193/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/1 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 

 

αρ. απόφασης

 

193/2022

  21ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκτέλεσης π/υ

Δ’ τριμήνου 2021 του ΝΠΔΔ  «Η ΜΗΚΩΝΗ».   

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7834/27.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1] την εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του π/υ του ΝΠΔΔ  «η Μηκώνη».

2] την 14/9.5.2022 (6ΒΓ7ΟΚΣ8-7ΑΖ) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «η Μηκώνη» με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω έκθεση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • τα ανωτέρω συνημμένα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

 

Ελέγχει & Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις εκτέλεσης π/υ Δ’ τριμήνου 2021 του ΝΠΔΔ «η Μηκώνη» όπως προελέγχτηκαν και παρουσιάζονται στην 14/9.5.2022 (6ΒΓ7ΟΚΣ8-7ΑΖ) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ και την εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου 2021, ως έχουν συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 193/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο Αντιπρόεδρος                                 τα Μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1.6.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

Print Friendly, PDF & Email