2η/2019 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2η /2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

 

Κιάτο 08/01/2019

Αριθμ. πρωτ.: 1449

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ

τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Ζάρκο Δημήτριο
3. Αλεξόπουλο Βασίλειο
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Σπανό Κωνσταντίνο
6. Κελλάρη Βασίλειο (fax: 2741022144)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την                                         Τρίτη 12η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

α/α   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Φίλη Μαρίνα

ΑΑΥ

Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου στην ΤΚ Καισαρίου.
2.                    Πάνου Αικατερίνη

ΑΑΥ

Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης (Δ18/541/27.09.18 Κλητήριο Θέσπισμα)
3.                    Τσιφτσής Αγγελος

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση κατατεθείσας αγωγής ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Σωκράτη και λοιπών (αγωγή 102/18/ΠΔ/20.12.2018)
4.                    Τσιφτσής Αγγελος     ΑΑΥ Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση κατατεθείσας αγωγής ΔΕΔΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννη και λοιπών (αγωγή 105/18/ΠΔ/31.12.2018)
5.                    Παπαδοπούλου Σοφία (1ώρα)

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 150/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυωνίων.
6.                    Σαρλά Λένα

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση κατατεθείσας αγωγής ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ του Κων/νου (ΑΓ426/27.12.2018)
7.                    Κοτίνη

Χρυσούλα (1 ώρα)

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 237/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.  (Αγωγή κατά της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του Λυκούργου).
8.                    Λένη Σουζάνα

(1 ώρα)

ΑΑΥ

 

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 29/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου  (Γαλάνη Γεωργίου).
9.                    Παπαδοπούλου Σοφία  (4 ώρες)

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου ενορίας Κεφαλαρίου.
10.               Γεωργούλια

Κωνσταντίνα

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΧΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Πέτρου.
11.               Μπασιώτη Αικατερίνη

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιων  του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αιτήσεως της ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑΣ του Κωνσταντίνου.
12.               Μπασιώτη Αικατερίνη

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιων  του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αιτήσεως του ΣΟΦΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου.
13.               ΑΑΥ 5/2019 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2019 Απόφασης Δημάρχου και ορισμός δικηγόρου Κωνσταντίνου Ζαρρή για σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων ενώπιων του Πταισματοδίκη Σικυώνος του Αντιδημάρχου ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
14.               ΑΑΥ 6/2019 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2019 Απόφασης Δημάρχου και ορισμός δικαστικού επιμελητή Κατίνας Δανίκα για επίδοση εγγράφου της ΤΥ στην εταιρεία «MA.CON.STRUCTION A.E.»
15.               ΑΑΥ 10/2019 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2019 Απόφασης Δημάρχου και ορισμός δικηγόρου Βασιλικής Τάσση για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 266/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.
16.               ΑΑΥ 11/2019 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2019 Απόφασης Δημάρχου και ορισμός δικηγόρου Βασιλικής Τάσση για σύνταξη και κατάθεση έφεσης κατά της 266/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.
17.               Χατζοπούλου

Ασπασία

ΑΑΥ 25/2019

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2019 Απόφασης Δημάρχου και Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιων του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αιτήσεως του ΜΠΙΘΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννη.
18.               Έγκριση 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για την «Προμήθεια ενός καινούριου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου για το Δήμο Σικυωνίων».
19.               Αποδοχή δωρεάς ΠΥΡΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για παροχή υπηρεσιών φύλαξης δημοτικών χώρων & κτιρίων στην πόλη του Κιάτου.
20.               Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων».
21.               Τροποποίηση Π/Υ οικονομικού έτους 2019.
22.               Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους.
23.               Προσδιορισμός Ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24.01.2019 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 194) του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη.

 

Print Friendly, PDF & Email