194/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  25ης/3-12-2021  Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

Αρ. Απόφασης: 194/2021

Περίληψη:   Έγκριση «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Παρασκευή  και ώρα 19:00  συνήλθε σε Ε ι δ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 16833/29-11-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 10. Σώκος Δημήτριος 11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Τσιόγκας Νικόλαος                         14. Λέγγας Μάρκος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Παπαβασιλείου Νικόλαος
17. Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος

 

21.  Νανοπουλος Βασιλειος      
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

 

   
1. Φιακάς Παναγιώτης  2. Συριάνος Κων/νος  3. Μπακόλιας Παναγιώτης  4. Μαστοράκης  Δημήτριος
5. Γκούμας Σταμάτιος

 

6. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα  1ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος,  κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και στο  1ο  Θέμα και μοναδικό της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :  « Έγκριση «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α.  Τις Καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης  διαχείρισης  έτους 2020 καθώς και το σχετικό Προσάρτημα όπως συντάχθηκαν και υπογράφηκαν αρμοδίως .

 

Β. Την  αριθ. 326/2021  με ΑΔΑ: 6880Ω1Θ-14Χ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

35ης/09.11.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 326/2021   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης  

Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

χρήσης 2020.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 9η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15345/05.11.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ. -Ζάρκος Δημ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Ρουμπέκας Γ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 14938/02.11.2021 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που ακολουθεί:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. 4.1 του άρ. 1 του Π.Δ. 315/1999 (Α’ 302) «περί Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού», οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται υποχρεωτικά από τους Δήμους που εφαρμόζουν το εν λόγω Π.Δ. (πλέον και μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», όλοι οι Δήμοι), είναι: Ο Ισολογισμός Τέλους Χρήσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ. 163 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), η δημαρχική και πλέον μετά την εφαρμογή του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η Οικονομική Επιτροπή, μέχρι τέλος Ιουλίου προελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για τη διαχείριση του προηγούμενου οικονομικού έτους, τις οποίες εν συνεχεία υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, μαζί με σχετική έκθεσή της. Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως, πριν από την κατά τα ανωτέρω υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελέγχονται υποχρεωτικά από έναν Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε τις Καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης για τη διαχείριση έτους 2020 (1/1-31-12) καθώς και το σχετικό Προσάρτημα, έτσι όπως συντάχθηκαν από το Λογιστή-Εξωτερικό Συνεργάτη  του Δήμου και υπεγράφησαν προσηκόντως, για τον κατά νόμο προέλεγχό τους από την Οικονομική Επιτροπή και περαιτέρω ενέργειές σας.

Κιάτο, 2 Νοεμβρίου 2021

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού –Α’ βαθμού

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 

 1. τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει
 2. τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει
 3. τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει
 4. τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (Α’134), όπως ισχύει
 5. το ανωτέρω έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 6. τον Πίνακα και το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020,
 7. τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα περί προελέγχου οικονομικών καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2020, ως υπογράφονται αρμοδίως και παρουσιάζονται στον Πίνακα και το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της, μαζί με την προβλεπόμενη Έκθεση της παρ. 2 του αρ. 163 του ν. 3463/2006.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 326/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.11.2021

Ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγω στον κ. Γ. Τσολάκο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου   Σικυωνίων ο οποίος εισηγούμενος το θέμα,  ανέλυσε  λεπτομερώς τον ισολογισμό χρήσης 2020, και στους κ.κ.  Λαμπρακάκη Λογιστή του Δήμου Σικυωνίων και Δ. Δρόσω Ορκωτό Ελεγκτή  οι οποίοι  αφού ανέλυσαν  τα στοιχεία του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης από 1-1-2020 έως 31-12-2020 έδωσαν  διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα  που τέθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα
 • το πιστοποιητικό ελέγχου , την έκθεση ελέγχου – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία          

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.  Μ. Λέγγα ,  Δ. Παπαγεωργίου, Α. Κατσιμπούλα,  Ευαγ. Χουσελά και

Β. Νανόπουλου οι οποίοι ψήφισαν κατά , λόγω του ότι δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα  χρήσης του ισολογισμό διαχείρισης έτους 2020

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, τον Ισολογισμό,  τα αποτελέσματα  χρήσης, το  Προσάρτημα καθώς και την Έκθεση Διαχείρισης οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σικυωνίων, όπως αναφέρονται στην  αρ. 326/2021  με ΑΔΑ: 6880Ω1Θ-14Χ  απόφαση της Ο.Ε.  και στα επισυναπτόμενα σχετικά τα οποία  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος παρούσης.

 

 1. Την δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 6 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68).

 

 1. Την υποβολή της παρούσας και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 194/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3-12-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email