193/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

23ης/03.08.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 193/2021   Α’ θέμα προ ημερήσιας διάταξης   

Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες Εξοπλισμού και Επίπλων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων που απαρτίζουν την Πράξη «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Λειτουργία ΟΝΕ STOP SHΟP/ Κέντρων  Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με  διευρυνόμενες υπηρεσίες (Γ’  Φάση)», με Κωδικό : ΠΕΛ106 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4884,της ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 3η Αυγούστου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8986/30-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος 3. Ζάρκος Δημήτριος  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 02/08/2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  που ακολουθεί,

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: 131126/11.05.2021 (ΑΔΑ:66ΞΔ7Λ1-0ΥΗ) Πρόσκληση «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Γ΄ΦΑΣΗ)», με Κωδικό: ΠΕΛ106 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4884 και την με Α.Π.: 216349/12.07.2021 (ΑΔΑ:ΩΣΣΚ7Λ1-ΟΤΒ) 2η Έκδοση αυτής, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι δεν αποτελούν έδρα Περιφερειακής Ενότητας και έχουν πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (απογραφή 2011), καθώς και φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από αυτούς (όπως Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις), όπως υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: 2Α. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 2. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2Α. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», δύναται να υποβάλει πρόταση με τίτλο : «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων»

Η προτεινόμενη πράξη θα απαρτίζεται από τέσσερα -4- υποέργα και συγκεκριμένα :

 • Υποέργο 1: «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (Κ.Κ.) στο Δήμο Σικυωνίων»
 • Υποέργο 2: «Διαμόρφωση Χώρου για τη Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων»
 • Υποέργο 3: «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων»
 • Υποέργο 4: «Προμήθεια επίπλων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων»
 1. Την  ανάγκη τεκμηρίωσης των προϋπολογισμών των προμηθειών αμφότερων των υποέργων   3 και 4, τα οποία αφορούν σε προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού και επίπλων αντίστοιχα, προκειμένου να υποβληθεί το αίτημα  χρηματοδότησης του Δήμου,  αναπόσπαστο στοιχείο του οποίου σύμφωνα με το άρθρο 5.3 της προαναφερθείσας Πρόσκλησης,  είναι η σχετική τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων αγοράς για τα υποέργα προμηθειών, επομένως είναι απαραίτητη η σύνταξη Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, συνοδευόμενο από Πίνακα Προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ. Το εν λόγω Πρακτικό συντάσσεται από τριμελή Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου σχετικής ειδικότητα.
 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1.ιδ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 221 του Ν.4412/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου :

περί συγκρότησης και ορισμού μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες των ακόλουθων υποέργων :

 • «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων»
 • «Προμήθεια επίπλων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων»

 

τα οποία απαρτίζουν την Πράξη «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» που ο Δήμος προτίθεται να υποβάλει στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος,  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Λειτουργία ONE STOP SHOP/Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες (Γ’ Φάση)», με Κωδικό: ΠΕΛ106 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4884, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Πελοπόννησος».

 

Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό Επιτροπής διερεύνησης τιμών, συνοδευόμενο με όλα όσα προβλέπονται στην προαναφερθείσα πρόσκληση.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • το ως άνω υπηρεσιακό σημείωμα,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Συγκροτεί Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες των υποέργων :

«Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων»

«Προμήθεια επίπλων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων»

τα οποία απαρτίζουν την Πράξη «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» που ο Δήμος προτίθεται να υποβάλει στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος,  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Λειτουργία ONE STOP SHOP/Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες (Γ’ Φάση)», με Κωδικό: ΠΕΛ106 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4884, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Πελοπόννησος».

 

Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών
1. Τσιοκάρας Ιωάννης ΤΕ4 Ηλεκ. Μηχανικών
2. Χήτα Αμαλία ΔΕ38 προσωπικού Η/Υ
3. Στούκας Νικόλαος ΤΕ4 Ηλεκ. Μηχανικών

 

Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό Επιτροπής διερεύνησης τιμών, συνοδευόμενο με όλα όσα προβλέπονται στην προαναφερθείσα πρόσκληση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 193/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03.08.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email