199/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

20/30.09.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 199/2019    

Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. (ΑΓΩΓΗ 165/ΤΜ165/2019 οικ. ΦΙΛΗ)

 

Στο Κιάτο, στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα, Δευτέρα 30η Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 9:00’π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου, Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11446/26.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Λέγγας Μάρκος
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2. Ρουμπέκας Γεώργιος
3.     Μυττάς Ιωάννης 3. Ζάρκος Δημήτριος
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. (ΑΓΩΓΗ 165/ΤΜ165/2019 οικ. ΦΙΛΗ)»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, τη με αριθμό κατάθεσης 165/ΤΜ165/2019 αγωγή της οικογένειας ΦΙΛΗ, δυνάμει της οποίας οι ενάγοντες ζητούν να τους αναγνωριστεί συγκυριότητα κατά ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου έκαστος του οικοπέδου, που βρίσκεται εντός της ΠΕ 3 «Κανελλοπούλου-Σφαγεία» της ΔΚ Κιάτου, ΔΕ Σικυωνίων του  Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό του δικηγόρου Σώκου Απόστολου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
  • την 424/11528/27.09.2019 (ΩΕ4ΤΩ1Θ-4ΜΔ) ΑΑΥ
  • την πρόταση του Προέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει το Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου,  Σώκο Απόστολο, προκειμένου να παραστεί, να καταθέσει προτάσεις και προσθήκη αντίκρουση για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατόπιν της κοινοποίησης της με αριθμό κατάθεσης 165/ΤΜ165/2019 αγωγής της οικογένειας ΦΙΛΗ.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 271,56€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 199/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.09.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email