199/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/1 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

199/2022

  27ο θέμα ημερήσιας διάταξης

87/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ορισμού –δικαστικού επιμελητή– για επίδοση απόφασης διάλυσης σύμβασης με την Κ/ΞΙΑ HELLASOD AE – ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7834/27.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 87/2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία  ορίζεται  ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Βρέντας Γεώργιος προκειμένου να επιδώσει την αριθμ. πρωτ: 7194/19-05-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: Διάλυση Σύμβασης προς την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ HELLASOD Α.Ε- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)
  • την αρ. πρωτ. 7194/.06.2022 απόφαση διάλυσης σύμβασης,
  • την 87/7543/24.05.2022 (9Ζ3ΣΩ1Θ-02Ζ) απόφαση Δημάρχου,
  • την 280/7313/20.05.2022 (ΨΥΡΜΩ1Θ-ΘΦΠ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την 87/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ορισμού Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Βρέντα Γεώργιου για την επίδοση της αριθμ. πρωτ: 7194/19-05-2022 απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για τη Διάλυση Σύμβασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ προς την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ HELLASOD Α.Ε- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Β. Η αμοιβή δικαστικού επιμελητή για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 43,40€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 199/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο Αντιπρόεδρος                                             τα Μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1.6.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email