199/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 14ης/30.05.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 199/2017

Περίληψη : Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ισχύος μέχρι 31/12/2019.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8196/26.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Θελερίτης Γεώργιος  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Γεώργας Χρήστος  
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Ρουμπέκας Γεώργιος   20. Κελλάρης Βασίλειος  
21. Νανόπουλος Βασίλειος        
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Λαλιώτης Γεώργιος     4. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Καρακούσης Ευάγγελος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)  
4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ Γ. κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ΗΔ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ΗΔ, ΚΕΛΛΑΡΗΣ Β. στο τέλος του 8ου θέματος ΗΔ , ΜΠΟΥΡΗΣ Ε. κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος ΗΔ, ΦΙΑΚΑΣ Π. στο τέλος του 16ου θέματος ΗΔ, ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ Π., ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ., ΣΑΡΧΑΝΗΣ Κ., στο τέλος του 17ου θέματος ΗΔ,
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 11ο

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ισχύος μέχρι 31/12/2019,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. πρωτ. 7247/17.05.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Σας ενημερώνουμε ότι, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 (Α’ 56) και 15 και 31 αυτού – ως ισχύουν, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (Β’ 1636) Κ.Υ.Α. για τον «Καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», ισχύος μέχρι την 31.12.2019.

Σύμφωνα δε με το άρ. 7 αυτής, προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης διενεργείται από το Δήμο, το αντάλλαγμα που προβλέπεται να καταβληθεί από τους αιτούντες αυτήν, καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, εγκρίνεται δε από την οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στην περίπτωσή μας από την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έδρα της Πάτρα.

Για τον καθορισμό του ανταλλάγματος σύμφωνα και με την παρ. 1 του ως άνω αναφερόμενου άρθρου, λαμβάνονται υπόψη συγκριτικά στοιχεία της περιοχής, το αντάλλαγμα συμβάσεων παραχώρησης της περιοχής των τελευταίων πέντε (5) ετών καθώς επίσης και πραγματικά δεδομένα ως προς τις διαμορφωμένες σήμερα αξίες των χώρων αυτών.

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το αρχείο της υπηρεσίας μας με τις συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εντός της χωρικής μας αρμοδιότητας των τελευταίων πέντε (5) ετών, είτε αυτές έχουν συναφθεί από το Δήμο Σικυωνίων είτε από το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Κορινθίας, προτείνεται όπως το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σικυωνίων, καθορισθεί στα δεκαπέντε ευρώ (€ 15,00) ανά τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης. Η τιμή αυτή θα ισχύει έως και 31/12/2019, αναφέρεται δε σε συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία, ενώ για τις περιπτώσεις παραχώρησης του δικαιώματος με δημοπρασία, θα αποτελεί το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ανά τ.μ. παραχώρησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την ανωτέρω εισήγηση,
  • το αρ. πρωτ. 7160/19-05-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφ. Δημόσιας Περιουσίας Ν. Κορινθίας
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Καθορίζει στα δεκαπέντε ευρώ (€ 15,00) ανά τετραγωνικό μέτρο, το ύψος ανταλλάγματος για συμβάσεις παραχώρησης χωρίς δημοπρασία απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας, εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σικυωνίων.

Για τις περιπτώσεις συμβάσεων παραχώρησης του δικαιώματος με δημοπρασία, το ανωτέρω ποσό θα αποτελεί το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ανά τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης.

Η τιμή αυτή ισχύει έως και 31/12/2019

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 199/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email