2/2019 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                     Αριθ. Αποφ. 02/2019

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της 02/07-2-2019  έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Θέμα: Ανάκληση της αριθμ. 1/2019  Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Ά βαθμού» και λήψη νέας.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 07 Φεβρουαρίου  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 1420/07-2-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»   (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έξι μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω έξι (6) μέλη ήτοι:

 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)
 2. Ευάγγελος  Μπούρης (Αντ/ρχος)
 3. Ιωάννης Τσιάνος (Αντ/ρχος)
 4. Σπυρίδων Κουτρέτσης   (Αντ/ρχος)
 5. Βασίλειος Αλεξόπουλος (Αντ/ρχος)
 6. Ιωάννης Μυττάς  (Αντ/ρχος)

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος,  εισηγούμενος το μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ανάκληση της αριθμ. 1/2019  Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Ά βαθμού» και λήψη νέας πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ομόφωνα αποδέχθηκαν την πρόταση να συζητηθεί  το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Στην συνέχεια  έθεσε υπόψη των μελών  την αριθμ. πρωτ:1435/7-2-2019  εισήγηση  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με θέμα «Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Ά Βαθμού» που έχει ως ακολούθως:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 1435

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Επικαιροποιημένο κατόπιν της αριθμ. Πρωτ.  4947/24.1.2019 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ)

 

Προς: κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κοινοποίηση:             κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

 

Θέμα: «.Ένταξη του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού».

 

Σχετ.:   α) Οι διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/18 (ΦΕΚ 212/18.12.2018 τεύχος Α’.

β) Το αριθμ. Πρωτ. 10/8.1.2019 έγγραφο της ΚΟΔΕΔΗΣ

γ) Η εγκύκλιος με αριθμ. Πρωτ.  4947/24.1.2019 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

δ) Το από 7/2/2019 Υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Μισθοδοσίας σχετικά με τη

δαπάνη μισθοδοσίας του νέου προσωπικού.

 

Με το άρθρο 91 του προαναφερόμενου Νόμου δίνεται η δυνατότητα ένταξης των υπηρεσιών του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στις μόνιμες κοινωνικές δομές των ΟΤΑ που συμμετείχαν μέχρι τώρα στο Πρόγραμμα.

Ειδικότερα ορίζονται τα εξής:

Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που: α) είτε άµεσα είτε µέσω νοµικών τους προσώπων συµ-βλήθηκαν, το έτος 2011, µε την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., για την παροχή υπηρεσιών του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» και β) κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, απασχολούν προσωπικό για την παροχή την υπηρεσιών του Προγράμματος, µε ενεργές συµβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί µέχρι τις 31.12.2019, σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), δύνανται, µέχρι τις 31.1.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, και σύστασης οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθµού, µε τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νοµικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πλέον των οργανικών θέσεων που συνιστώνται σύµφωνα µε το προηγούμενο εδάφιο και για την κάλυψη επίσης αναγκών του Προσράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου συνιστώνται και οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού, αριθµού ίσου µε το 7% αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α. και πάντως συναφείς µε την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ως προς τις αποφάσεις τροποποίησης των ΟΕΥ που λαμβάνονται σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, δεν απαιτείται γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας, εντός µηνός από την υποβολή τους, µε πράξη του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1, οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτηµα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.

Σημειώνεται ότι, η βιωσιμότητα του προγράμματος εξασφαλίζεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, αφού σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου του Νόμου,  το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων που θα στελεχώσει τις εν λόγω οργανικές θέσεις, θα καλυφθεί για το έτος 2019 από τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του Προγράμματος που θα αποδοθούν στους δικαιούχους Δήμους και από το 2020 και εφεξής, θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ιδική πίστωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών θα αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους).

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο σχετικό έγγραφο της ΚΟΔΕΔΗΣ στο πρόγραμμα απασχολούνται επτά (7) άτομα µε ενεργές συµβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί µέχρι τις 31.12.2019, όπως παρακάτω:

Κοινωνιολόγος                      1 θέση   ΠΕ

Νοσηλεύτρια                                     2 θέσεις ΔΕ

Οικογενειακές Βοηθοί          2 θέσεις ΔΕ

Οικογενειακές Βοηθοί          2 θέσεις ΥΕ

 

Με την  Εγκύκλιο με αριθμ. Πρωτ.  4947/24.1.2019 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με θέμα: «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 -Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό.», διευκρινίζεται ότι κατά τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ιδίων κλάδων και κατηγοριών με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ από τους οικείους φορείς, θα πρέπει να προβλέπονται ειδικότητες, ανάλογα με τα τυπικά προσόντα του υπηρετούντος προσωπικού.

Παράλληλα οι συστηνόμενες θέσεις θα πρέπει να συμφωνούν ως προς την εκπαιδευτική κατηγορία και κλάδο με τις προβλεπόμενες στο ισχύον προσοντολόγιο, στο οποίο οι θέσεις των οικιακών βοηθών ανήκουν στην κατηγορία ΥΕ βοηθητικού προσωπικού.

Κατόπιν τούτων προτείνεται η ανάκληση της αριθμ. 5/24.1.2019 σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και η λήψη νέας, για την μερική τροποποίηση του ισχύοντος ΟΕΥ, (ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018),  σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, όπως παρακάτω:

Α) Τροποποίηση του άρθρου 1 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και στην Ενότητα Δ παρ. 1 και στο εδάφ. δ)  Τμήμα Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού  

συστήνεται νέο γραφείο:  4) γραφείο ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

 

Β) Τροποποίηση του άρθρου 11 και στην ενότητα δ) στις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού προστίθεται το γραφείο ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ με τις ακόλουθες  αρμοδιότητες:  δ) «Αρμοδιότητες γραφείου ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»:

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, οι οποίες δεν καλύπτονται κατ’ είδος και κατ’  έκταση, από τις βασικές δομές υγείας και πρόνοιας του Κράτους ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

-Παροχή βασικών υπηρεσιών τόσο προς τους δικαιούχους του προγράμματος «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» (σε συνταξιούχους όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης που δεν εξυπηρετούνται από άλλους παρόχους), όσο και προς άλλες κατηγορίες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν  κοινωνικά προβλήματα, ηλικιωμένους ανασφάλιστους, ΑΜΕΑ και οικονομικά αδύναμους πολίτες που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον Κοινωνική Φροντίδα», με σκοπό τη διαμόρφωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων στην κατοικία τους, ώστε να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Γ) Τροποποιεί το άρθρο 21 «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» και συστήνει συνολικά 7 θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΔΕ & ΥΕ όπως παρακάτω:

Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προστίθενται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ Κοινωνιολόγων  1

 

Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προστίθενται  αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
 ΔΕ 7 Βοηθών Νοσοκόμων 2

 

Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προστίθενται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΥΕ 15 Οικογενειακών Βοηθών 4

 

Δ) Από την ανωτέρω τροποποίηση προκύπτει επιπλέον ετήσια δαπάνη ποσού 118.301,00 €, η οποία  θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου ως εξής:

 • Κ.Α. 15.6011, με το ποσό των 97.464,00 € και
 • Κ.Α. 15.6051, με το ποσό των 20.837,00 € ως προς τις εργοδοτικές εισφορές,

 και θα καλυφθεί α) για έτος 2019 από τις πιστώσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του αρ. 153 του Ν. 4483/2017 και οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 7 του Ν. 4583/2018 μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση Υπουργού στους οικείους Δήμους και β) για το έτος 2020 και εφεξής από ειδικές πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που θα αποδίδονται με απόφαση Υπουργού στους οικείους Δήμους.-

 

Κιάτο 7 Φεβρουαρίου 2019

Ο Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

Ασημακόπουλος Θεόδωρος

ΠΕ1 Διοικητικού, βαθμού A’

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση του Προέδρου σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 62 του Ν.  3852/2010 .
 2. Ανακαλεί την αριθμ.1/2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα ένταξη του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Α΄Βαθμού.
 3. Εγκρίνει ως έχει την προαναφερόμενη εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσίων του Δήμου.
 4. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αύξοντα αριθμό 2/2019.

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 07-2-2019

Ο  Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

Print Friendly, PDF & Email