2019 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.»

 

 

     Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  19ην    Φεβρουαρίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30   μ. μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Δημητρίου Ζάρκου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 29/15-2-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη  -5- ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δημήτριος        Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Βασίλειος         Kελλάρης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                                   2.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος

3.- Αλέξιος            Βυτινιώτης                                                    3.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος

4.-Γεώργιος          Κουκουμέλης                                                4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής  Κοινότητας του 1ου  ΕΠΑ. Λ

5.- Αικατερίνη       Λούτα

 

 

Θέμα   1ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  1ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Αποδοχή  πίστωσης  ποσού 23.000,00€  προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για    το έτος 2019  και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων»  έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

  • Mε την υπ’ αριθ. 96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, έγινε συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  σε ενιαίο ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/βθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», όπου  στην παρ.  β του άρθρου 2  (Πόροι του Νομικού Προσώπου)  αναφέρεται και η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ποσού (23.000)€ και

 

  • Η ανωτέρω απόφαση  έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ με υπ’ αριθ 1324/16-6-2011, που αφορά τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Πρόσωπο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης     και πρέπει με απόφασή μας.

 

1.- Να αποδεχτούμε  το ανωτέρω ποσό, των 23.000,00€   2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή στα Σχολεία  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

 

Το  Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την υπ’ αρ.96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγχώνευση των σχολικών επιτροπών

καθώς και

3.- Το υπ’ αριθ. 1324/16-06-2011 ΦΕΚ.

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

 

Α.- Αποδέχεται το ποσό  των    είκοσι τριών χιλιάδων (23.000,00 ) €  το οποίο προέρχεται  από  ετήσια τακτική

επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων έτους 2019 .

 

Β.- Κατανέμει  το ποσό  των είκοσι τριών  χιλιάδων (23.000,00 )€  στo Ταμείο της  Σχολικής Επιτροπής για να καλύψει τις ανάγκες της  ως  εξής:

 

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                 ΠΟΣΟΝ  ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 23.000,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 23.000,00

 

 

Γ.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία  του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των  είκοσι τριών  χιλιάδων  (23.000,00)€

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  2   /  2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

 

 

 

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   19-02-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email