195/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

19/23.07.2020

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 195/2020   Θέμα: Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 23η Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00’πμ  συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9677/23.07.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σ. 2.Τσολάκος Γεώργ. 3. Μυττάς Ιωάννης 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος 7. Ρουμπέκας Γεώργ.  
απόντες : ουδείς      

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, προκειμένου το έργο να συμβασιοποιηθεί εντός χρονοδιαγράμματος που ορίζει το πρόγραμμα χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης της γέφυρας, προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Μάρκου Λέγγα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 1ο/22.07.2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 22/07/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 5340/29.06.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006937853 2020-06-29

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

« ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»

 

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

Σχετ:      α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5340/29.06.2020  διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 154/2020 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

 

Σήμερα, την 22/07/2020, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», προκειμένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά οι οικονομικοί φορείς.

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, εμφανίστηκαν σήμερα στο Δημαρχείο Σικυωνίων τα αναπληρωματικά  μέλη κ. Κούστας Σταύρος (Πρόεδρος), κ. Στούκας Νικόλαος (μέλος) και τα τακτικά μέλη κ. Σαρχάνης Κωνσταντίνος (μέλος) και κα Κοσυφάκη Θεοφανία (μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1 ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14/07/2020 15:47:16
2 ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14/07/2020 18:12:09
3 VAST – MAKE Ι.Κ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
16/07/2020 10:10:50
4 ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16/07/2020 11:07:05
5 Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 16/07/2020 11:15:17

 

Ακολούθως, η Ε.Δ. κοινοποίησε τον ακόλουθο πίνακα προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Παράλληλα τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 157726 ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
37,83 %
2 159710 Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 37,46 %
3 159537 ALPHADELTA CONSTRUCTIONS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
32,16 %
4 159529 VAST – MAKE Ι.Κ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
31,82 %
5 158141 ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18,94 %

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και  διαπιστώθηκε ότι :

 • Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS
  ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπέβαλε εγγυητική επιστολή η οποία δεν διαθέτει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ως ηλεκτρονικό έγγραφο και ως εκ τούτο δεν δύναται να εκληφθεί ως πρωτότυπη ηλεκτρονικής έκδοσης εγγυητική επιστολή, πλημμέλεια που δεν επιδέχεται διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

 

Στη συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της εγκυρότητας των υπολοίπων εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν. Η Ε.Δ έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

 

Ακολούθως, ο κατάλογος μειοδοσίας με τις αποδεκτές προσφορές διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 157726 ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
37,83 %
2 159710 Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 37,46 %
3 159529 VAST – MAKE Ι.Κ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
31,82 %
4 158141 ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18,94 %

 

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού την 22.07.2020 και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία:

 

«ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση έκπτωση 37,83 %.

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Κούστας Σταύρος

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Στούκας Νικόλαος 2. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
ΤΕ Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Πελοποννήσου

 

3. Κοσυφάκη Θεοφανία  

 

 

Εκπρόσωπος ΤΕΕ Πελοποννήσου

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • Την ΔΥΟ/5589/22.11.2019 (6ΟΒ2465ΧΘΞ-5ΩΔ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών περί Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,  για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη Θέση “ΠΛΑΚΑ” της Κοινότητας Μεσινού ΔΕ Φενεού», προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου  2014ΣΕ057100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ.
 • Την 328/2019 (Ω2ΡΚΩ1Θ-Μ78) απόφαση ΔΣ περί αποδοχής της ανωτέρω χρηματοδότησης,
 • Την 253/2019 (ΩΓ4ΕΩ1Θ-Ο7Ξ) απόφαση ΟΕ περί εγγραφής της σχετικής πίστωσης.
 • Την 374/2019 (6ΡΡΠΩ1Θ-ΥΧΜ) απόφαση ΔΣ που ενέκρινε την ανωτέρω 253/2019 απόφαση ΟΕ.
 • Την 3139/2020 (Ω6ΠΕΟΡ1Φ-ΦΛΩ) απόφαση νομιμοποίησης του συντονιστή της οικείας Απ/νης Δ/σης.
 • Την 364/2019 (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) απόφαση ΔΣ «εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020»
 • την 376/2019 (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) απόφαση νομιμοποίησης του συντονιστή της οικείας Απ/νης Δ/σης.
 • την 9/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»                         (CPV: 45221111-3) προϋπολογισμού (1.403.225,81€ + 336.774.19 ΦΠΑ 24%) 740.000,00€.
 • Την 73/2020 (ΩΦΓΨΩ1Θ-ΞΑΤ) απόφαση ΟΕ περί της αύξησης του προϋπολογισμού του έργου
 • Την 82/2020 (ΨΠ3ΓΩ1Θ-Σ3Κ) απόφαση ΔΣ που ενέκρινε την 73/2020 απόφαση ΟΕ,
 • Την 69273/2020 (ΨΒΑΥΟΡ1Φ-9ΣΩ) απόφαση νομιμοποίησης του συντονιστή της οικείας Απ/νης Δ/σης.
 • Τον Κ.Α. 64.7326.005 των εξόδων με τίτλο «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού», ποσού 1.740.000.00€.  προερχόμενο από:
 • ΠΔΕ Υπ. Υποδ. & Μεταφ. (ΣΑΕ571)- 200.000,00€
 • ΣΑΤΑ 2011  –                                            769,49€
 • ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} – 154,81€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 – 131,38€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 – 642,50€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 – 319,17€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 – 849,26€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 – 133,39€
 • το 20REQ006917044 2020-06-24 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 269/5210/24.06.2020 (ΨΞΑΗΩ1Θ-ΚΞΣ)(20REQ006917839 2020-06-24) ΑΑΥ.
 • την 154/2020 (Ω0ΡΑΩ1Θ-66Η) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 5340/29.06.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC006937853 2020-06-29,
 • την 5341/29.06.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC00006938080 2020-06-29,
 • την 5342/29.06.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: Ψ8ΕΔΩ1Θ-ΘΧ0,
 • τo 1ο/22.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Μάρκου Λέγγα

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, προκειμένου το έργο να συμβασιοποιηθεί εντός χρονοδιαγράμματος που ορίζει το πρόγραμμα χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης της γέφυρας, προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.

 

Α. Εγκρίνει το από 1ο/22.07.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»  με αρ. μελέτης 9/2020 (CPV: 45221111-3)  της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, προϋπολογισμού (1.403.225,81€ + 336.774.19 ΦΠΑ 24%) 1.740.000,00€.

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία  «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 37,83 %.

 

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 1η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία, περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 195/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.07.2020

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email