196/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

20/05.08.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

196/2020

  Θέμα: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 5η Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00’πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6683/31.07.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο – 7 – μελών παρευρέθηκαν – 6 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Μυττάς Ιωάννης 4.Ρουμπέκας Γεώρ.
  5.Ζάρκος Δημήτριος 6.Λέγγας Μάρκος    
απόντες : 1.Σωτηρόπουλος Ι.      

Α’ θέμα

προ ημερησίας διάταξης

Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με τίτλο

«Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Σικυωνίων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης έκτακτων & σοβαρών προβλημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 6859/04.08.2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, που ακολουθεί:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020 ορίζονται: «Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει                              για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)                                για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό.                                               Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».
Στην υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Σικυωνίων είναι τοποθετημένοι 2 εργάτες πρασίνου, αλλά αυτό το διάστημα και για αρκετό χρόνο ακόμα, θα απασχολείται μόνο ένας εργάτης, λόγω σοβαρού χρόνιου προβλήματος υγείας του ενός. Ο μοναδικός εργάτης πρασίνου δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου των 36 Κοινοτήτων του Δήμου μας. Οι χώροι αυτοί είναι πλατείες, πάρκα, δενδροστοιχίες, χώροι πρασίνου των κοιμητηρίων, αλσύλλια κτλ. και οι εργασίες αφορούν κλαδέματα, ζιζανιοκτονία (με μηχανικά μέσα), κούρεμα γκαζόν, φυτεύσεις, ποτίσματα, επισκευή μικροβλαβών στα αρδευτικά συστήματα, υποστυλώσεις φυτών, περιποίηση στις μπορντούρες κτλ.   

Συμπερασματικά, επειδή υπάρχει αναγκαιότητα εκτέλεσης εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου εντός διοικητικών ορίων Δήμου Σικυωνίων

Εισηγούμεθα

Η εργασία με τίτλο: «εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Σικυωνίων», να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν.4674/2020 και τον                          Ν. 4412/2016.

Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά στις εργασίες συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου του Δήμου Σικυωνίων οι οποίες δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από τον έναν μοναδικό εργάτη που έχει διαθέσιμο η υπηρεσία. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε πλατείες, πάρκα, δενδροστοιχίες, χώρους πρασίνου των κοιμητηρίων, αλσύλλια κτλ. εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Σικυωνίων. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως το τέλος του 2020 είτε μέχρι περαιώσεως του συμβατικού αντικειμένου εφόσον αυτό προηγηθεί του τέλους του έτους, οπότε και θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες με πρόγραμμα της υπηρεσίας.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη σχετική απόφασή σας.

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

 

Πέτρου Βασιλική

ΠΕ9-Γεωπόνος

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμημ.

Τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και

Πολιτικής Προστασίας

Φαρμάκης Χρήστος Αντώνιος

Τ.Ε.13 Τεχν Γεωπ.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως ισχύει,
  • την αρ. πρωτ. 6859/04.08.2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής,
  • το γεγονός ύπαρξης σχετικών πιστώσεων, εγγεγραμμένες στον π/υ τρέχοντος έτους,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης έκτακτων & σοβαρών προβλημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

 

Β. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης, με ίδια μέσα, εργασιών με τίτλο «Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Σικυωνίων»

 

Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4674/2020, εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, των ως άνω εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και καθορίζει:

α) ως αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών, αυτό των εργασιών συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων δηλ. πλατείες πάρκα, δενδροστοιχίες, χώρους πρασίνου των κοιμητηρίων, αλσύλλια κλπ.

 

β) την διάρκεια της σύμβασης από την υπογραφή του συμφωνητικού έως το τέλος του 2020 είτε μέχρι περαιώσεως του συμβατικού αντικειμένου εφόσον αυτό προηγηθεί του τέλους του έτους, οπότε και θα έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες με πρόγραμμα της υπηρεσίας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 196/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05.08.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email