196/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 21ης/14.11. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ.  Απόφασης:   196/2022

Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 350/2022 απόφαση Ο.Ε.  με θέμα: «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του -σχεδίου- ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και του φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, οικονομικού έτους 2023 και εφεξής».

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η  του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.17704/8-11-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σώκος Δημήτριος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Συριάνος Κων/νος                          16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Σαρχάνης Κων/νος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
 

1. Θελερίτης Γεώργιος 

 

2. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

3. Μπακόλιας Παναγιώτης 

 
       
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)    

 

 

(οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :     —-  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

1ο   Θέμα

 (21ο θέμα ημερήσιας διάταξης στην με αριθ. πρωτ.17704/8-11-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου το οποίο ομόφωνα προτάθηκε η συζήτηση του ως 1ο θέμα λόγω των παραβρισκόμενων δημοτών 

 

Στο 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο : «Έγκριση της αριθ. 350/2022 απόφαση Ο.Ε.  με θέμα: «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του -σχεδίου- ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και του φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, οικονομικού έτους 2023 και εφεξής», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 350/2022 με ΑΔΑ: ΨΑ3ΠΩ1Θ-ΨΝ2

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

31η/18.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

350/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του -σχεδίου- ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και του φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, οικονομικού έτους 2023 και εφεξής.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 18η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του -ΝΕΟΥ- προέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16177/14.10.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά και υπό τη νέα σύνθεση,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Μυττάς Ιωάννης – Σωτηρόπουλος Ι.
    – Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Νικ.    
απόντες:   -Ζάρκος Δημήτριος      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, όπως ορίστηκε με την 227/2022 απόφαση Δημάρχου, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. 16116/13-10-22 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,

 

 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να «Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. βε΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται».

 

Ως γνωστό, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις σχετικές διατάξεις, του ν.25/1975 (Α’ 74), ν. 429/1976 (Α’ 235), των άρθρων 4, 5, 17 και 20 του ν. 1080/1980 (246 Α΄),  του άρθρου 25 παρ. 12 του ν. 1828/1989 (Α’ 2), των άρθρων 16 παρ. και 27 παρ. 4 του ν. 2130/1993 , του άρθρου 7 παρ. 3 και 4 του ν. 2307/1995, του άρθρου 9 παρ. 14 του ν. 2503/1997, του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 2539/1997, του άρθρου 5 του ν. 3345/2005 και τέλος του άρθρου 185 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο καθορίζεται και επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο σκοπός του σχετικού τέλους αφορά :

 

α) την αντιμετώπιση από το Δήμο των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των οδών, πλατειών και κοινόχρηστων γενικά χώρων, την περισυλλογή, αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων και

β) την αντιμετώπιση των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων.

 

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων.

 

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 185 του ν. 4555/2018, «οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους που καθορίζονται με την ως άνω αναφερόμενη απόφαση δημοτικού συμβουλίου, διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς.

 

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρείς (3) τουλάχιστον κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται αναλόγως της χρήσης του κάθε ακινήτου ως εξής:

Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.

Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.

Πέραν των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.

 

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.

 

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλάσιου του γενικού συντελεστή της κατοικίας».

 

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α’ 74), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 3345/2005 (Α’ 148) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των τελών καθαριότητας τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου, μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά, από το χρόνο απαλλαγής.

 

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 49039/25-07-2022 (Β’ 3976) σχετικά με την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων για το οικονομικό έτος 2023 και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167) έτσι όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και της σχετικής υποχρέωσης στη λήψη από το Δημοτικό Συμβούλιο της σχετικής απόφασης καθορισμού του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για τα έτη 2023 και εφεξής εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση, πριν από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το νέο προϋπολογισμό, παρακαλούμε όπως προβείτε στη λήψη απόφασής σας προκειμένου εν συνεχεία αυτή να εισαχθεί στο Δ.Σ σχετικά με τον καθορισμού ανταποδοτικών τελών ανά κατηγορία υπόχρεων με σκοπό  αποκλειστικά την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές.

 

Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού και ο καθορισμός των νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2022 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας ειδικά για το έτος 2023. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:

 • Την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2021,
 • Την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτος 2022 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2023,
 • Την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2021 για την ίδια, ως άνω περίοδο,
 • Την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2022, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2021.
 • Την εκτίμηση των εσόδων έτους 2023.
 • Την εκτίμηση των δαπανών έτους 2023.

 

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να :

 1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,
 2. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,
 3. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.

 

Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2023, θα καταρτισθεί με στοιχεία απολογιστικά του πρώτου οκταμήνου (Ιανουάριος – Αύγουστος) 2022.

Στα πλαίσια αυτά, παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Σικυωνίων:

 

I.        Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων

 1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2021:

·      Για το σύνολο του οικονομικού έτους 2021:

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ (€)
0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 1.749.174,73
0313 Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 725,00
2111 Από τέλη καθαριότητας 23.174,34
3211 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού          8.579,49
5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά   248.032,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.029.686,08

 

 

 

 • Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου (1ος – 8ος) 2021:

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ (€)
0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 1.210.229,42
0313 Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και   ηλεκτροφωτισμού 585,00
2111.001 Από τέλη καθαριότητας   16.863,16
3211 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού            5.114,94
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά       –
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.232.792,52

 

 

 1. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων Οικονομικού Έτους 2022:
  • Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου (1ος – 8ος) 2022:

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ (€)
0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού     1.185.612,74
0313 Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού        5.327,70
1211.010 Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη αύξησης ενεργειακού κόστους      253.492,73
2111.001 Από τέλη καθαριότητας 8.653,96
3211 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού         59.330,67
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά   94.880,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.607.298,69

 

 

 • Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022

η εισπραξιμότητα στους ΚΑΕ στους οποίους εγγράφονται τα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτρ/σμού, αναμένεται να είναι η εξής:

 

 

ΚΑΕ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ (€)

ΑΠΟ 01/09/2022

ΕΩΣ 31/12/2022

0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού                      395.204,25
0313  Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού        1.775,90
1211.010 Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη αύξησης ενεργειακού κόστους       84.497,58
2111.001 Από τέλη καθαριότητας        2.884,65
3211 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού       29.664,33
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά       48.075,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 562.102,63

 

 • Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2022

το σύνολο των εσόδων του Δήμου από την  υπηρεσία  καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού  αναμένεται  να  είναι:

 

 

ΚΑΕ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ (€)

ΑΠΟ 1/1/2022

ΕΩΣ 31/12/2022 

0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 1.580.816,99
0313 Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 7.103,60
1211.010 Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη αύξησης ενεργειακού κόστους         337.990,31

 

2111.001 Από τέλη καθαριότητας 11.538,61
3211 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού  

88.995,00

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά   142.956,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.169.401,32

 

 

 1. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :

 1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2021

·      Για  το  σύνολο  του  οικονομικού  έτους  2021,

οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το Δήμο ήταν:

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (€)
02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 767.698,40
02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ         44.875,77
02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ       885.987,10
02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ         3.681,00
02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.030,00
02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ        59.072,43
02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ       202.803,41
02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00
02.20.73 ΕΡΓΑ 0,00
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)          57.537,97
02.20.8511 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ                  –
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 2.029.686,08

 

 • Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 (1ος – 8ος),

οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για το Δήμο  ήταν:

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (€)
02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 504.204,53
02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ            23.910,32
02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 666.132,84
02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.703,00
02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.000,00
02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 18.785,40
02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 55.775,70
02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                 0,00
02.20.73 ΕΡΓΑ       0,00
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 57.537,97
02.20.8511 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ                  –
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ     1.331.049,76

 

 

 1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2022.
  • Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 (1ος – 8ος)

οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για το Δήμο ήταν:

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (€)
02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 475.193,68
02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 19.970,83
02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 848.403,64
02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ           1.883,00
02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.062,00
02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 42.356,04
02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 101.843,68
02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ           0,00
02.20.73 ΕΡΓΑ            0,00
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)      61.509,90
02.20.8511 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ     1.559.222,77

 

 • για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022 (09ος -12ος)

η εκτίμηση των δαπανών αναμένεται να είναι:

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ (€)

ΑΠΟ 1/09/2022

ΕΩΣ 31/12/2022 

02.20.6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ            499.237,62
02.20.7 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)             20.503,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 519.740,92

 

 • Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2022

το σύνολο των προβλεπόμενων αναγκών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού αναμένεται

να ανέλθει στο ύψος των:

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (€)
02.20.6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.087.388,12
02.20.7 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ            0,00
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)   82.013,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ    2.169.401,32

 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2022, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των € 2.169.401,32 ισοσκελίζουν με το ύψος των συνολικών προβλεπόμενων δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των € 2.169.401,32.

 

 • Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2023.
  1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2023.

 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 185 του ν. 4555/2018, «οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους που καθορίζονται με την ως άνω αναφερόμενη απόφαση δημοτικού συμβουλίου, διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς.

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρείς (3) τουλάχιστον κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται αναλόγως της χρήσης του κάθε ακινήτου ως εξής:

Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.

Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.

 

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.

 

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.

 

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλάσιου του γενικού συντελεστή της κατοικίας».

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις κατά καιρούς ληφθείσες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων τόσο του πρώην Δήμου Σικυωνίων όσο και των πρώην Δήμων Στυμφαλίας και Φενεού, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού ανά κοινότητα έχουν σήμερα ως εξής:

α/α Κοινότητα Συντελεστής

Οικιακής Χρήσης

(ανά τ.μ. σε €)

Συντελεστής Επαγγελματικής Χρήσης

(ανά τ.μ. σε €)

1 Κιάτου 1,35 2,37
2 Αρχαίας Φενεού 0,8 1,00
3 Ασπροκάμπου 0,8 1,00
4 Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού) 0,95 1,25
5 Βελίνας 0,62 0,62
6 Γκούρας 0,8 1,00
7 Γοννούσας 0,62 0,62
8 Διμηνιού 0,95 1,25
9 Δροσοπηγής 0,8 1,00
10 Καισαρίου 0,8 1,00
11 Καλιάνων 0,8 1,00
12 Καλυβίων 0,8 1,00
13 Καστανιάς 0,8 1,00
14 Κάτω Διμηνιού 0,95 1,25
15 Κεφαλαρίου 0,8 1,00
16 Κλημεντίου 0,62 0,62
17 Κρυονερίου 0,8 1,00
18 Κυλλήνης 0,8 1,00
19 Λαλιωτίου 0,8 1,00
20 Λαύκας 0,8 1,00
21 Ματίου 0,8 1,00
22 Μεγάλου Βάλτου 0,8 1,00
23 Μεσινού 0,8 1,00
24 Μικρού Βάλτου 0,8 1,00
25 Μοσιάς 0,8 1,00
26 Μουλκίου 0,95 1,25
27 Μποζικά 0,62 0,62
28 Πανοράματος 0,8 1,00
29 Παραδεισίου 0,62 0,62
30 Πασίου 0,95 1,25
31 Σουλίου 0,8 1,00
32 Στενού 0,8 1,00
33 Στυμφαλίας 0,8 1,00
34 Ταρσού 0,8 1,00
35 Τιτάνης 0,62 0,62
36 Ψαρίου 0,8 1,00

 

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων για οικιακή και επαγγελματική χρήση κατά την 31/08/2022, με βάση τα οποία αποδίδονται τα δημοτικά τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο μας, τόσο από το βασικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Ε.Η.) όσο και από τους εναλλακτικούς παρόχους, έχουν ως εξής:

 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ.
ΟΙΚΙΑΚΗ 1.521.918,46
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 380.381,51
ΣΥΝΟΛΟ 1.902.299,97

 

Για την περίοδο από 1/1/2022 έως και 31/08/2022 (8μηνο), από το αντίστοιχο απολογισμό εσόδων ανταποδοτικών τελών τόσο της κατηγορίας εσόδων 03 όσο και και των λοιπών εσόδων που λαμβάνονται υπόψη, όπως εν προκειμένω, ο Κ.Α. 1211.010,, οι Κ.Α. 21 και 32, το ποσό είσπραξης ανέρχεται στα € 1.607.298,69 ενώ για την περίοδο από 01/09/2022 έως και 31/12/2022 (4μηνο), το ποσό είσπραξης αναμένεται να είναι € 562.102,63 κυρίως λόγω των εκτιμήσεων για τον ΚΑ 32 (βλ. σχετική βεβαίωση) και του αναμενόμενου Χρηματικού Υπολοίπου, ήτοι, σύνολο έτους 2022: € 2.169.401,32.

 

Για το έτος 2023, τα αναμενόμενα ποσά είσπραξης υπέρ της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων ποσών είσπραξης του έτους 2022 καθώς και του αναμενόμενου ποσού στον Κ.Α. 32 αλλά και του αναμενόμενου Χρηματικού Υπολοίπου, αναμένεται να έχουν ως εξής:

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ

ΑΠΟ 1/1/2023

ΕΩΣ  31/12/2023

0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 1.580.816,99
0313 Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού             7.103,60
1211.010 Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη αύξησης ενεργειακού κόστους 337.990,31
2111.001 Από τέλη καθαριότητας  11.538,61
3211 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού         351.036,10
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά   109.330,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       2.397.816,28

 

 1. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2023.

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον ακόλουθο πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΠ – Ο.Σ.Ε. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
02.20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 470.000,0    
02.20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00    
02.20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 0,00 52.000,00  
02.20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 0,00 3.000,00  
02.20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 130.000,00   7.634,77
02.20.6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00    
02.20.6051.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ) 25.000,00    
02.20.6051.002 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ) 32.000,00    
02.20.6051.003 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 14.000,00    
02.20.6051.005 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου ) 44.000,00    
02.20.6052.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)   12.000,00  
02.20.6052.002 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)   3.500,00  
02.20.6052.003 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΥΕΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)   2.000,00  
02.20.6052.004 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)   1.800,00  
02.20.6054.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) 60.000,00   3.037,64
02.20.6063.002 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 2023 24.000,00    
02.20.6063 Προμήθεια Μ.Α.Π. των εργαζομένων του Δήμου μας (2023) 14.000,00    
02.20.6063. Καταβολή σε χρήμα μη χορηγηθέντων Μ.Α.Π. εργαζομένων έτους 2022 (ΓΑΛΑ) 24.000,00    
02.20.6063.007 Προμήθεια Μ.Α.Π. των εργαζομένω του Δήμου μας  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ) 14.000,00    
02.20.6151.001 Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π. Ιδιωτικών Εταιρειών) για την Είσπραξη τελών καθαριότητας – φωτισμού 70.000,00    
02.20.6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 1.113.204,21    
02.20.6234.001 Μίσθωση οχημάτων για μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων της Δ.Ε.Σικυωνίων στο ΣΜΑ Σπαθοβουνίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ)     37.200,00
02.20.6234.002 Μίσθωση οχημάτων για μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων της Δ.Ε.Στυμφαλίας στο ΣΜΑ Σπαθοβουνίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ)     37.200,00
02.20.6234.003 Μίσθωση οχημάτων για μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων της Δ.Ε. Φενεού στο ΣΜΑ Σπαθοβουνίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ) 10.680,77   26.519,23
02.20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.500,00    
02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 9.074,00    
02.20.6263. Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 100.000,00    
02.20.6265.001 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση-επισκευή κάδων απορριμμάτων 4.000,00    
02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.500,00    
02.20.6331.001 Τέλη για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)  

1.300,00

   
02.20.6411.001 Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων μέσω πομποδέκτη για τα απορριμματοφόρα και φορτηγά του Δήμου μας (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 12.000,00    
02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00    
02.20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 4.000,00    
02.20.6635.001 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 10.000,00    
02.20.6635.002 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (2023) 10.000,00    
02.20.6641.002 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) 170.000,00    
02.20.6641. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 30.000,00    
02.20.6691. Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 20.000,00    
02.20.6691. Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 12.000,00    
02.20.6691. Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 12.000,00    
02.20.6721.003 Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2023 775.320,00    
02.20.7135.007 Προμήθεια πομποδεκτών και αναμεταδότη VHF 5.000,00    
02.20.7135.008 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. πρωτ. 83385/22.11.2019)     299.977,57
02.20.7135.019 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π. Δ.Ε.  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

10.000,00

   
02.20.7135.020 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π. Δ.Ε.  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  

18.000,00

   
02.20.7135.021 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ  

18.000,00

   
02.20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021: 22.967,11€ + Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022: 31.081,32€)     54.048,04
02.20.8113. Οφειλόμενα στον ΠΕΡΙΦ. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ για συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη κόστους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

(Δ΄ Τρίμηνο 2022)

125.180,14    
02.20.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας      
02.20.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων 288.240,88    
  Σ Υ Ν Ο Λ Α : 3.708.000,00 74.300,00 476.298,02

 

Συνεπώς, οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των € 3.708.000,00. Τα ποσά των € 74.300,00 από Κ.Α.Π. για μισθοδοσία των υπαλλήλων του πρώην ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στο Δήμο μας καθώς και των € 476.298,02 που προέρχονται από χρηματοδοτήσεις από την Κεντρική Διοίκηση, δεν λαμβάνονται υπόψη για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών. Άρα, το συνολικό ποσό δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, που θα ληφθεί υπόψη για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών και την προσαρμογή των συντελεστών αυτών ανέρχεται σε €  3.708.000,00.

 

Η αύξηση των δαπανών της υπηρεσίας, αφορά κατά κύριο λόγο στην έναρξη λειτουργίας του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» και τη συνεπαγόμενη αύξηση του κόστους της υπηρεσίας αλλά και την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τους τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, για τη λειτουργία του ΣΔΙΤ:

Η χρέωση θα γίνεται ανά μήνα, με τη μεσοσταθμική τιμή βάσης που σύμφωνα και με τα σχετικά έγγραφα του ΦΟΔΣΑ είναι: € 68,71/τον. + 24% ΦΠΑ = € 85,20/τον.

 

Η ετήσια ποσότητα απορριμμάτων κατά το έτος 2021 που εναπόθεσε ο Δήμος Σικυωνίων στο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου από τον οποίο και εξυπηρετείται έως και σήμερα ήταν: 9.100 τόνοι.

 

Συνεπώς και σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά:

-Το ετήσιο κόστος του Δήμου για το ΣΔΙΤ θα είναι: € 85,20/τον Χ 9.100 τον. = € 775.320,00.       

 

Συμπεράσματα:

Με δεδομένο το γεγονός ότι, σύμφωνα και με τη νομοθεσία που παρατέθηκε στην αρχή, οι γενικές συντελεστές είναι τρείς (3) κατ’ ελάχιστον, ήτοι: ο πρώτος συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κατοικία,

ο δεύτερος συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς και

ο τρίτος συντελεστής, για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα,

και λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω εκτεθέντα,  τόσο όσον αφορά το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων για οικιακή και επαγγελματική χρήση όσο και το σύνολο των αναμενόμενων εισπράξεων για το έτος 2023 αλλά και από στοιχεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με τα οποία, το κόστος παροχής της υπηρεσίας καθαριότητας στο Κιάτο εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο των λοιπών κοινοτήτων του Δήμου, δεδομένου ότι:

(α) τα απορριμματοφόρα οχήματα στο Κιάτο, κινούνται επί καθημερινής βάσεως και ενίοτε και δύο (2) φορές ανά ημέρα, σε αντίθεση με τις λοιπές κοινότητες, στις οποίες τα απορριμματοφόρα οχήματα, πραγματοποιούν αποκομιδή μόνο δύο (2) φορές την εβδομάδα,

(β) Το φορτηγό αποκομιδής άχρηστων αντικειμένων μαζί με δύο (2) εργάτες καθαριότητας πλήρωμα, πραγματοποιεί δρομολόγια πέντε (5) φορές εβδομαδιαίως στο Κιάτο, ενώ στις λοιπές Κοινότητες μόνο μία (1) φορά το μήνα και αναλόγως των περιστάσεων,

(γ) το σύνολο των εργατών-οδοκαθαριστών, απασχολείται καθημερινά στο Κιάτο, σε αντίθεση με τις λοιπές κοινότητες, όπου δεν υπάρχει παρουσία οδοκαθαριστών.

Διαφοροποίηση παρατηρείται στις Κοινότητες: Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου και Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού), στις οποίες, η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται δύο (2) έως τρεις (3) φορές την εβδομάδα με απορριμματοφόρο όχημα και επιπλέον, δύο (2) έως τρεις (3) φορά την εβδομάδα, πραγματοποιεί δρομολόγιο το φορτηγό συλλογής άχρηστων αντικειμένων, ενώ και σε αυτές τις κοινότητες, δεν υπάρχει παρουσία εργατών – οδοκαθαριστών του Δήμου.

 

Επιπλέον, το χρονικό διάστημα από μέσα Απριλίου έως και μέσα Οκτωβρίου, ο πληθυσμός των παραπάνω Κοινοτήτων αυξάνεται δραματικά λόγω της προσέλευσης επισκεπτών και παραθεριστών, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αύξηση του όγκου των απορριμμάτων και άρα και εντατικοποίηση των ρυθμών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας (διπλές βάρδιες, υπερωριακή απασχόληση κλπ). Επίσης, όπως προκύπτει από το ως άνω αναφερθέν έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, στις Κοινότητες: Βελίνας, Κλημεντίου, Παραδεισίου, Τιτάνης, Γοννούσας και Μποζικών, η αποκομιδή των απορριμμάτων με απορριμματοφόρο όχημα, πραγματοποιείται μόνο μία (1) φορά την εβδομάδα, ενώ σπανίως πραγματοποιεί δρομολόγια το φορτηγό συλλογής αχρήστων αντικειμένων και τέλος, ούτε και σε αυτές τις κοινότητες, υπάρχει παρουσία εργατών – οδοκαθαριστών.

 

Συνεπεία των ανωτέρω, το κόστος παροχής της υπηρεσίας καθαριότητας στο Κιάτο, εμφανίζεται αυξημένο κατά τουλάχιστον 26% σε σχέση με τις λοιπές κοινότητες, με διαφοροποίηση μόνο για τις κοινότητες: Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου και Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού), σε σχέση με τις οποίες, το κόστος εμφανίζεται αυξημένο τουλάχιστον κατά 11,5%, ενώ για τις Κοινότητες Βελίνας, Κλημεντίου, Παραδεισίου, Τιτάνης, Γοννούσας και Μποζικών, το κόστος εμφανίζεται αυξημένο τουλάχιστον κατά 35%.

 

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω εκτεθέντα, οι αντίστοιχοι συντελεστές θα πρέπει να διαμορφωθούν αναλόγως ώστε σε κάθε περίπτωση να αποδώσουν το αναμενόμενο ποσό είσπραξης για το έτος 2023 και εφεξής και να λαμβάνουν υπόψη τους τις διαφοροποιήσεις του κόστους παροχής της υπηρεσίας καθαριότητας, σύμφωνα και με το υπ’ αριθ.  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ειδικός συντελεστής σύμφωνα και με σχετική πρόταση του ΥΠ.ΕΣ., μπορεί να επιβληθεί στις υπό ανέγερση οικοδομές αλλά και κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας, σε αποθηκευτικούς χώρους, βοηθητικούς χώρους (πατάρια), κοινόχρηστους χώρους ακινήτων κλπ.

 

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία που αναλυτικά παρατέθηκαν, απαιτείται αύξηση συντελεστών δημοτικών τελών στο Δήμο μας, προκειμένου  να καλυφθεί το αυξημένο κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού, που προκύπτει κυρίως από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων  μέσω ΣΔΙΤ  καθώς και την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα και με τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών.

 

Συνοψίζοντας, προτείνονται τα εξής:

Διαφοροποιημένοι συντελεστές ανάμεσα: α) στο Κιάτο, β) στις Κοινότητες Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου και Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού, γ) στις Κοινότητες  Βελίνας, Κλημεντίου, Παραδεισίου, Τιτάνης, Γοννούσας και Μποζικών και δ) στις λοιπές Κοινότητες του Δήμου. Αναλυτικά:

 

 • Α1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου ορίζεται ότι θα είναι € 1,98 /τ.μ. ,
 • Α2. Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,99/τ.μ. και
 • Α3. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ορίζεται ότι θα είναι € 2,98 /τ.μ.

 

 • Β1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στις Κοινότητες Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου και Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού), ορίζεται ότι θα είναι € 1,78/τ.μ.
 • Β2. Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,89/τ.μ. και
 • Β3. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι €2,62 /τ.μ.

 

 • Γ1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στις Κοινότητες Βελίνας, Κλημεντίου, Παραδεισίου, Τιτάνης, Γοννούσας και Μποζικών, ορίζεται ότι θα είναι € 1,48/τ.μ.
 • Γ2. Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,74/τ.μ. και
 • Γ3. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι €1,51 /τ.μ.

 

 • Δ1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στις λοιπές Κοινότητες πλην των ανωτέρω, ορίζεται ότι θα είναι € 1,58/τ.μ.
 • Δ2. Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται στις λοιπές Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,79/τ.μ. και
 • Δ3. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται στις λοιπές Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι € 1,99/τ.μ.

Αναλυτικά ανά περίπτωση τα ανωτέρω έχουν ως εξής,  σε σχέση τόσο με τα τετραγωνικά μέτρα όσο και με τα αναμενόμενα έσοδα:

 

Α. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ    
 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 586.626,61 1,98 1.161.520,69
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 171.259,46 2,98 510.353,19
ΣΥΝΟΛΟ 757.886,07   1.671.873,88

 

Β. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ, Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΠΑΣΙΟΥ, ΜΟΥΛΚΙΟΥ & ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ
 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 445.062,17 1,78 792.210,66
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 100.706,47 2,62 263.850,95
ΣΥΝΟΛΟ 545.768,64   1.056.061,61

 

Γ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΕΛΙΝΑΣ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ, ΤΙΤΑΝΗΣ, ΓΟΝΝΟΥΣΑΣ & ΜΠΟΖΙΚΩΝ.
 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 71.244,92 1,48 105.442,48
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 7.548,48 1,51 11.398,20
ΣΥΝΟΛΟ 78.793,40   116.840,69

 

Δ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    
 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 418.984,76 1,58 661.995,92
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 100.867,10 1,99 200.725,53
ΣΥΝΟΛΟ 519.851,86   862.721,45

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2023: 3.708.000,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ Α, Β, Γ & Δ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ

(ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (%) ΑΠΟΔΕΚΤΉ/ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
3.707.497,63 502,37 -0,01  

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3995/17-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ισοσκέλιση ανταποδοτικών τελών», η ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών δεν τελεί υπό την έννοια της ακριβούς αντιστοίχισης εσόδων – εξόδων αυτών, και ούτε κάτι τέτοιο ορίζεται στην Κ.Υ.Α. κατάρτισης του προϋπολογισμού. Κατά την άποψη δε του Υπουργείου Εσωτερικών, ένα εύλογο ποσοστό επιτρεπτής απόκλισης θα μπορούσε να είναι μέχρι ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της σχετικής ανταποδοτικής υπηρεσίας. Συνεπώς στην περίπτωση μας, η απόκλιση σε ποσοστό -0,01% θεωρείται κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα, ανεκτή.

 

Ε)  Για στεγασμένους και μη χώρους άλλης χρήσεως (πλην κατοικίας και κοινωφελών σκοπών) άνω των 1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. να καθορισθεί μειωμένος κατά το ήμισυ, ο συντελεστής δημοτικών τελών έτσι όπως αυτός ισχύει για τα ακίνητα που  χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα έως 1.000 τ.μ. αναλόγως της Κοινότητας που βρίσκονται οι χώροι αυτοί.

 

ΣΤ) Για το πέραν των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ., για στεγασμένους  χώρους, ο συντελεστής δημοτικών τελών να ορισθεί στο 60%  έτσι όπως αυτός ισχύει για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα έως 1.000 τ.μ. , αναλόγως της Κοινότητας που βρίσκονται οι χώροι αυτοί.

 

Ζ) Για το πέραν των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ., για μη στεγασμένους  χώρους, ο συντελεστής να ορισθεί στο 30% έτσι όπως αυτός ισχύει για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα έως 1.000 τ.μ ., αναλόγως της Κοινότητας που βρίσκονται οι χώροι αυτοί.

 

Η) Για βοηθητικούς, αποθηκευτικούς και κοινόχρηστους χώρους όλων των κατηγοριών ακινήτων, προτείνεται όπως ο συντελεστής να ορισθεί στο ύψος του αντίστοιχου γενικού συντελεστή κατά περίπτωση (χρήση ακινήτου για κατοικία ή για φιλανθρωπικούς-κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για επαγγελματική δραστηριότητα) και ανά κοινότητας, αλλά για το 50% των τετραγωνικών μέτρων του αντίστοιχου βοηθητικού ή αποθηκευτικού ή κοινόχρηστου χώρου.

 

Θ) Για τις υπό ανέγερση οικοδομές, σύμφωνα και με το υπ’ αριθ. 7699/16-03-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., προτείνεται η καθιέρωση ειδικού συντελεστή για το ηλεκτροδοτούμενο οικόπεδο εντός του οποίου ανεγείρεται η οικοδομή, το ύψος του οποίου να ορισθεί στο 50% (ήμισυ), του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία και αναλόγως της Κοινότητας εντός της οποίας βρίσκεται το οικόπεδο.

 

Τα δημοτικά τέλη που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση και στα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών των Κοινοτήτων, δεδομένου ότι ο Δήμος Σικυωνίων, παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και σε αυτές τις περιοχές.

 

Ο φόρος για τους ηλεκτροδοτούμενους χώρους παραμένει ως έχει, ήτοι:

α) Δ.Ε. Σικυωνίων    € 0,18/τ.μ. ετησίως, β) Δ.Ε. Στυμφαλίας  € 0,10/τ.μ. ετησίως και γ) Δ.Ε. Φενεού € 0,09/τ.μ. ετησίως,

σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης, προηγούμενες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων των ήδη καταργημένων δήμων Σικυωνίων, Στυμφαλίας και Φενεού, Προτείνεται όπως οι συντελεστές αυτοί να παραμείνουν ως έχουν.

 

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού – Α’

 

Στο σημείο αυτό, τον λόγο έλαβε το τακτικό μέλος κ. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος,  ο οποίος δήλωσε τα εξής,

«Σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας, οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης με τις μεγάλες αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού-καθαριότητας στον Δήμο Σικυωνίων, που ξεπερνούν το 70%, χωρίς να ληφθεί υπόψη και το μεγάλο κόστος από την μεταφορά των απορριμμάτων στο σημείο εναπόθεσής τους, στο Σπαθοβούνι,   έρχεται νέος οικονομικός «αρμαγεδώνας» για τους Δημότες του Δήμου Σικυωνίων Οι ευθύνες της διαχείρισης των πάσης φύσεως απορριμμάτων διαχρονικά, κυρίως από τους επικεφαλής των Δημοτικών αρχών και ιδιαίτερα του σημερινού επικεφαλής της Δημοτικής αρχής είναι πολύ μεγάλες και ασυγχώρητες.  Κατά καιρούς έχω μιλήσει για την ανεπάρκεια και ανικανότητά του στη διαχείριση πολλών δημοτικών θεμάτων και κυρίως στη διαχείριση των απορριμμάτων  για πολλά χρόνια, [Βλέπε ΧΥΤΑ]  που οι συνέπειές του θα έχουν τελικό αποδέκτη τον πολίτη και Δημότη του Δήμου Σικυωνίων που θα πληρώσει τα σπασμένα. [Όσοι καταφέρουν τελικά να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους].  Η τραγική αυτή κατάσταση, όπως εξελίσσεται, σε συνδυασμό  με την παρακμή και την συνολική απαξίωση του τόπου μας θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για όλους τους πολίτες και Δημότες και κυρίως για τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες της περιοχής και τους νέους που θέλουν να παραμείνουν  και να προκόψουν  στον τόπο τους  -Φυσικά καταψηφίζω τους νέους αυτούς υπερβολικά αυξημένους συντελεστές των ανταποδοτικών τελών φωτισμού-καθαριότητας.»

 

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε το τακτικό μέλος κ. Μαστοράκης Δημήτριος,  ο οποίος δήλωσε τα εξής,

«Καταψηφίζω τους αυξημένους συντελεστές γιατί  οι δημότες μας,  δεν θα αντέξουν και αυτή την οικονομική επιβάρυνση »

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114),
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133),
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ.κ. Μαστοράκη Δ. & Ζαχαρόπουλου Νικ.

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων  το  –σχέδιο–  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ                   για τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και του φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, οικονομικού έτους 2023 και εφεξής, όπως αναλύεται στο σκεπτικό της ως άνω πρότασης της αρμόδιας Υπηρεσίας.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 350/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.10.2022

ο πρόεδρος

Γεώργιος Τσολάκος

 

Ακολούθως ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τσολάκος  Γεώργιος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα παρακάτω:

 

Το Δημοτικό τέλος είναι ένα έσοδο του Δήμου που έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα δηλαδή,  εισπράττει ο Δήμος το τέλος από τον πολίτη και το δαπανεί για να του παρέχει ορισμένες υπηρεσίες, που στη συγκεκριμένη περίπτωση περιλαμβάνει,  την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των οδών, πλατειών και κοινόχρηστων γενικά χώρων, την  περισυλλογή, αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων καθώς και την εγκατάσταση, συντήρηση και ηλεκτρική ενέργεια για τον φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων.

Έτσι το λοιπών το έσοδο αυτό πηγαίνει σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

       Εκ του νόμου δεν μπορεί ο Δήμος να χρησιμοποιήσει το έσοδο αυτό σε άλλη υπηρεσία,  όπως και δεν μπορεί από   άλλο  έσοδο, από άλλο κωδικό του προϋπολογισμού να το χρησιμοποιήσει για τις εν λόγω δαπάνες, αυτό το τονίζω διότι μπορεί κάποιας να σκεφτεί ότι ο Δήμος έχει αποθεματικό γιατί δεν το χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό. ……

στη συνέχεια προέβη στην λεπτομερή ανάλυση του καθορισμού του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού,  καθώς και του φόρου των Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών.

 

Το λόγω πήραν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι :

 

κ. Λέγγας Μάρκος ο οποίος ανέφερε προφορικά:  Αυτή την στιγμή δεν μας φορολογεί ο Δήμος ,πληρώνουμε την διακυβέρνηση  Σταματόπουλου …. ……………….. γίνεται μια διαστρέβλωση στο ότι δεν μπορούμε να βοηθηθούμε από άλλους κωδικούς του προϋπολογισμού,  σας ενημερώνω ότι πολύ Δήμοι  χρησιμοποίησαν από άλλους κωδικούς ποσά για να πληρώσουν τις δαπάνες των Τελών …………επίσης,  στην εισήγηση σας δεν αναφέρεστε  για τους πολύτεκνους δημότες , τους  ΑΜΕΑ και για τις ευπαθείς ομάδες δημοτών μας,   γιατί τα ποσά αυτά  θα πρέπει να προϋπολογιστούν οι πολύτεκνοι να απαλλαγούν, οι τρίτεκνοι να έχουν μια μείωση, όπως έχουν και σε άλλους Δήμους 50%  …………..εμείς σαν παράταξη  προτείνουμε  να μείνουν σταθερά για φέτος λαμβάνοντας υπόψη την όλη κατάσταση που υπάρχει περί της υψηλής ενέργειας,  να μείνουν σταθερά τα Δημοτικά τέλη για εφέτος ….

 

 κ. Παπαγεωργίου Δημήτριος ο οποίος ανέφερε προφορικά:   Το θέμα που πρέπει να εξετασθεί είναι το ανταποδοτικό, μπορούμε να δούμε την ανταποδοτικότητα του Δήμου μας τους καλοκαιρινούς μήνες στις ορεινές Κοινότητες, στα μαγαζιά της παραλίας , μπορούμε να δικαιολογήσουμε την αύξηση του 140% …………………   .η εν λόγω φορολόγηση είναι για τους συνεπείς πολίτες γατί έχετε τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ανείσπρακτα από ασυνεπείς πολίτες ………………… η αύξηση είναι εξοντωτική για αυτά που ανταποδίδετε για τον λόγω αυτό είμαστε απόλυτα αρνητικοί  στις αυξήσεις των Δημοτικών Τελών ως εισάγονται σήμερα και κρατάμε επιφύλαξη για το ορισμένο της εισηγήσεως,  γιατί δεν καταλαβαίνω ορισμένα στοιχεία πως, τα ορίζετε, θεωρώ πως είναι παντελώς αόριστα,  αλλά και ως προς το κριτήριο της ισότητας, για τον τρόπο που προκαλείτε  επιβαρύνσεις  σε άνισες ανταποδοτικές υπηρεσίες με διαφορετικούς συντελεστές και με την  σημερινή απαράδεκτη εικόνα του Δήμου .

     

κ.  Χουσελάς Ευάγγελος ο οποίος ανέφερε προφορικά:   Η διαχείριση των απορριμμάτων και οι αυξημένες δαπάνες ηλεκτρισμού είναι τα κυρίαρχα  ζητήματα  που αναγκάζουν το Δήμο να αυξήσει τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας  γιατί, κανείς δεν λέει την αλήθεια ότι,  η ενέργεια  είναι χρηματιστηριακό προϊόν …….. θέλουμε να βρούμε έσοδα ? γιατί δεν διεκδικεί κανένας Δήμος τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους που μειώνουν κατά 65% τα έσοδα τα οποία το Κεντρικό Κράτος πρέπει ανταποδοτικά να μας  δώσει αφού έχουμε πληθυσμό 22 χιλιάδες γιατί δεν τα διεκδικούμε?… …….  Αν η διαχείριση των απορριμμάτων γινόταν από τους Δήμους,  για την οποία διαχείριση η παράταξή μου είχε καταθέσει σχετική μελέτη,  δεν θα αναγκαζόταν ο  Δήμος σήμερα να αυξήσει τα τέλη αλλά θα είχαμε έσοδα και μείωση του κόστους των απορριμμάτων .  Εφόσον λοιπόν όλοι μας ενδιαφερόμαστε για το καλό των Δημοτών μας  και την μη αύξηση των τελών Προτείνω να δεσμευτεί η Δημοτικής Αρχή  να προχωρήσει την Ανακύκλωση και να προβεί στην Κομποστοποίηση   ώστε να μειώσουμε το κόστος των απορριμμάτων και να μέσα από την κομποστοποίσηση να έχουμε και έσοδα .

 

κ. Νανόπουλος Βασίλειος ο οποίος ανέφερε προφορικά:  …………….οι δήμοι θα πρέπει να λειτουργούν  με κρατική ενίσχυση,  ο Δήμαρχος να καλέσει τους πολίτες όπως το κάνει ο Πελετίδης Δήμαρχος Πατρών,  και να διεκδικήσει την παράνομη παρακράτηση των πόρων. Εμείς ως «Λαϊκή Συσπείρωση» διεκδικούμε, την κατάργηση των ανταποδοτικών τελών,  με χρηματοδότηση των Δημοτικών υπηρεσιών από τον κρατικό προϋπολογισμό (αυτές είναι προτάσεις που τις βάζω προς ψήφιση) απαιτούμε την επιστροφή στους Δήμους   των παρακρατηθέντων πόρων παρελθόντων ετών, κατάργηση των ανατιμήσεων στην ενέργεια και στα καύσιμα,  ο Δημοτικός φωτισμός να μην συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ , ο ΦΠΑ να είναι στους μεγάλους καταναλωτές και όχι στο οικιακό τιμολόγιο, τέλος κάνω συγκεκριμένες προτάσεις , για το Κιάτο, Μούλκι, Βασιλικό, Διμηνιό και Κ. Διμηνιό συντελεστή 1% , για τους επαγγελματικούς χώρους Κιάτο   2,2%, για τις Τράπεζες, Σούπερ Μάρκετ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Βιομηχανίες που είναι στην περιοχή μας 6%,  για τους βοηθητικούς χώρους Κιάτο , Μούλκι Βασιλικό, Διμηνιό και Κ. Διμηνιό 0,7% ο συντελεστής Μούλκι Βασιλικό, Διμηνιό και Κ. Διμηνιό για τους επαγγελματικούς χώρους 1,5%  στις υπόλοιπες κοινότητες προτείνω για τις κατοικίες 0,60% , για τους επαγγελματικούς χώρους 1% για τους βοηθητικούς χώρους κατοικιών 0,3%  και επαγγελματικών 0,5%. Καθώς και μειωμένα δημοτικά τέλη σε Συλλόγους, Εργατικό Κέντρο και σε Κ.Φ. χώρους.  Τέλος για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού δεν ξέρω αν  υπάρχει πρόβλεψη, πολύτεκνοι με 4 παιδιά και άνω και ετήσιο εισόδημα έως 30.000,00 € πλήρης απαλλαγή, πολύτεκνοι με 4 παιδιά και άνω με ετήσιο εισόδημα από 30.000,00€  έως 40.000,00 €   απαλλαγή 50% , τρίτεκνοι με εισόδημα έως 25.000,00€ πλήρης απαλλαγή, τρίτεκνοι με ετήσιο εισόδημα από  25.000,00€ έως 30.000,00€ ,  απαλλαγή 50% , άτομα με αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση με  67% με εισόδημα έως 30.000,00€ πλήρης απαλλαγή, άτομα με  αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση με  67% και  εισόδημα  από 30.000,00€  έως 40.000,00 €   απαλλαγή κατά 50% , χήρος ή χήρα που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο με 1-2 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20,000,00 € πλήρης απαλλαγή, μονογονεϊκή  οικογένεια με προστατευόμενα τέκνα και εισόδημα έως 20,000,00 € πλήρης απαλλαγή. Μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο  ανέργων με μια κατοικία και ετήσιο εισόδημα ως 7.000,00 € απαλλαγή κατά 50% , μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 1έτος    

εγγεγραμμένοι στο μητρώο  ανέργων και ετήσιο εισόδημα ως 10.000,00 €  πλήρης απαλλαγή, και τέλος οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α. 

απαλλαγή κατά 50%.

 

κ. Παπαβασιλείου Νικόλαος ο οποίος ανέφερε προφορικά:    Το ζήτημα των απορριμμάτων έπρεπε να έχει λυθεί πριν δοθεί στην περιφέρεια…..………. …….στην εισήγηση του Αντιδημάρχου δεν είδα την πραγματική κοστολόγηση…………  Η απόφαση των τελών θα πρέπει  να επανεξετασθεί λεπτομερώς γιατί ο συνδυασμός των κοινοτήτων ως προς το ποσοστό των συντελεστών δεν έχουν καμία βάση  ………….δεν έχει εξετασθεί η ανταποδοτικότητα στην κάθε κοινότητα…….. θα μπορούσαμε να μειώσουμε το κόστος της ηλεκτρικής κατανάλωσης π.χ. ο Δήμος έχει 520τ.μ. δομημένων επιφανειών θα μπορούσε να έχει τοποθετήσει φωτοβολταϊκά , στα απορρίμματα υπάρχει ζήτημα ανισότητας γιατί? οι μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής μας να πληρώνουν το ίδιο με τις μικρές επιχείρησης…… Άρα θα πρέπει  κ. Δήμαρχε να αποσύρεται αυτή την απόφαση, να την  επανεξετάσετε τις κλίμακες, όχι οριζόντια αύξηση,    επιστρέφοντάς  την πιο λεπτομερές και πιο ουσιαστική …. Αυτή είναι η άποψη μου.

 

κ. Κατσιμπούλας Αντώνιος ο οποίος ανέφερε προφορικά:     …….προτείνω το θέμα να αποσυρθεί και να επανεξετασθεί γιατί είναι πολύ σοβαρό  υπάρχουν Δήμοι που σήμερα μειώνουν τα τέλη για να ανακουφίσουν τους πολίτες  και εμείς αυξάνουμε, αποσύρετε την απόφαση αυτή της Οικονομικής Επιτροπής επανεξετάστε την  και φέρτε την πάλι αφού την διαβουλευτούμε. 

 

Στο σημείο αυτό κατατέθηκε αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου με θέμα:  «Την μη αύξηση των Δημοτικών τελών».

 

Ακολούθως  ο Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος,   απάντησε στα ερωτήματα που τέθηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές (δημοτικούς συμβούλους),  στη συνέχεια και ανέφερε τα παρακάτω: Έχουμε το θέμα της  αύξησης του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και του φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, για το οποίο έχουμε,  την εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας,  την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ερχόμαστε να αποφασίσουμε επί της πρότασης αυτής ,  το ερώτημα είναι το εξής,  πια άλλη πρόταση υπάρχει, δεν κατατέθηκαν αιτιολογημένες  εναλλακτικές προτάσεις που να συνοδεύονται από εισήγηση της  Οικονομικής υπηρεσία του Δήμου.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής :  

 

Από τις παραπάνω προφορικές τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων καμία δεν κατατέθηκε εγγράφως στο Προεδρείο πριν ή κατά την διάρκεια της συνεδρίασης,  ως εκ τούτου,  δεν μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές κατατεθειμένες προτάσεις,  ενώ σε κάθε περίπτωση σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία εναλλακτικές κατατεθειμένες προτάσεις αποτελούν:

 • παρ. 9 του άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.Ι.β. του ν. 4623/2019 , ορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα, «……Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή  τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου …» .
 • την αριθ. 108/2019 εγκύκλιο  
 • την αριθ. 117/2019 εγκύκλιο 
 • το άρθρο 185. παρ. 1 του Ν 4555/2018 (Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων.

 

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος. Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής και επί κατατεθειμένων εναλλακτικών προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης της εισήγησής της είτε στο δημοτικό συμβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων».  Ως εκ τούτου η μοναδική  πρόταση που τίθεται σε ψηφοφορία είναι η αριθ. 350/2022 με ΑΔΑ: ΨΑ3ΠΩ1Θ-ΨΝ2 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβουλών κ.κ.: Β. Αλεξόπουλου, Μ. Λέγγα,  Κ. Συριάνου, Ν. Ζαχαρόπουλου, Σ. Γκούμα,

Β. Γαλάνη, Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Μαστοράκη, Α. Κατσιμπούλα, Ν. Παπαβασιλείου, Ε. Χουσελά και Β. Νανόπουλου, οι οποίοι ψήφησαν κατά της αριθ. 350/2022  απόφασης  της  Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Α. Εγκρίνει ως έχει, την αριθ.350/2022 με ΑΔΑ: ΨΑ3ΠΩ1Θ-ΨΝ2 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με θέμα:  «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του -σχεδίου- ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για

τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και του φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, οικονομικού έτους 2023 και εφεξής», όπως

αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Β.   Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 196/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23. 11 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email