194/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/20.07.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

194/2020

  Θέμα: Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης. (Γ19/151/30.06.2020 Κλητήριο Θέσπισμα).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Δευτέρα 20η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                  σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6077/16.07.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο – 7 – μελών παρευρέθηκαν – 4 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σ. 2.Τσολάκος Γεώργ. 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Ρουμπέκας Γεώργ.
απόντες : 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

15ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης. (Γ19/151/30.06.2020 Κλητήριο Θέσπισμα).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 15/07/2020 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας δυνάμει της 179/2020 απόφασης ΟΕ, η οποία αναφέρει ότι:

 

«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ιδιότητα που έφερε ο Αθανάσιος Πανάγου στο Δήμο Σικυωνίων, ήτοι αυτή του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, καθώς και το γεγονός πως η εν λόγω ποινική δίωξη δεν ασκήθηκε κατόπιν καταγγελίας Υπηρεσιών του Δήμου προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για το διορισμό συνηγόρου υπεράσπισής του».

 

Για τους ανωτέρω λόγους προτάθηκε ο ορισμός του δικηγόρου Τσατσάνη Βασιλείου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • το αριθμ. Γ19/151/30.06.2020 Κλητήριο Θέσπισμα
  • την αρ. πρωτ. 5615/06.07.2020 αίτηση,
  • την 179/2020 (ΩΕΩ5Ω1Θ-ΒΨ6) απόφαση ΟΕ,
  • την από 15/07/2020 γνωμοδότηση,
  • την 296/6148/17.07.2020 (ΩΓΔΔΩ1Θ-Ξ8Ο) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει το Δικηγόρο  Τσατσάνη Βασίλειο, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση ποινικής υπόθεσης του Αθανάσιου Πανάγου, κατόπιν του αριθμ. Γ19/151/30.06.2020 Κλητηρίου Θεσπίσματος.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 145,08 και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών». Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 194/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.07.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email