195/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17ης/1-9-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  195/2020

Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 226/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων» .

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 8247/28-8-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  23 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6 Θελερίτης Γεώργιος 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 14. Γαλάνης Βασίλειος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Μαστοράκης Δημήτριος
17.  Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22. Χουσελάς  Ευάγγελος 23. Νανόπουλος Βασίλειος  
       

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1.  Λέγγας Μάρκος 2.  Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 3. Παπαγεωργίου Δημήτριος
  4. Συριάνος Κων/νος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

   
       
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. . Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 33. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 34. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 35. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση                           των πρακτικών.

Θέμα 4ο   

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 226/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

23/31.08.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 Αρ. Απόφασης

226/2020

  Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα, Δευτέρα  31η Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00’ πμ, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7995/27.08.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Πρόβου Ειρήνη, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Μυττάς Ιωάννης 4. Ζάρκος Δημήτ.
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1. Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Λέγγας Μάρκος    

5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 27/08/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
 • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 27/08/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα 2020, ως εξής:

ΚΑ 02.00.6737.013 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου  [Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ] {Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε.}

 

 

Μείωση ποσού

από 1.244.380,93€

σε  1.092.884,32€

 

–  Π.Δ.Ε. Υπ. Υποδ. & Μεταφ. (ΣΑΕ 871)- 1.000.000,00€

–  ΥΠ.ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 –     50.000,00€

–  ΥΠ.ΕΣ.ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018  –       7.654,77€

–  Τέλη Διαφήμισης2017-                               6.739,85€

–  Ιδίους Πόρους-                                         25.129,76€

–  ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-1.843,09€

–  ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολ. Προστασία –      400,00€

–  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 –                         687,23€

–  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ –                                    11,06€

–  ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ –        418,56€

ΚΑ 02.30.7412.004 Εκπόνηση μελετών έτους

 

Μείωση ποσού

από 37.600,00€

σε  0,00€

ΥΠ.ΕΣ.-  ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ

 

ΚΑ 02.64.7323.002 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣ 5001387

 

Μείωση ποσού

από 920.000,00€

σε  868.000,00€

 

Επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του Ν. 509/2017 (Φιλόδημος Ι)=868.000,00€

ΚΑ 02.20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού

 

Μείωση ποσού

από 37.455,76€

σε 18.518,76€

 

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=11.888,32€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=  6.630,44€

 

ΚΑ 02.61.7326.003

-Νέο έργο-

Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη ΔΚ Κιάτου 

 

(Π.Δ.Ε. ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055    2017ΣΕ05500010

600.000,00€)

 

για το έτος 2020 ποσό 1.065.585,65€

για το έτος 2021 ποσό 333.869,14€

το οποίο θα εγγραφεί κατά την κατάρτιση του π/υ έτους 2021

–  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ –                                     600.000,00€

–  Έκτακτη επιχορ. ΥΠΕΣ COVID-19 =        151.352,60€

–  ΥΠΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020 =   106.500,00€

–  ΥΠΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 =    19.000,00€

–  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019            =151.496,61€

–  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020                =  18.937,00€

–  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ=                                                 18.299,44€

–  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021            =333.869,14€ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ)

Β. Τροποποιεί τον π/υ  οικονομικού έτους 2020, ως εξής:

 

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1322.029  με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για υλοποίηση της πράξης {Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου}» νέα πίστωση ποσού  600.000,00€
2. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1211.005  με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19» ποσό 151.352,60€ δημιουργώντας νέα  πίστωση.
3. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων του επί πλέον ποσού των  16.900,00€  προς ενίσχυση   της  αρχικά εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 06.00.0619.002 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους,  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 προς κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα»  ποσού 373.400,00€, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 390.300,00€.
4. Από Κ.Α.02.00.6737.013 με τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου  [Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]»,  ποσού   1.244.380,93€  προερχόμενο από:

α)  Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 871) με ποσό 1.000.000,00€,

β) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με ποσό 151.496,61€,

γ)  ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 με ποσό 50.000,00€

δ)  ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018 με ποσό 7.654,77 €

ε)  Τέλη Διαφήμισης 2017 με ποσό 6.739,85€

στ)  Ιδίους Πόρους με ποσό 25.129,76 €

ζ)   ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  με ποσό 1.843,09€

η) ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με ποσό 400,00€

θ)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 το ποσό 687,23€

ι)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με ποσό  11,06€  και

κ)  ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  με ποσό 418,56€

μειώνουμε κατά  151.496,61€  προερχόμενο από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό του 1.092.884,32€  προερχόμενο από:

α)  Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 871) με ποσό 1.000.000,00€,

β) ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 με ποσό 50.000,00€

γ)  ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018 με ποσό 7.654,77 €

δ)  Τέλη Διαφήμισης 2017 με ποσό 6.739,85€

ε)  Ιδίους Πόρους με ποσό 25.129,76 €

στ)   ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  με ποσό 1.843,09€

ζ) ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με ποσό 400,00€

η)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 το ποσό 687,23€

θ)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με ποσό  11,06€  και

ι)  ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  με ποσό 418,56€{Σχετ. 7}.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ποσό των

1.065.585,65€

Στον Κ.Α. 02.61.7326.003 των εξόδων με   τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου», ποσό  1.065.585,65€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από

–       ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ –                                    600.000,00€

–       ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020- 18.937,00€

–       ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2019-           151.496,61€

–       ΥΠΕΣ  ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ – 106.500,00€

–       ΥΠΕΣ ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ –                19.000,00€

–       Έκτακτη ΥΠΕΣ COVID-19 –                 151.352,60€

–       και από Ιδίους Πόρους  –                    18.299,44€

 

  Από Κ.Α.02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους»,  ποσού  37.600,00€ προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ,  μειώνουμε κατά  37.600,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €  {Σχετ. 8}
  Από Κ.Α.02.64.7323.002 με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» το οποίο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους έχει χαρακτηρισθεί «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ»,  με το ποσό των 920.000,00€ προερχόμενη από

–  Επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι) – 868.000,00€

–  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020 52.000,00€

μειώνουμε κατά  52.000,00€  προερχόμενη από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 868.000,00€ προερχόμενο από Επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι).

Για το εν λόγω έργο έχει υπογραφεί η με αρίθμ. πρωτ.  4593/11.06.2020 Σύμβαση Κατασκευής Έργου  με   ΚΗΜΔΗΣ  20SYMV006847463 -και- έχει εκδοθεί η με αρίθμ. πρωτ. 4942/18-06-2020 Ανακλητική Απόφαση{Σχετ. 9}.

  Από Κ.Α.02.20.7325.001 με τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού»,  με το ποσό των 37.455,76€ προερχόμενο από

–       Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των 11.888,32€

–       Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 με το ποσό των 25.567,44€

 

μειώνουμε κατά  18.937,00€  προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 18.518,76€ προερχόμενο από

–       Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των 11.888,32€

–      Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 με το ποσό των 6.630,44€ {Σχετ. 10}.

  Από Κ.Α. 02.00.6526 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού», ποσού  245.532,45€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 18.299,44 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 227.233,01€ {Σχετ. 11} .
  Από Κ.Α.02.00.6117.026 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ναυαγοσωστικής προστασίας των παραλιών στα όρια του Δήμου μας (Από ΥΠ. ΕΣ. –  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=19.000,00€ + Από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 11.000,00€)», ποσού  19.000,00€ προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ. –  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ μειώνουμε κατά 19.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€ {Σχετ. 12} .

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 226/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την αριθ. 226/2020 με Α.Δ.Α.: 6ΙΞΖΩ1Θ-ΔΜΜ Οικ. Επιτροπής – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα    

   Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος  Βασ. έδωσε λευκή ψήφο

(άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018)

 

Εγκρίνει, την αριθ. 226/2020 με Α.Δ.Α.: 6ΙΞΖΩ1Θ-ΔΜΜ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων», όπως αυτή συντάχθηκε,  υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

  

Συντάχθηκε και υπογράφεται

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 195/2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.09.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email