198/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26ο/13-06-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2018

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5765/08-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 19ο

 

Στο 19o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω ήτοι:

ü  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ü  τις Α.Δ.Σ. 232, 233, 234 / 2018 περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών,

ü  την Α.Ο.Ε. 197 / 2018 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ü  τους Α.Μ. 19, 22, 23, 24 / 2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας,

ü  τον Α.Μ. 12 / 2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας καθώς και

ü  τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. Τον Α.Μ. 19/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της ΛΑΙΚΗΣ Αγορά» συνολικού ποσού #3.496,80# € σε βάρος του του προϋπολογισμού του Δήμου, με Π.Α.Υ. 264/2018.
 2. Τον Α.Μ. 22/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (καπ 2018-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» συνολικού ποσού #24.790,08# € σε βάρος του του προϋπολογισμού του Δήμου, με Π.Α.Υ. 265/2018.
 3. Τον Α.Μ. 23/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (καπ 2018-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» συνολικού ποσού #24.793,80# € σε βάρος του του προϋπολογισμού του Δήμου, με Π.Α.Υ. 266/2018.
 4. Τον Α.Μ. 24/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (καπ 2018-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» συνολικού ποσού #24.793,80# € σε βάρος του του προϋπολογισμού του Δήμου, με Π.Α.Υ. 267/2018.
 5. Τον Α.Μ. 12/2018 της Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018)» συνολικού ποσού #24.787,60# € σε βάρος του του προϋπολογισμού του Δήμου, με Π.Α.Υ. 268/2018.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,
 • τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

ü  τις Α.Δ.Σ. 232, 233, 234 / 2018 περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών,

ü  την Α.Ο.Ε. 197 / 2018 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ü  τους Α.Μ. 19, 22, 23, 24 / 2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας,

ü  τον Α.Μ. 12 / 2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας καθώς και

ü  τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Δ/νση τεχνικων υπηρεσιων & πολεοδομιασ
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.70.6236.002 Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της ΛΑΙΚΗΣ Αγοράς 264 / 18 3.496,80 €
02.70.6262.007 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων   και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (καπ 2018-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 265 / 18 24.790,08 €
02.70.6262.017 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (καπ 2018-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 266 / 18 24.793,80 €
02.70.6262.018 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων   και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (καπ 2018-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 267 / 18 24.793,80 €
ΣΥΝΟΛO α: 77.874,48 €
 
 
 
δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.25.7135.001 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018) 268 / 18 24.787,60 €
ΣΥΝΟΛO β: 24.787,60 €
συνολα α+β: 102.662,08 €
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους εκατόν δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ και οκτώ Λεπτών #102.662,08# € υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 264-268 / 2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 198/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14-06-2018

Print Friendly, PDF & Email