193/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 20ης/5.10. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ.  Απόφασης:   193/2022

Περίληψη: Έγκριση αριθ. 328/2022 απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος   & Προϋπολογισμού έτους 2022».

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.15319/30-9-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Λέγγας Μάρκος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Γαλάνης Βασίλειος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Γκούμας Σταμάτιος 20. Σαρχάνης Κων/νος
21.Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2 Σώκος Δημήτριος

 

3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

 
       
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
 32. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  33. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 34. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :     —-  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

19ο    Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 19ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση αριθ. 328/2022 απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα:

«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος   & Προϋπολογισμού έτους 2022», ο Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την αριθ. 8/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                               

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                         Αριθ.Αποφ. 08/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 08/28-9-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:15001/23-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα  μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, και  αναλυτικά:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

9.    Μπουζιάνη   Τσαντίλα Βασιλική

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022»,  έθεσε υπόψη των μελών τις από 26-09-2022  εισηγήσεις της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμο  που έχουν ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο   26-9-2022

 

ΠΡΟΣ:

 1. Την Εκτελεστική Επιτροπή
 2. Tην Οικονομική Υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2022, ως ακολούθως:

Κ.Α. 02.30.7323.001

Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            €    100.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

-Κατάργηση  έργου-

 

Κ.Α. 02.30.7323.013

Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

(πλην Κοινοτήτων ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΓΚΟΥΡΑΣ & ΜΟΣΙΑΣ)                                      €    23.916,39

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

-Κατάργηση  έργου-

Κ.Α. 02.30.7323.014

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ    €     62.370,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

-Μείωση ποσού κατά 630,00€-  Από 63.000,00€  σε   62.370,00€-

Κ.Α. 02.30.7323.012

Οδοποιία  Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ                        €     68.051,20

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

-Μείωση ποσού κατά 1.388,80€-  Από 69.440,00€  σε   68.051,20€-

Κ.Α. 02.30.7412.002

Εκπόνηση Μελετών                                                                                                        €   264.695,13

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

-Μείωση ποσού κατά 103.000,00€-  Από 264.627,65€  σε   161.627,65€-

-ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΆΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ=103.067,48€

Κ.Α. 02.30.7323.016

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΦΕΝΕΟΥ και ΣΤΕΝΟΥ                  €     62.435,19

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=52.435,19€

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=10.000,00€

-Νέο  έργο-

Κ.Α. 02.30.7323.017

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΓΟΝΟΥΣΑΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ  €     73.500,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

-Νέο  έργο-

Κ.Α. 02.30.7323.018

Οδοποιία  Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ                                                                                     €     23.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

-Νέο  έργο-

Κ.Α. 02.30.7323.019

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ                                             €     50.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

-Νέο  έργο-

Κ.Α. 02.30.7326.011

Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ                     €   40.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=20.000,00€

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=20.000,00€

-Αύξηση ποσού κατά 20.000,00€-  Από 20.000,00€  σε   40.000,00€-

  Ο  Τμηματάρχης

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο   26-9-2022

 

ΠΡΟΣ:

1.       Την Εκτελεστική Επιτροπή

2.       Tην Οικονομική Υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2022, ως ακολούθως:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

 

Κ.Α. 02.70.7331.004

Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων                                                                 €  109.991,40

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2018=  15.695,18€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2019=  45.569,57€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2020=  64.802,65€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021=  63.704,00€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2022=  63.800,00€

 

-Μείωση ποσού κατά 143.580,00€-  Από 253.571,40€  σε   109.991,40€-

 

Κ.Α. 02.70.7331.008

Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ        €     71.350,00

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2018=  15.695,18€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2019=  45.569,57€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2020=  10.085,25€

-Νέο  έργο-

 

Κ.Α. 02.70.7331.009

Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΜΕΣΙΝΟΥ                     €     72.230,00

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2020=  54.717,40€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021=  17.512,60€

-Νέο  έργο-

Ο  Τμηματάρχης

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τις ως άνω εισηγήσεις σε συνδυασμό με  διαλογική  συζήτηση.

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Εγκρίνει την παρακάτω τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος έτους  2022  σύμφωνα με τις από 26-9-2022  εισηγήσεις της Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας που έχουν ως ακολούθως:

Κ.Α. 02.30.7323.001

Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            €    100.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

-Κατάργηση  έργου-

Κ.Α. 02.30.7323.013

Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

(πλην Κοινοτήτων ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΓΚΟΥΡΑΣ & ΜΟΣΙΑΣ)                                      €    23.916,39

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

-Κατάργηση  έργου-

Κ.Α. 02.30.7323.014

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ    €     62.370,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

-Μείωση ποσού κατά 630,00€-  Από 63.000,00€  σε   62.370,00€-

Κ.Α. 02.30.7323.012

Οδοποιία  Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ                        €     68.051,20

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

-Μείωση ποσού κατά 1.388,80€-  Από 69.440,00€  σε   68.051,20€-

Κ.Α. 02.30.7412.002

Εκπόνηση Μελετών                                                                                                        €   264.695,13

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

-Μείωση ποσού κατά 103.000,00€-  Από 264.627,65€  σε   161.627,65€-

-ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΆΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ=103.067,48€

Κ.Α. 02.30.7323.016

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΦΕΝΕΟΥ και ΣΤΕΝΟΥ                  €     62.435,19

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=52.435,19€

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=10.000,00€

-Νέο  έργο-

Κ.Α. 02.30.7323.017

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΓΟΝΟΥΣΑΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ  €     73.500,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

-Νέο  έργο-

Κ.Α. 02.30.7323.018

Οδοποιία  Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ                                                                                     €     23.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

-Νέο  έργο-

Κ.Α. 02.30.7323.019

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ                                             €     50.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

-Νέο  έργο-

Κ.Α. 02.30.7326.011

Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ                     €   40.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=20.000,00€

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=20.000,00€

-Αύξηση ποσού κατά 20.000,00€-  Από 20.000,00€  σε   40.000,00€-

Κ.Α. 02.70.7331.004

Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων                                                                 €  109.991,40

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2018=  15.695,18€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2019=  45.569,57€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2020=  64.802,65€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021=  63.704,00€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2022=  63.800,00€

 

-Μείωση ποσού κατά 143.580,00€-  Από 253.571,40€  σε   109.991,40€-

 

Κ.Α. 02.70.7331.008

Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ        €     71.350,00

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2018=  15.695,18€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2019=  45.569,57€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2020=  10.085,25€

-Νέο  έργο-

Κ.Α. 02.70.7331.009

Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΜΕΣΙΝΟΥ                     €     72.230,00

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2020=  54.717,40€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021=  17.512,60€

-Νέο  έργο-

2.Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του ενέργειες

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ   ΜΕΛΗ  

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο  03-10-2022

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

Β.  Την αριθ. 328/2022 με ΑΔΑ: 64ΠΒΩ1Θ-9ΜΠ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

328/2022

  6ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 27.9.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 27.9.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου.

 

Α. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2022, ως κάτωθι:

02.30.7323.001

-κατάργηση έργου-

 

Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                           

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

€   100.000,00
02.30.7323.013

-κατάργηση  έργου-

 

Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

(πλην Κοινοτήτων ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΓΚΟΥΡΑΣ & ΜΟΣΙΑΣ)       

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

 

€    23.916,39
02.30.7323.014

-μείωση ποσού-

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ   

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

 

€    62.370,00

μείωση ποσού

κατά 630,00€

από 63.000,00

02.30.7323.012

-μείωση ποσού-

Οδοποιία  Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ                       

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

 

€    68.051,20

μείωση ποσού

κατά 1.388,80€

από 69.440,00€

02.30.7412.002

-μείωση ποσού-

Εκπόνηση Μελετών                                                                                                                     €   264.695,13

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

-ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΆΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ=103.067,48€

€  264.695,13

μείωση ποσού

κατά 103.000,00€

από 367.695,13€

 

02.30.7323.016

-νέο  έργο-

 

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΦΕΝΕΟΥ και ΣΤΕΝΟΥ

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=52.435,19€

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=10.000,00€

 

 

€   62.435,19
02.30.7323.017

-νέο  έργο-

 

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΓΟΝΟΥΣΑΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

 

€   73.500,00
02.30.7323.018

-νέο  έργο-

 

Οδοποιία  Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ                                                                                                  €     23.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

 

€   23.000,00

 

02.30.7323.019

-νέο  έργο-

 

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ                                                                                                  €     50.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

 

€   50.000,00

 

02.30.7326.011

-αύξηση ποσού-

Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ                      

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=20.000,00€

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=20.000,00€

 

€   40.000,00

αύξηση ποσού

κατά 20.000,00€

από 20.000,00€ 

 

Β. τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

 

1 Από Κ.Α. 02.30.7323.001 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΟΣ»,  ποσού  100.000,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022 με το ποσό των 100.000,00€ μειώνουμε κατά 100.000,00€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση. 1 Στον Κ.Α. 02.30.7323.016 με τίτλο «Οδοποιία  Κοινοτήτων ΦΕΝΕΟΥ και ΣΤΕΝΟΥ»  ποσό  62.435,19€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 με το ποσό των 52.435,19€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ με το ποσό των 10.000,00€
2 Από Κ.Α. 02.30.7323.013 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΟΥ (πλην Κοινοτήτων ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΓΚΟΥΡΑΣ & ΜΟΣΙΑΣ)» ποσού  23.919,39€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022  μειώνουμε κατά 23.916,39€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση. 2 Στον Κ.Α. 02.30.7323.017 με τίτλο «Οδοποιία  Κοινοτήτων ΓΟΝΟΥΣΑΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ»  ποσό  73.500,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 .
3 Από Κ.Α. 02.30.7323.012 με τίτλο «Οδοποιία Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ» ποσού  69.440,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022, μειώνουμε κατά 1.388,80€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 68.051,20€ 3 Στον Κ.Α. 02.30.7323.018 με τίτλο «Οδοποιία  Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ»  ποσό  23.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021.
4 Από Κ.Α. 02.30.7323.014 με τίτλο «Οδοποιία  Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ» ποσού  63.000,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022 μειώνουμε κατά 630,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 62.370,00€ 4 Στον Κ.Α. 02.30.7323.019 με   τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ»  ποσό  50.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021.

 

5 Από Κ.Α. 02.30.7412.002 με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών» ποσού  367.695,13€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 με το ποσό των 264.627,65€ και από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών με το ποσό των 103.067,48€ μειώνουμε κατά 103.000,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 264.695,13€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 με το ποσό των 161.627,65€ και από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών με το ποσό των 103.067,48€ 5 Στον Κ.Α. 02.30.7326.011 με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ»  πίστωση ποσού 20.000,00€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021,  ενισχύοντας την υπάρχουσα πίστωση του ποσού των 20.000,00€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 40.000,00€

 

  Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις (100.000,00 + 23.916,39  + 1.388,80 +  630,00 + 103.000,00)  συνολικού ποσού 228.935,19€ μέσω αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

 

**************************************************************************

 

1 Από Κ.Α. 02.45.7112.001 με τίτλο «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες επέκτασης κοιμητηρίων» ποσού  10.000,00€ προερχόμενη από ανταποδοτικά τέλη  μειώνουμε κατά 10.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση και το μεταφέρουμε μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα: 1 Στον Κ.Α. 02.45.6262.004 με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ»  πίστωση ποσού 10.000,00€ προερχόμενη από ανταποδοτικά τέλη,  ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 20.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 30.000,00€  προερχόμενο από ανταποδοτικά τέλη.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 328/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

Γεώργιος Τσολάκος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αριθ. 8/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
 • την αριθ. 328/2022  με ΑΔΑ: 64ΠΒΩ1Θ-9ΜΠ, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

(οι Πρόεδροι των σχετικών κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα   

 

 Α. Εγκρίνει:

             α)   Την αριθ. 8/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού      

              Προγράμματος  έτους 2022», ως ακολούθως.  

Κ.Α. 02.30.7323.001

Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            €    100.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

-Κατάργηση  έργου-

 

Κ.Α. 02.30.7323.013

Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

(πλην Κοινοτήτων ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΓΚΟΥΡΑΣ & ΜΟΣΙΑΣ)                                      €    23.916,39

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

-Κατάργηση  έργου-

 

Κ.Α. 02.30.7323.014

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ    €     62.370,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

-Μείωση ποσού κατά 630,00€-  Από 63.000,00€  σε   62.370,00€-

 

 

 

 

 

Κ.Α. 02.30.7323.012

Οδοποιία  Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ                        €     68.051,20

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

-Μείωση ποσού κατά 1.388,80€-  Από 69.440,00€  σε   68.051,20€-

 

Κ.Α. 02.30.7412.002

Εκπόνηση Μελετών                                                                                                        €   264.695,13

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

-Μείωση ποσού κατά 103.000,00€-  Από 264.627,65€  σε   161.627,65€-

-ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΆΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ=103.067,48€

 

Κ.Α. 02.30.7323.016

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΦΕΝΕΟΥ και ΣΤΕΝΟΥ                  €     62.435,19

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=52.435,19€

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=10.000,00€

-Νέο  έργο-

 

Κ.Α. 02.30.7323.017

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΓΟΝΟΥΣΑΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ  €     73.500,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022

-Νέο  έργο-

 

Κ.Α. 02.30.7323.018

Οδοποιία  Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ                                                                                     €     23.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

-Νέο  έργο-

 

Κ.Α. 02.30.7323.019

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ                                             €     50.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

-Νέο  έργο-

 

Κ.Α. 02.30.7326.011

Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ                     €   40.000,00

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=20.000,00€

 

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=20.000,00€

-Αύξηση ποσού κατά 20.000,00€-  Από 20.000,00€  σε   40.000,00€-

 

      β) Την  αριθ. 328/2022 με ΑΔΑ: 64ΠΒΩ1Θ-9ΜΠ, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

«Τροποποίηση  Προϋπολογισμού έτους 2022», όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας,

επισυνάπτεται  και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

Β.   Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και στην Δ/νση  Οικονομικών

Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές τους  ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 193/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5. 10 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email