193/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17ης/1-9-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  193/2020

Περίληψη:  Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων » 

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 8247/28-8-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  23 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6 Θελερίτης Γεώργιος 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 14. Γαλάνης Βασίλειος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Μαστοράκης Δημήτριος
17.  Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22. Χουσελάς  Ευάγγελος 23. Νανόπουλος Βασίλειος  
       

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1.  Λέγγας Μάρκος 2.  Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 3. Παπαγεωργίου Δημήτριος
  4. Συριάνος Κων/νος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

   
       
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. . Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 33. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 34. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 35. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση                           των πρακτικών.

Θέμα 3ο   

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

 

Α. Την αριθ. 33/2020  με  ΑΔΑ: 6ΞΒΠΟΛΩ5-ΔΨ2 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

 

Β. Την αριθ. 159/2020  με  ΑΔΑ: Ω6Γ4Ω1Θ-140 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 122029,108865/23-7-2020 με ΑΔΑ ΩΘΔΥΟΡ1Φ απόφαση της  Αποκεντρωμένης Δ/κησης

Πελοποννήσου.

 

Γ.  Τους Πίνακες Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου & Ν.Π.Δ.Δ.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.   

 

Στο σημείο αυτό προτάθηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντ. Κατσιμπούλα,  η αναβολή του θέματος η οποία και τέθηκε σε ψηφοφορία ,  προκειμένου να παρευρίσκεται ο αρμόδιος υπάλληλος για περαιτέρω διευκρίνιση  επί των πινάκων

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • τα προαναφερόμενα εκτεθέντα  – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία     

 

Μειοψηφούντος των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ.:   Σ. Γκούμα, Δ. Μαστοράκη ,  Α. Κατσιμπούλα, Ε. Χουσελά  οι οποίοι τέθηκαν με την πρόταση της αναβολής .

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανοπουλος  Βασίλειος έδωσε λευκή ψήφο.

 

Εγκρίνει,την Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (Ο.Π.Δ.)  του Ν.Π.Δ.Δ.

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων,  όπως αυτή αναγράφεται στην αριθ. 33/2020 απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ., επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.   

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 193/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.09.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email