2/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1 / 07-02-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   2 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 2 Ο «Περί συζητήσεως   της αιτήσεως του κ. Κολοβίνου Παναγιώτη , περί παραχωρήσεως του  

                   Κλειστού γηπέδου Μπάσκετ του 1ου Γυμνασίου Κιάτου»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 5/03-02-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Γ.   Κουκουμέλης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Ο. Πανδής                     «                                                3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                

5.- Α. Βυτινιώτης                 «    

6.- Β. Kελλάρης                   «                                                  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 2ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως   της αιτήσεως του κ. Κολοβίνου Παναγιώτη , περί παραχωρήσεως του Κλειστού γηπέδου Μπάσκετ του 1ου Γυμνασίου Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο κ. Κολοβίνος Παναγιώτης του Δημητρίου,  μας υπέβαλε την από 02-02-2017 αίτησή του, με την ιδιότητα του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και μας ζητεί να του παραχωρήσουμε το χώρο του κλειστού γηπέδου μπάσκετ «ΑΡΑΤΟΣ» (Παλιές εγκαταστάσεις) στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου προκειμένου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ευαγόρας Παλληκαρίδης να κάνει τον ετήσιο αποκριάτικο χορό την Κυριακή 19-02-2017.

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, με το υπ’ αριθ. 7/03-02-2017  έγγραφό μας, υποβάλαμε την αίτηση του κ. Κολοβίνου Παναγιώτη  στην Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου και της ζητούσαμε να γνωμοδοτήσει σχετικά προκειμένου στη συνέχεια η Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει για την παραχώρηση ή όχι του εν λόγω χώρου.

   Σε απάντηση ωστόσο του υπ΄ αριθ. 7/03-02-2017   σχετικού εγγράφου μας, από τον Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου που είχαμε με το υπ’ αριθ. 66/7-2-2017 σχετικό έγγραφό της , συναινεί στην παραχώρηση του μικρού κλειστού Γυμναστηρίου στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου, προκειμένου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» να πραγματοποιήσει τον ετήσιο αποκριάτικο χορό την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017, με κάποιες προϋποθέσεις που αναγράφονται ως το επισυναπτόμενο σχετικό έγγραφο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε όλα τα σχετικά έγγραφα του φακέλου καθώς και την ανάγκη παραχώρησης του εν λόγω μικρού κλειστού γυμναστηρίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει  την παραχώρηση της χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Κολοβίνο Παναγιώτη προκειμένου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» να πραγματοποιήσει τον ετήσιο αποκριάτικο χορό την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017,  σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

 

                                   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    2 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Βυτινιώτης        Αλέξιος

                                                                                                      3.- Πανδής                 Οδυσσέας

                                                                                                         4.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

                                                                                                   5.- Κελλάρης             Βασίλειος  

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-02-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email