196/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

23ης/03.08.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 196/2021   2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση και κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο

«Αποπεράτωση Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος

Κοινότητας Κρυονερίου  του Δήμου Σικυωνίων»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 3η Αυγούστου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8986/30-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη  Γεώργιο. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος 3. Ζάρκος Δημήτριος  

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 2ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη του έργου που έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 23/07/2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

4690/14.05.2021

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

21PROC008604292 2021-05-14

 

 

 2o  ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«Αποπεράτωση Α΄ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας Κρυονερίου

του Δήμου Σικυωνίων »

 

 

 • Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:  (1)  Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2)  Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3)  Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4690/14.05.2021 διακήρυξη του έργου του θέματος.

(4)  Η υπ’ αριθμ. 104/10-05-2021 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως

άνω έργου.

(5)  Η υπ’ αριθμ. 160/28-06-2021Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΤΔ2Ω1Θ-ΟΔΛ) περί έγκρισης 1ου πρακτικού για την ανάδειξη

προσωρινού αναδόχου.

(6)  Το υπ’ αριθμ. 8223/16-07-2021 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται  ο

προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά

(7)  H υπ’ αριθμ. 8452/21.07.2021 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ

                  & ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. 4level », περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 23η Ιουλίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από  την  «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ με δτ 4level»,  για  το  έργο:  «Αποπεράτωση Α΄ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων ».

 

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), στη συνεδρίαση προσήλθαν κ. Μαστέλλου Γεωργία, κ. Στούκας Νικόλαος και κ. Τσέκος Παναγιώτης. Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο προσωρινός ανάδοχος  «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. 4level»,  υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας   από την ηλεκτρονική του υποβολή).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών,

καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης  
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]  
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 8331/20.07.2021 (Χαράλαμπος Στούπας)

 

 

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 
ΝΑΙ 269134/20.07.2021 (Ηλίας Καλαντζής)  
Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 70900056/06.05.2021 (Ηλίας Καλαντζής)

71394458/2.07.2021 (Ηλίας Καλαντζής)

 

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

 
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 525237/16-12-2020( Ηλίας Καλαντζής)

1520780/09-06-2021 ( Ηλίας Καλαντζής)

1145234/06-05-2021 ( Ηλίας Καλαντζής)

 

 

 

ΕΦΚΑ

 

 

 

 

 
ΝΑΙ 526861/17-12-2020 (Χαράλαμπος Στούπας)

1520489/09-06-2021(Χαράλαμπος Στούπας)

 

 
ΝΑΙ 1155094/06-05-2021 (Κρούσσος Μαρίνος) ΕΦΚΑ  
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ  

957024/13-04-2021(Καλαντζής Ηλίας κ ΣΙΑ Ο.Ε.)

23/10-02-2021 ( Καλαντζής Ηλίας κ ΣΙΑ Ο.Ε.)

782201/29-03-2021( Καλαντζής Ηλίας κ ΣΙΑ Ο.Ε.)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)  
Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 19.07.2021 Χαράλαμπος Στούπας

 

 
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 19.07.2021

 

Χαράλαμπος Στούπας

 

 

 
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ  117273/19-07-2021

 

 

 

Πρωτοδικείο  Κορίνθου ( Ηλίας Καλαντζής)

 

 
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 117273/19-07-2021

 

 

 

Πρωτοδικείο  Κορίνθου ( Ηλίας Καλαντζής)

 

 
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 117273/19-07-2021

 

Πρωτοδικείο  Κορίνθου ( Ηλίας Καλαντζής)

 

 
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ  

1559708.2259624/20-07-2021

Γ.Ε.ΜΗ.  
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης Α.Α.Δ.Ε.

( Ηλίας Καλαντζής)

 
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 19.07.2021

 

 

Χαράλαμπος Στούπας

 

 
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 21/11-01-2021( Χαράλαμπος Στούπας)

526/05-07-2021( Χαράλαμπος Στούπας)

 

Τ.Ε.Ε.-ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟ/ΝΗΣΟΥ

 

 

 
 

972/28-12-2020( Ηλίας Καλαντζής)

 

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

 
 

31016/51274/28-12-2020(Κρούσσος Μαρίνος)

15380/51274/22-06-2021 (Κρούσσος Μαρίνος)

 

Τ.Ε.Ε.-ΑΘΗΝΑΣ

 

 
Περίπτωση του άρ. 22παραγρ. Α.4 της διακήρυξης [Αρθρο 23.3(ε) της Διακήρυξης] ΝΑΙ  Υ.Δ.  19.07.2021σύμφωνα με το αρθ.74 του ν.4412/2016 Χαράλαμπος Στούπας

 

 
Περίπτωση του άρ. 22παραγρ. Α.4 της διακήρυξης [Αρθρο 23.3(ε) της Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ.  19.07.2021περι εθνικού λόγου αποκλεισμού Χαράλαμπος Στούπας

 

 
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]  
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/331/18.05.2020(ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 4level)

2885/18-4-2019(Καλαντζής Ηλίας)

23386/13-5-2010( Κρούσσος Μαρίνος)

5637/27-5-2019(Στούπας Χαράλαμπος)

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

 

 
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]  
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/331/18.05.2020(ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 4level)

2885/18-4-2019(Καλαντζής Ηλίας)

23386/13-5-2010( Κρούσσος Μαρίνος)

5637/27-5-2019(Στούπας Χαράλαμπος)

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

 

 
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης, μέρος Ι του παραρτήματος ΧΙΙ του Ν. 4412/2016] ΝΑΙ Κατάσταση οικονομικών στοιχείων για τα φορολογικά έτη 2017,2018,2019 και Βεβαιώσεις Υπολοίπων καταθετικών προϊόντων της eurobank για τον Καλαντζή Ηλία και ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΑΔΕ  
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] και Υ.Δ.  Περί ιδίων κεφαλαίων ΝΑΙ Υ.Δ.  21.07.2021 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων   και Υ. Δ. 21.07.2021 περί ιδίων κεφαλαίων

 

 

 

Χαράλαμπος Στούπας

 

 

 
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]  
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

Δ24/331/18.05.2020(ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 4level)

2885/18-4-2019(Καλαντζής Ηλίας)

23386/13-5-2010( Κρούσσος Μαρίνος)

5637/27-5-2019(Στούπας Χαράλαμπος)

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

 

 
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]  
Αντίγραφο καταστατικού [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ  142298737000/19-4-2017 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

1156111/16-3-2018 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-Γ.Ε.ΜΗ.
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης]  

ΝΑΙ

1559708.2259626/20-07-2021  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-Γ.Ε.ΜΗ.

 

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργο.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. 4level», για το έργο «Αποπεράτωση Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων» με έκπτωση 44,27% ,τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

 

 

Μαστέλλου Γεωργία

                                                                  ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1.Τσέκος Παναγιώτης                                                             2.  Στούκας Νικόλαος

ΠΕ9 Γεωπόνων                                                                        ΤΕ4 Ηλεκ/γων Μηχ.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • Την 30292/19-4-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και για το Δήμο Σικυωνίων κατανέμει το ποσό των 506.000,00€.
 • Την 247/2019 (ΨΕΚ6Ω1Θ-ΒΑΙ) απόφαση ΔΣ «αποδοχής της απόφασης χρηματοδότησης»
 • Την 364/2019 (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) απόφαση ΔΣ «Τεχνικό Πρόγραμμα 2020»
 • Την 376/2019 (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός 2020»
 • Την 69403/10.05.2021 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • Την 86/2021 (ΨΓ82Ω1Θ-ΛΕΓ) απόφαση ΟΕ, «τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ 2021 ».
 • Την 62/2021 (Ψ6ΑΘΩ1Θ-ΒΚΩ) απόφαση ΔΣ, «έγκριση της ανωτέρω απόφασης».
 • Την 16091/30.01.2020 (6ΠΣΑΟΡ1Φ-4ΚΚ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • την 1/2021 μελέτη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (CPV:45300000-0) συνολικού π/υ (150.000,00+36.000,00 ΦΠΑ 24%) 186.000,00€
 • Τον Κ.Α. 02.64.7331.004 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «Αποπεράτωση  Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων   {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010}», ποσού 186.000,00€  προερχόμενο από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ0550001- με το ποσό των 105.626,71€ , από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019 με το ποσό των 16.352,72€ , από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των  016,00€ ,  από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 με το ποσό των 12.592,93€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (Από Αποθεματικό {02.90.9111} σύμφωνα με την αρίθμ. 32/23-02-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΔΓΖΩ1Θ-9ΚΠ η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ.41118/01-04-2021Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  ΑΔΑ: 6ΡΚΤΟΡ1Φ-ΦΜΨ) με το ποσό των  22.411,64€
 • το 21REQ008564553 2021-05-06 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 253/4363/06.05.2021 (Ψ1ΤΧΩ1Θ-Υ3Δ)(21REQ008565427 2021-05-06) ΑΑΥ
 • Την 104/2021 (ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2021»
 • την 105/2021 (6Ν68Ω1Θ-Χ4Φ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»,
 • την 4690/14.05.2021 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008604292 2021-05-14,
 • την 4691/14.05.2021 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008604447 2021-05-14,
 • την 4692/14.05.2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΨΚΘΓΩ1Θ-ΠΚΟ,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τo 1ο/18.06.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 160/2021 (ΨΤΔ2Ω1Θ-ΟΔΛ) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω πρακτικό κα κηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση 44,27%.
 • Το 2ο/23.07.2021 Πρακτικό ελέγχου δικ/κων κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το 2ο/23.07.2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με αρ. μελέτης 1/2021 (CPV:45300000-0) της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (150.000,00+36.000,00 ΦΠΑ 24%) 186.000,00€

 

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στον  μειοδότη οικονομικό φορέα «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» [800827841] με μέση έκπτωση 44,27% επί του συνολικού π/υ του έργου, που διαμορφώνεται στο ποσό των 83.588,58€ + ΦΠΑ 24%.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 196/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03-08-2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email