198/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19ης/29-9-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  198/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 6/2020 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Σουλίου με θέμα: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Σουλίου».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 9523/25-9-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6 Θελερίτης Γεώργιος 7. Σώκος Δημήτριος 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Λέγγας Μάρκος  
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Μαστοράκης Δημήτριος  
17.  Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης  
21. Νανόπουλος Βασίλειος        
 

ΑΠΟΝΤΕΣ : 

 

1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

2.  Χουσελάς  Ευάγγελος

 

3. Ρουμπέκας Γεώργιος

 
  4. Συριάνος Κων/νος 5. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 6. Γαλάνης Βασίλειος  
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1 Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 3. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)  
  4. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 5. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 6. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  
         
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

 
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
8.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
12. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

13 Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

14. Σκούπας Α. (Μποζικών) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)  
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

 
28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

   
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση                           των πρακτικών.

Θέμα  Γ’ (Προ ημερήσιας διάταξης)  

 

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το ΒΠρο Ημερήσιας Διάταξης θέμα με τίτλο : «Έγκριση της αριθ. 6/2020 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Σουλίου με θέμα: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Σουλίου» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν λόγω απόφαση της Κοινότητας Σουλίου η οποία έχει ως  ακολούθως :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 7 /  26  –9 – 2020 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Κοινότητας Σουλίου

του Δήμου Σικυωνίων

Αριθ. Απόφασης:  6 / 2020

Θέμα:   Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Σουλίου

Στα γραφεία της Κοινότητας Σουλίου σήμερα την  26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2020, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ το Συμβούλιο της Κοινότητας Σουλίου, ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε στο καθένα μέλος του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν πέντε  (5), δηλαδή:

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Νικολάου Νικόλαος           Πρόεδρος
  2. Γκορίτσα Θεοδώρα            Μέλος                             
  3. Καρβουντζής Κων/νος Μέλος
  4. 4. Μηλιώτη Αθανασία           Μέλος                             
  5. 5. Μυττάς Παναγιώτης Μέλος

 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  Παναγιώτα Λίγκα

για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  1ο

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε  υπόψη του Συμβουλίου  το αριθ. 9474/24-9-2020  έγγραφο του Πολιτιστικού Συλλόγου  Γυναικών Σουλίου Σικυωνίας με το οποίο ενημερώνει του αρμόδιους φορείς ( Δήμαρχο, Αντιδημάρχους και Πρόεδρο Τ.Κ  Σουλίου ) ότι προτίθεται να προβεί σε εργασίες συντήρησης της τοιχοποιίας του κτιρίου που στεγάζεται ο Σύλλογος, τόσο για λόγους αισθητικής όσο και για λόγους αποκατάστασης της υφιστάμενης υγρασίας.

Και ζητά την αρωγή του Δήμου για τις ενέργειες αυτές καθώς και την υλική βοήθεια στην προμήθεια των υλικών που θα χρειαστούν.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το έγγραφο του Πολιτιστικού Συλλόγου και  την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά  για τις εργασίες συντήρησης της τοιχοποιίας του κτιρίου

Ζητά τη συνδρομή του Δήμου για την προμήθεια των υλικών που θα χρειαστούν και της Τεχνικής Υπηρεσίας  για τον έλεγχο των δειγμάτων και την επίβλεψη – έγκριση των εργασιών που θα εκτελεστούν.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικολάου Νικόλαος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την αριθ. 6/2020 απόφαση της Κοινότητας Σουλίου  – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Α. Αποδέχεται, το  έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της

του άρθρου 74  παρ. 7  του   Ν.555 / 2018.

 

Β. Εγκρίνει την αριθ. 6/2020  απόφαση της Κοινότητας Σουλίου με θέμα : «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Σουλίου»  όπως αυτή υπογράφηκε αρμοδίως  και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 198/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29.09.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email