196/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/1 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

196/2022

  24ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός –δικηγόρου– για εκπροσώπηση στο Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως (Γ’ τμήμα)

σε αίτηση ακύρωσης  κατά του 9/Πρακτικού 4/15-4-2016 απόφασης της Α’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 και της 262/7059/9-2-2016 απόφασης του οικείου Γ.Γ.Α.Δ. (1253/2019 παραπομπή από το ΣτΕ)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7834/27.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 05/04/2022 πράξη για εκπροσώπηση στο Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως – Σχηματισμό Ακυρωτικής Διαδικασίας (Γ’ τμήμα) σε αίτηση ακύρωσης (αρ. καταχ. ΑΚ 180/30-12-2019) κατά του 9/Πρακτικού 4/15-4-2016 απόφασης της Α’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 και της 262/7059/9-2-2016 απόφασης του οικείου Γ.Γ.Α.Δ. (1253/2019 παραπομπή από το ΣτΕ).

Με τη δήλωση του τακτικού μέλους κ. Νικολάου Ζαχαρόπουλου ότι  «ψηφίζω μεν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρ. ιδ του άρθρου 72 του Ν. 4735/2020».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 293/7942/31.05.2022 (ΨΓ8ΟΩ1Θ-ΨΙ8) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει το δικηγόρο  Πορτοκάλη Ιωάννη προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων  στο Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως- Σχηματισμό Ακυρωτικής Διαδικασίας (Γ’ τμήμα) την Τρίτη 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 (10.00’πμ) σε αίτηση ακύρωσης  (αρ. καταχ. ΑΚ 180/30-12-2019)  κατά του 9/Πρακτικού 4/15-4-2016 απόφασης της Α’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 και της 262/7059/9-2-2016 απόφασης του οικείου Γ.Γ.Α.Δ. (1253/2019 παραπομπή από το ΣτΕ).

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

Β. Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 422,84€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 196/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο Αντιπρόεδρος                                             τα Μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1.6.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email