193/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/16.09.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 193/2019   Θέμα: Ανάκληση της 187/2019 απόφασης περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων»  και λήψη νέας.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 24η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00’ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11305/24.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2. Λέγγας Μάρκος
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ανάκληση της 187/2019 απόφασης περί Έγκρισης Πρακτικού προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων»  και λήψη νέας.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, υπενθύμισε στην επιτροπή ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, προκειμένου τα τηρηθούν οι προθεσμίες εκτέλεσης του έργου και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το αποδεικτικό ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ,  του πρακτικού από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού την 20η/09/2019, ημερομηνία μεταγενέστερη της 187/2019 απόφασης η οποία λήφθηκε την 16η /09/2019.

 

Για το λόγω αυτό ο πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει εκ νέου για την έγκριση του πρακτικού προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων»  που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 05/09/2019

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 9596/13.08.2019

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005433944 2019-08-13

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

 

 • Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:  α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΥΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9596/13.08.2019 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 170/2019 Α.Ο.Ε., με βάση την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του       ανωτέρου έργου.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες:

 

Ακολούθως, η Ε.Δ. κοινοποίησε τον ακόλουθο πίνακα προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Παράλληλα τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση των προσκομισθέντων (όπως ορίζεται στο άρ. 3.5.β της διακήρυξης) φακέλων των πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στο σύνολο των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν. Λήφθηκε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε, επίσης, σε έλεγχο, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν απαιτούμενα πεδία που δεν είχαν συμπληρωθεί ή είχαν εσφαλμένα συμπληρωθεί στα ΤΕΥΔ των οικονομικών φορέων με επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ». Η Επιτροπή Διαγωνισμού απηύθυνε έγγραφο στην αναθέτουσα, με το οποίο ζητούσε να κληθούν οι ως άνω οικονομικοί φορείς να συμπληρώσουν τα ΤΕΥΔ τους και να τα επανυποβάλλουν ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας 7 ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης.

Ύστερα από πρόσκληση της αναθέτουσας, οι οικονομικοί φορείς απέστειλαν τις απαιτούμενες διευκρινίσεις και συμπληρώσεις την 06/09/2019, οι οποίες έγιναν δεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση έκπτωση 47,41 %.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Καλοθής Μενέλαος

ΠΕ Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχ/κός

 

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Δημόπουλος Βασίλειος 2. Μαρία – Ραλλού Μπάρτζη
ΠΕ Γεωπονίας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
 • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
 • την 23/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, του έργου με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» συνολικού προϋπολογισμού (με ΦΠΑ 24%) 74.400,00€  (CPV: 45261410-1)
 • την εγγεγραμμένη πίστωση ΚΑ 02.30.7326.001 ποσού 400,00€ με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» προερχόμενη από ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ = 15.598,27€ + από ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ = 58.801,73€ του Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους .
 • το 19REQ005376498 2019-08-01 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 386/9201/01.08.2019 (ΩΥΕΙΩ1Θ-ΓΣΨ) (19REQ005381913 2019-08-01) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Σικυωνίων.
 • την 170/2019 (ΩΡΖΒΩ1Θ-ΝΙΞ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 9596/13.08.2019 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 19PROC005433944 2019-08-13,
 • την 9599/13.08.2019 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:19PROC005433670 2019-08-13,
 • την 9600/13.08.2019 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ:6Θ9ΩΩ1Θ-Α9Λ
 • τo 1ο/05.09.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, προκειμένου τα τηρηθούν οι προθεσμίες εκτέλεσης του έργου,

 

Β. Ανακαλεί την 187/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Γ. Εγκρίνει το 1ο/05.09.2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων» με αρ. μελέτης 23/2019 της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού                 (με ΦΠΑ 24%) 74.400,00€ (CPV: 45261410-1).

 

Δ. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 47,41 %.

 

Ε. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

ΣΤ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ζ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 193/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24.09.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email