198/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

20/30.09.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 198/2019    

Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιο του Μονομελούς Δ/κού Πρωτοδικείου Αθηνών κατόπιν της                                     αρ. ΚΛ7624/06.08.2019 κλήσης .

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 30η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11446/26.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Λέγγας Μάρκος
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2. Ρουμπέκας Γεώργιος
3.     Μυττάς Ιωάννης 3. Ζάρκος Δημήτριος
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιο του Μονομελούς Δ/κού Πρωτοδικείου Αθηνών κατόπιν της αρ. ΚΛ7624/06.08.2019 κλήσης»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την αρ. ΚΛ7624/06.08.2019 κλήση, με την οποία  καλείται ο Δήμο μας να παρασταθεί, στην συνεδρίαση του  Δ/κου Εφετείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της από 11/12/2018 έφεσης που άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο κατά του Δήμου Σικυωνίων και κατά της απόφασης Α18608 (30.10.2018) του Μονομελούς Δ/κού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Ο Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό του δικηγόρου Λιάκη Γεωργίου .

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
  • την ΚΛ7624/06.08.2019 κλήση του Δ/κου Εφετείου Αθηνών,
  • την Α18608 (30.10.2018) απόφαση του Μονομελούς (7ο Τμήμα) Δ/κού Πρωτοδικείου Αθηνών
  • την 425/11529/27.09.2019 (622ΡΩ1Θ-ΣΩΞ) ΑΑΥ
  • την πρόταση του Προέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει το δικηγόρο Λιάκη Γεώργιο, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (2ο Τμήμα) (Λ. Ριανκούρ 87) την Τρίτη                                 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:30’πμ κατά τη συζήτηση της ως άνω έφεσης. Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης .

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 422,84€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 198/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.09.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email