194/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

23ης/03.08.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 194/2021   Β’ θέμα προ ημερήσιας διάταξης   

Υποβολή πρότασης με τίτλο «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων» στο Ε.Π. Πελοπόννησος – Άξονας Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  «Λειτουργία ONE STOP SHOP/Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες                              (Γ’ Φάση)» με Κωδικό ΠΕΛ106 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4884.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 3η Αυγούστου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8986/30-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος 3. Ζάρκος Δημήτριος  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 03/08/2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  που ακολουθεί,

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2.  Το αρθρ. 4 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
 3. Την υπ΄αριθμ. Δ14/15834/237/19 (ΦΕΚ 1344 Β/19-04-2019) ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας».
 4. Τον Οδηγό εφαρμογής & λειτουργίας «Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης» & «Κέντρων Κοινότητας» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Απρίλιος 2021).
 5. Την με Α.Π.: 131126/11.05.2021 (ΑΔΑ:66ΞΔ7Λ1-0ΥΗ) Πρόσκληση «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Γ΄ΦΑΣΗ)», με Κωδικό: ΠΕΛ106 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4884 και την με Α.Π.: 216349/12.07.2021 (ΑΔΑ:ΩΣΣΚ7Λ1-ΟΤΒ) 2η Έκδοση αυτής, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι δεν αποτελούν έδρα Περιφερειακής Ενότητας και έχουν πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (απογραφή 2011), καθώς και φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από αυτούς (όπως Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις), όπως υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: 2Α. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 6. Τη δυνατότητα χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων, ο οποίος διαθέτει πληθυσμό άνω των 10.000, βάσει της απογραφής 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, για τη λειτουργία ενός (1) Κέντρου Κοινότητας σε, στο οποίο θα απασχολούνται ένας Κοινωνικός Λειτουργός και ένας Ψυχολόγος με διάρκεια λειτουργίας έως 30.09.2023 και συνολική δαπάνη μισθοδοσίας 62.100,00€  (2.700,00€ * 23 μήνες). Για τις δε λοιπές δαπάνες λειτουργίας του Κέντρου προβλέπεται ποσό 20% επί των άμεσων δαπανών μισθοδοσίας, που ανέρχεται σε 12.420,00€ (540,00€* 23 μήνες).
 7. Την υπ’ αριθμ. 06/2021 μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση Χώρου για τη Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων», της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, συνολικού προϋπολογισμού 11.400,00€ (9.193,55€ + 2.206,45€ ΦΠΑ 24%) που αφορά σε εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου  ώστε να καταστεί το Κέντρο Κοινότητας πλήρως λειτουργικό και εύχρηστο για κάθε κατηγορία χρήστη.
 8. Την υπ’ αριθμ. 17/2021 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων», της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.680,00€ (1.354,84€ + 325,16€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά στην προμήθεια του αναγκαίου Η/Μ εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων.
 9. Την υπ’ αριθμ. 18/2021 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια επίπλων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων», της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.971,60€ (1.590,00€ + 381,60€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά στην προμήθεια των αναγκαίων επίπλων που θα εξοπλίσουν το Κέντρο Κοινότητας και θα συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία του.
 10. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» και δη στον Άξονα Προτεραιότητας: 2Α. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πράξης:                                        «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων»

συνολική δημόσια & επιλέξιμη δαπάνη:                                                                                                          89.571,60€

άμεσες δαπάνες:                                                                                                                                                74.238,39€ +

δαπάνες 20% * άμεσων δαπανών μισθοδοσίας:                                                                                         12.420,00€ +

ΦΠΑ 24%:                                                                                                                                                              2.913,21€

Θεματικός Στόχος:                                                 09. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης χρήσης των πόρων.

Ειδικός Στόχος:                                                       2Α4.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες.

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από τέσσερα (4) υποέργα και συγκεκριμένα:

 • 1ο Υποέργο: «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (Κ.Κ.) στο Δήμο Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 520,00€ το οποίο αφορά σε υποέργο αυτεπιστασίας μέσω του οποίου θα προσληφθούν ένας (1) Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ και ένας (1) Ψυχολόγος ΠΕ, με διάρκεια λειτουργίας έως 30.09.2023.
 • 2ο Υποέργο: «Διαμόρφωση Χώρου για τη Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 400,00€ (9.193,55€ + 2.206,45€ ΦΠΑ 24%), το οποίο αφορά σε εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου ώστε να καταστεί το Κέντρο Κοινότητας πλήρως λειτουργικό και εύχρηστο για κάθε κατηγορία χρήστη.
 • 3ο Υποέργο: «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 680,00€ (1.354,84€ + 325,16€ ΦΠΑ 24%), το οποίο αφορά σε υποέργο προμήθειας του αναγκαίου Η/Μ εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων.
 • 4ο Υποέργο: «Προμήθεια επίπλων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 971,60€ (1.590,00€ + 381,60€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά στην προμήθεια των αναγκαίων επίπλων που θα εξοπλίσουν το Κέντρο Κοινότητας και θα συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία του.
 1. Το γεγονός ότι η αν. Προϊσταμένη του Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χήτα Αμαλία, λόγω εμπειρίας σε αντίστοιχα προγράμματα χρηματοδότησης δύναται να οριστεί υπεύθυνη της πράξης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου περί

 1. υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, με τίτλο: «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 89.571,60€ (άμεσες δαπάνες: 74.238,39€ + δαπάνες 20% επί άμεσων δαπανών μισθοδοσίας: 12.420,00€ + ΦΠΑ 24%=2.913,21€), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας  2Α. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση  με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4884 και Κωδικό: ΠΕΛ106, της ΕΥΔ του εν λόγω Ε.Π.
 2. περί ορισμού της αν. Προϊστάμενης του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χήτα Αμαλίας, ως υπευθύνου της πράξης που προτίθεται να υποβάλει ο Δήμος Σικυωνίων για χρηματοδότηση από το προαναφερθέν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • το ως άνω υπηρεσιακό σημείωμα,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: «Συγκρότηση και Λειτουργία                             Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων» συνολικού π/υ 89.571,60€ (άμεσες δαπάνες: 74.238,39€ +                    δαπάνες 20%  επί άμεσων δαπανών μισθοδοσίας 12.420,00€ + ΦΠΑ 24%=2.913,21€) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας  2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση  με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4884 και  Κωδικό ΠΕΛ106 της ΕΥΔ του εν λόγω Ε.Π.

 

Γ. Ορίζει την αν. Προϊστάμενη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Σικυωνίων κα Αμαλία Χήτα, ως υπεύθυνη της πράξης που προτίθεται να υποβάλει ο Δήμος Σικυωνίων για χρηματοδότηση από το προαναφερθέν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 194/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03.08.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email