194/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης /11.6.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 194/2019

Περίληψη : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»   της αρ. 8/2018 μελέτης της ΤΥ του Δήμου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6728/6-6-2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κουκουμέλης Γεώργιος
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Μπούρης Ευάγγελος
13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 14. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15.  Ραυτόπουλος Γεώργιος 16 Γεώργας Χρήστος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Νανόπουλος Βασίλειος    
       
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρη Ιωάννα 3 Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Χρυσικός Παύλος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Μπακόλιας Παναγιώτης      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :   1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας  
       
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  1. Καραχοντζίτης (Ασπροκάμπου) 2. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)  
       
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σκούπας Α. (Μποζικών) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: κ. Νανόπουλος Βασ. (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος , κ. Σκαρμούτσος Νικ. (μετα την συζήτηση του 10ου θέματος )

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

15ο  Θέμα 

Ημερήσιας Διάταξης

 

Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» της αρ. 8/2018 μελέτης της ΤΥ του Δήμου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 05/06/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ. Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Κιάτο 5-6-2019
Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου ΠΡΟΣ:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου.

 

ΣΧΕΤ: Αίτηση με αριθ. πρωτ. 5919/17-5-2019 της Ευφροσύνης Σαρλά Ε.Δ.Ε., αναδόχου του έργου:«Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας»

                           

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας »

Έχοντας υπόψη τα στοιχεία του έργου :

Μελέτη:  8/ 2018 της Τ.Υ

Συμφωνητικό:  Αρ. Πρωτ. 11408/16-10-2018

Προθεσμία περαίωσης έργου: τρεις (3) μήνες δηλ. έως 16-01-2019 & με την παράταση έως την 16η-3-2019 με την υπ΄ αρ. 24/2019 ΑΔΣ & την 2η παράταση εως την 15-5-2019 βάση της  υπ΄ αρ. 120/2019 ΑΔΣ

Πηγή χρηματοδότησης:Κ.Α. 02.30.7322.010 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 15.999,98 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 11.905,55 ΕΥΡΩ (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. )

Ανάθεση: Συνοπτικός Διαγωνισμός (254/2018 Απόφαση Α.Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων)

Επιβλέπουσα του έργου:  Γ.Μαστέλλου

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας» σύμφωνα με την 8/2018 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου  δυο (2) μήνες, ήτοι τις 15-7-2019, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση της κ. Ευφροσύνης Σαρλά Ε.Δ.Ε.

 

Ο   Διευθυντής Τ.Υ. & Πολ/μίας

Β. Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
  • την 8/2018 μελέτη του έργου,
  • την από 5/06/2019 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. πρωτ. 5919/17.5.2019 αίτηση του αναδόχου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

της αρ. 8/2018 μελέτης της ΤΥ, με αναθεώρηση τιμών, μέχρι 15.07.2019  και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  194/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11 . 06 . 2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email