Αντίγραφο του 2/2016 Απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Αποφάσεις Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 04/08-09-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων.
Αριθ. Απόφασης : 2/2016

Θέμα : Δημιουργία αναρριχητικών πάρκων στο Δήμο Σικυωνίων.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 08η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 13044/02-09-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ    
1.    Κελλάρη Ιωάννα    Πρόεδρος    1.    Γιαννόπουλος Σπύρος    Μέλος
2.    Αλεξόπουλος Βασίλειος    Μέλος    2.    Σώκος Δημήτριος    »
3.    Δομετίου Βασίλειος         »        
4.    Πάππας Χρήστος         »        
5.    Στεργιόπουλος Βασίλειος         »        
6.    Σιάφης Σταύρος         »        
7.    Τζουμάκας Πέτρος         »      

 
Θέμα 1ο
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
Το ταξίδι με σκοπό την αναρρίχηση που θεωρείται από πολλούς ως αθλητικός τουρισμός, τουρισμός περιπέτειας ή/και ενεργητικός τουρισμός, χαρακτηρίζεται ως  εναλλακτικός τουρισμός. Η μορφή αυτή του εναλλακτικού τουρισμού χαρακτηρίζεται από κάποια φυσική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, την ενεργό επαφή με τη φύση και την πολιτισμική επαφή με την τοπική κοινωνία στον εκάστοτε προορισμό. Πρόκειται για μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τάσεις στον τουρισμό με τους επισκέπτες να επιλέγουν διακοπές σε περιόδους εκτός της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν, με τα οργανωμένα αναρριχητικά πεδία να δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών την άνοιξη και το φθινόπωρο.
Ιδιαίτερο παράδειγμα αποτελεί το αναρριχητικό πεδίο της Καλύμνου, με αποτέλεσμα η τουριστική σεζόν να διαρκεί οκτώ μήνες το χρόνο με αναρριχητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και αυτό του Λεωνιδίου στην Πελοπόννησο.
Στην ορεινή Κορινθία  και συγκεκριμένα στην περιοχή της Στυμφαλίας (βράχος Φρύγανης), με ιδιωτική πρωτοβουλία θα δημιουργηθεί αναρριχητικό πεδίο με διάνοιξη πενήντα (50) αναρριχητικών διαδρομών, από αναρριχητές με σχετική εμπειρία. Συγκεκριμένα θα γίνει έλεγχος και επιλογή βράχων για διάνοιξη διαδρομών, καθαρισμός των βράχων από σαθρά κομμάτια, βλάστηση και εξοπλισμό/ασφάλιση των διαδρομών.

Αντίστοιχο αναρριχητικό πεδίο μπορεί να δημιουργηθεί και στην ευρύτερη περιοχή του Φενεού. Η τοποθεσία θα επιλεχθεί κατόπιν ελέγχου από τους αρμόδιους κατασκευαστές, με βάση τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής [στέρεο έδαφος, ιδιαιτερότητες περιοχής, κτλ].
Ο μικρός χρόνος πρόσβασης της περιοχής μας από την Αθήνα είναι σημαντικό πλεονέκτημα για τη δημιουργία αναρριχητικών πάρκων. Η φύση της περιοχής της Ορεινής Κορινθίας ενδείκνυται όχι μόνο για αναρρίχηση αλλά και για πεζοπορία, ποδηλασία κτλ, για τις ημέρες που οι αναρριχητές δεν σκαρφαλώνουν. Επιπλέον οι τουριστικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής είναι ικανοποιητικές για τη φιλοξενία των επισκεπτών.

Με την δημιουργία των ανωτέρω αναρριχητικών πάρκων αναμένεται η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στον δήμο μας, με οφέλη όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
–    εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος
–    επέκταση τουριστικής περιόδου
–    αύξηση επισκεψιμότητας στην περιοχή
–    ανάπτυξη τοπικής οικονομίας
–    ανάδειξη της περιοχής κτλ.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος πρότεινε να γίνει εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για την συμμετοχή του δήμου στη δημιουργία πέντε (5) αναρριχητικών διαδρομών στην περιοχή της Στυμφαλίας (βράχος Φρύγανης) και στη δημιουργία αναρριχητικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή του Φενεού και κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο α) τη συμμετοχή του Δήμου στη δημιουργία πέντε (5) αναρριχητικών διαδρομών στην περιοχή της Στυμφαλίας (βράχος Φρύγανης) και β) στη δημιουργία αναρριχητικού πάρκου και στην ευρύτερη περιοχή του Φενεού.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Η Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 08/09/2016
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
& Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Κελλάρη Ιωάννα

 

Print Friendly, PDF & Email

2/2016 Απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Αποφάσεις Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 04/08-09-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων.
Αριθ. Απόφασης : 2/2016

Θέμα : Δημιουργία αναρριχητικών πάρκων στο Δήμο Σικυωνίων.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 08η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 13044/02-09-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ    
1.    Κελλάρη Ιωάννα    Πρόεδρος    1.    Γιαννόπουλος Σπύρος    Μέλος
2.    Αλεξόπουλος Βασίλειος    Μέλος    2.    Σώκος Δημήτριος    »
3.    Δομετίου Βασίλειος         »        
4.    Πάππας Χρήστος         »        
5.    Στεργιόπουλος Βασίλειος         »        
6.    Σιάφης Σταύρος         »        
7.    Τζουμάκας Πέτρος         »      

 
Θέμα 1ο
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
Το ταξίδι με σκοπό την αναρρίχηση που θεωρείται από πολλούς ως αθλητικός τουρισμός, τουρισμός περιπέτειας ή/και ενεργητικός τουρισμός, χαρακτηρίζεται ως  εναλλακτικός τουρισμός. Η μορφή αυτή του εναλλακτικού τουρισμού χαρακτηρίζεται από κάποια φυσική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, την ενεργό επαφή με τη φύση και την πολιτισμική επαφή με την τοπική κοινωνία στον εκάστοτε προορισμό. Πρόκειται για μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τάσεις στον τουρισμό με τους επισκέπτες να επιλέγουν διακοπές σε περιόδους εκτός της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν, με τα οργανωμένα αναρριχητικά πεδία να δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών την άνοιξη και το φθινόπωρο.
Ιδιαίτερο παράδειγμα αποτελεί το αναρριχητικό πεδίο της Καλύμνου, με αποτέλεσμα η τουριστική σεζόν να διαρκεί οκτώ μήνες το χρόνο με αναρριχητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και αυτό του Λεωνιδίου στην Πελοπόννησο.
Στην ορεινή Κορινθία  και συγκεκριμένα στην περιοχή της Στυμφαλίας (βράχος Φρύγανης), με ιδιωτική πρωτοβουλία θα δημιουργηθεί αναρριχητικό πεδίο με διάνοιξη πενήντα (50) αναρριχητικών διαδρομών, από αναρριχητές με σχετική εμπειρία. Συγκεκριμένα θα γίνει έλεγχος και επιλογή βράχων για διάνοιξη διαδρομών, καθαρισμός των βράχων από σαθρά κομμάτια, βλάστηση και εξοπλισμό/ασφάλιση των διαδρομών.

Αντίστοιχο αναρριχητικό πεδίο μπορεί να δημιουργηθεί και στην ευρύτερη περιοχή του Φενεού. Η τοποθεσία θα επιλεχθεί κατόπιν ελέγχου από τους αρμόδιους κατασκευαστές, με βάση τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής [στέρεο έδαφος, ιδιαιτερότητες περιοχής, κτλ].
Ο μικρός χρόνος πρόσβασης της περιοχής μας από την Αθήνα είναι σημαντικό πλεονέκτημα για τη δημιουργία αναρριχητικών πάρκων. Η φύση της περιοχής της Ορεινής Κορινθίας ενδείκνυται όχι μόνο για αναρρίχηση αλλά και για πεζοπορία, ποδηλασία κτλ, για τις ημέρες που οι αναρριχητές δεν σκαρφαλώνουν. Επιπλέον οι τουριστικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής είναι ικανοποιητικές για τη φιλοξενία των επισκεπτών.

Με την δημιουργία των ανωτέρω αναρριχητικών πάρκων αναμένεται η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στον δήμο μας, με οφέλη όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
–    εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος
–    επέκταση τουριστικής περιόδου
–    αύξηση επισκεψιμότητας στην περιοχή
–    ανάπτυξη τοπικής οικονομίας
–    ανάδειξη της περιοχής κτλ.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος πρότεινε να γίνει εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για την συμμετοχή του δήμου στη δημιουργία πέντε (5) αναρριχητικών διαδρομών στην περιοχή της Στυμφαλίας (βράχος Φρύγανης) και στη δημιουργία αναρριχητικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή του Φενεού και κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο α) τη συμμετοχή του Δήμου στη δημιουργία πέντε (5) αναρριχητικών διαδρομών στην περιοχή της Στυμφαλίας (βράχος Φρύγανης) και β) στη δημιουργία αναρριχητικού πάρκου και στην ευρύτερη περιοχή του Φενεού.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Η Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 08/09/2016
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
& Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Κελλάρη Ιωάννα

 

Print Friendly, PDF & Email