2η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 11/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ/2023

2η/2023

τακτική συνεδρίαση

Δευτέρα  16.1.2023

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Δευτέρα 16η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής (Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022).
2. Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
3. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
4. ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 2924/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. Εργατικών Διαφορών) (αγωγή ΚΟΚΚΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ) μετά από -γνωμοδότηση- (478/22)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email