192/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/1 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

192/2022

  20ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.   

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7834/27.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα (48) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

 

Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή*, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

α/α υπηρεσιακό

σημείωμα

αρ.

κυκλοφορίας

οδηγός/

ημερομηνία

προορισμός σκοπό

μετακίνησης

1. ΥΣ.148/04-02-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ– 7/2/22, 8/2/22, 9/2/22, 10/2/22, 11/2/22 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
2. ΥΣ.528/10-05-22 ΚΗΗ-5483 ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 12/5/22,

*με ημερομηνία επιστροφής 16/5/22.

ΞΑΝΘΗ

 

συμμετοχή σε forum
3. ΥΣ.530/10-05-22 ΚΗΗ-5468 ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ– 10/5/22. ΑΙΓΙΟ

(ΡΟΔΙΕΣ)

μεταφορά φυτών
4. ΥΣ.532/10-05-22 ΚΗΗ-5489 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 14/5/22 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
5. ΥΣ.534/10-05-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 14/5/22 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
6. ΥΣ.536/10-05-22 ΚΗΗ-5482 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ– 14/5/22 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
7. ΥΣ.438/10-05-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 14/05/22 ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

8. ΥΣ.540/11-05-22 ΚΗΗ-5468 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ–  11/5/22.

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Εθν. Ανεξαρτησίας 107

συμβεβλημένο κτηνιατρείο Βαρβατσούλη
9. ΥΣ.542/13-05-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 16/5/22, 17/5/22, 19/5/22, 20/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
10. ΥΣ.544/13-05-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 16/5/22, 17/5/22, 19/5/22, 20/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
11. ΥΣ.546/13-05-22 ΚΗΗ-5482 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 16/5/22, 17/5/22, 19/5/22, 20/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
12. ΥΣ.548/13-05-22 ΚΗΗ-5482 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 18/5/22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES

HatKar Service AE

80ο χλμ. Νέας ΕΟ

Αθηνών-Πατρών

τακτική συντήρηση

 

 

13. ΥΣ.550/13-05-22 ΚΗΗ-2917 α) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 16/05/22, 17/5/22, 19/5/22, 20/5/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

β) ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ– 18/05/22
14. ΥΣ.552/13-05-22 ΚΗΥ-2211 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ– 17/5/22, 20/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
15. ΥΣ.554/13-05-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 16/5/22, 17/5/22, 18/5/22, 19/5/22, 20/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
16. ΥΣ.556/13-05-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ– 16/5/22, 17/5/22, 18/5/22, 19/5/22, 20/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
17. ΥΣ.558/13-05-22 ΚΗΥ-2216 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ– 16/5/22, 19/5/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΧΥΤΑ) μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
18. ΥΣ.560/16-05-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 16/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
19. ΥΣ.562/16-05-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 21/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
20. ΥΣ.564/16-05-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 21/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
21. ΥΣ.566/16-05-22 ΚΗΗ-5482 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 21/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
22. ΥΣ.568/16-05-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 21/5/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

23. ΥΣ.575/20-05-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 28/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
24. ΥΣ.577/20-05-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 28/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
25. ΥΣ.579/20-05-22 ΚΗΗ-5482 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 28/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
26. ΥΣ.581/20-05-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 28/5/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

27. ΥΣ.583/20-05-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 23/5/22, 24/5/22, 26/5/22, 27/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
28. ΥΣ.585/20-05-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 23/5/22, 24/5/22, 26/5/22, 27/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
29. ΥΣ.587/20-05-22 ΚΗΗ-5482 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 23/5/22, 24/5/22, 26/5/22, 27/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
30. ΥΣ.589/20-05-22 ΚΗΗ-5482 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 25/5/22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES

HatKar Service AE

80ο χλμ. Νέας ΕΟ

Αθηνών-Πατρών

τακτική συντήρηση

 

 

31. ΥΣ.591/20-05-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 23/5/22, 24/5/22, 26/5/22, 27/5/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

32. ΥΣ.593/20-05-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 23/5/22, 24/5/22, 25/5/22, 26/5/22, 27/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
33. ΥΣ.595/20-05-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ– 23/5/22, 24/5/22, 25/5/22, 26/5/22, 27/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
34. ΥΣ.597/20-05-22 ΚΗΥ-2211 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ– 24/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
35. ΥΣ.599/20-05-22 ΚΗΥ-2216 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ– 23/5/22, 26/5/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΧΥΤΑ) μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
36. ΥΣ.601/24-05-22 ΚΗΗ-2936 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ– 25/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
37. ΥΣ.603/25-05-22 ΚΗΗ-2925 ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– 26/5/22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES

HatKar Service AE

80ο χλμ. Νέας ΕΟ

Αθηνών-Πατρών

τακτική συντήρηση

 

 

38. ΥΣ.612/27-05-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 30/5/22, 31/5/22, 1/6/22, 2/6/22, 3/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
39. ΥΣ.614/27-05-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ– 30/5/22, 31/5/22, 1/6/22, 2/6/22, 3/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
40. ΥΣ.616/27-05-22 ΚΗΗ-5482 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 30/5/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
41. ΥΣ.618/27-05-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 30/5/22, 31/5/22, 2/6/22, 3/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
42. ΥΣ.620/27-05-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 30/5/22, 31/5/22, 2/6/22, 3/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
43. ΥΣ.622/27-05-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – 30/5/22, 31/5/22, 2/6/22, 3/6/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

44. ΥΣ.624/27-05-22 ΚΗΥ-2216 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 30/5/22, 31/5/22, 1/6/22, 2/6/22, 3/6/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΧΥΤΑ) μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
45. ΥΣ.626/30-05-22 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 31/5/22,  3/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
46. ΥΣ.632/31-05-22 ΚΗΗ-5482 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ– 25/5/22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES

HatKar Service AE

80ο χλμ. Νέας ΕΟ

Αθηνών-Πατρών

τακτική συντήρηση

 

 

47. ΥΣ.634/01-06-22 ΚΗΗ-5482 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 01/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
48. 7573/25-05-22 ΚΗΗ-2913 ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ– 25/5/22. ΑΘΗΝΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ

(συνεργείο)

έκτακτη επισκευή

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 192/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο Αντιπρόεδρος                                 τα Μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1.6.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

Print Friendly, PDF & Email